Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 748/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Đồng Nai 2016 và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2015/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4950/TTr-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2015; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại Tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Đồng Nai (kèm theo Tờ trình số 4950/TTr-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh) như sau:

1. Thống nhất đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2015 của UBND tỉnh.

2. Thống nhất bổ sung các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2015, cụ thể như sau:

a) UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhằm đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, trong đó cần chú ý các giải pháp chủ yếu sau đây:

- Thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 140/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu của các mặt hàng chủ lực, bảo đảm chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu. Chú trọng tuyên truyền và thực hiện các giải pháp nhằm phát huy lợi thế, giảm thiểu các tác động bất lợi đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh khi nước ta tham gia hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, nhất là đối với các cam kết đã và đang đàm phán thực hiện như Hiệp định về cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các hiệp định thương mại tự do, hiệp định TPP…

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước, bảo đảm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

- UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau: Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ và phê duyệt dự án đầu tư chợ nông thôn nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường công tác hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tháo gỡ các khó khăn về: Năng lực đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, vốn đầu tư, thương hiệu và đầu ra cho sản phẩm; rà soát tình hình sử dụng hệ thống điện lưới Quốc gia của các hộ dân trên địa bàn tỉnh, có giải pháp hữu hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân được sử dụng điện lưới Quốc gia.

b) Triển khai thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân:

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai hiệu quả đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015.

- Tăng cường thực hiện giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đảm bảo 100% người nghèo, người thuộc diện chính sách được cấp bảo hiểm y tế.

- Tăng cường công tác quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác phòng chống hiệu quả các dịch bệnh phát sinh theo mùa, các dịch bệnh mới phát sinh. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tích cực triển khai thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non theo Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung thực hiện xây dựng trường mầm non trên địa bàn xã, phường, thị trấn chưa có trường mầm non công lập và hỗ trợ đối với giáo viên, nhân viên cấp dưỡng trường mầm non.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thu viện phí, đảm bảo theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, thu hút và công khai, minh bạch trong tuyển dụng viên chức y tế để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các đề án phát triển nguồn nhân lực ngành y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, kịp thời điều chỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 để nâng cao hiệu quả thực hiện.

c) Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.

- Đẩy nhanh việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản; giám sát chặt chẽ việc cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản.

- Tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý rác theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu gom xử lý rác.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép nhằm bảo vệ môi trường lưu vực sông, rạch.

d) Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc nắm tình hình và triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tăng cường phòng, chống, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời làm hạn chế tối đa tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, cháy nổ và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2015.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết này và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu157/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Đồng Nai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu157/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Tư
       Ngày ban hành16/07/2015
       Ngày hiệu lực26/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Đồng Nai

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Đồng Nai