Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND dự án đầu tư sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 534/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản quy phạm quản lý nhà nước hết hiệu lực Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND dự án đầu tư sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/2010/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2010

     

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 30/6/2010 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4992/TTr-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4992/TTr-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (kèm theo Tờ trình 4992/TTr-UBND), với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Nhất trí với tiêu chí đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Nhất trí với danh mục dự án đầu tư dự kiến đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đợt đầu là:

STT

Dự án lựa chọn nhà đầu tư

Diện tích

Ghi chú

 

Thành phố Biên Hòa

 

 

1

Khu đô thị dịch vụ ven sông Đồng Nai (phường Bửu Hòa, xã Hóa An)

 

Trừ đất quy hoạch nhà ở tự cải tạo, công trình công cộng, dự án ưu đãi đầu tư

2

Khu đô thị dịch vụ ven sông Đồng Nai (phường Hòa Bình)

 

Trừ đất quy hoạch nhà ở tự cải tạo, công trình công cộng, dự án ưu đãi đầu tư

3

Khu đô thị dịch vụ ven Sông Cái (các phường Quyết Thắng, Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp, Bình Đa, An Bình)

 

Trừ đất quy hoạch nhà ở tự cải tạo, công trình công cộng, dự án ưu đãi đầu tư

4

Các dự án đầu tư kinh doanh trong quy hoạch trung tâm hành chính - văn hóa - thương mại (phường Thống Nhất)

87 ha

Trừ đất quy hoạch công trình công cộng, dự án ưu đãi đầu tư

5

Khu dân cư phường Trảng Dài (II)

2,7 ha

 

6

Khu dân cư tại phường Quyết Thắng

4,2 ha

 

 

Thị xã Long Khánh

 

 

7

Khu đô thị mới xã Xuân Tân

62,5 ha

 

 

Huyện Long Thành

 

 

8

Khu dân cư mới xã Phước Bình

534 ha

 

9

Khu dân cư mới xã Phước Thái

68 ha

 

 

Huyện Vĩnh Cửu

 

 

10

Khu đô thị mới Thạnh Phú

234 ha

 

 

Huyện Xuân Lộc

 

 

11

Khu dân cư dọc 02 bên trục giao thông chính thị trấn Gia Ray

29,65 ha

Trừ đất quy hoạch tái định cư

12

Khu dân cư, thương mại dịch vụ thị trấn Gia Ray

103 ha

Trừ đất quy hoạch tái định cư

 

Huyện Định Quán

 

 

13

Khu dịch vụ Tượng đài Chiến thắng La Ngà (xã Phú Ngọc)

5,7 ha

 

14

Khu nhà ở (thuộc quy hoạch Khu đô thị công nghiệp dịch vụ xã La Ngà)

6,74 ha

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này và thực hiện báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm về kết quả thực hiện hàng năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, khi cần thiết điều chỉnh quy mô diện tích các dự án thuộc danh mục công bố cho phù hợp thực tế; đồng thời phát sinh dự án có từ 02 nhà đầu tư trở lên nộp hồ sơ mà không nằm trong danh mục trên thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất bổ sung danh mục trước khi tổ chức thực hiện và UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất và chịu trách nhiệm thực hiện đúng tiêu chí đề ra.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4992/TTr-UBND

Biên Hòa, ngày 23 tháng 6 năm 2010

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

­­­­­­­­­­­Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Tiêu chí đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

a) Việc thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư áp dụng các trường hợp sau đây:

- Dự án có từ 02 nhà đầu tư trở lên đề nghị đầu tư (nhà đầu tư trong và ngoài nước).

- Dự án đầu tư để xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại, bất động sản nằm trong khu vực có lợi thế về vị trí địa lý với giá trị thương mại cao và đã có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt.

b) Việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO; các dự án lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án, chương trình xã hội hóa; các dự án lựa chọn nhà đầu tư nhưng không thu tiền sử dụng đất; các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Các dự án hiện là đất công, đất sạch (đã giải phóng mặt bằng), thì thực hiện đấu giá đất, không đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

2. Danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

Căn cứ tiêu chí lựa chọn nêu trên và đề nghị của các địa phương, UBND tỉnh lựa chọn danh mục dự án đầu tư dự kiến đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Đây là danh mục bước đầu thực hiện để rút kinh nghiệm và tiếp tục xem xét bổ sung trong các giai đoạn kế tiếp phù hợp các tiêu chí dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục dự án đầu tư đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đợt đầu cụ thể như sau:

STT

Dự án lựa chọn nhà đầu tư

Diện tích

Ghi chú

 

Thành phố Biên Hòa

 

 

1

Khu đô thị dịch vụ ven sông Đồng Nai (phường Bửu Hòa, xã Hóa An)

 

Trừ đất quy hoạch nhà ở tự cải tạo, công trình công cộng, dự án ưu đãi đầu tư

2

Khu đô thị dịch vụ ven sông Đồng Nai (phường Hòa Bình)

 

Trừ đất quy hoạch nhà ở tự cải tạo, công trình công cộng, dự án ưu đãi đầu tư

3

Khu đô thị dịch vụ ven Sông Cái (các phường Quyết Thắng, Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp, Bình Đa, An Bình)

 

Trừ đất quy hoạch nhà ở tự cải tạo, công trình công cộng, dự án ưu đãi đầu tư

4

Các dự án đầu tư kinh doanh trong quy hoạch trung tâm hành chính - văn hóa - thương mại (phường Thống Nhất)

87 ha

Trừ đất quy hoạch công trình công cộng, dự án ưu đãi đầu tư

5

Khu dân cư phường Trảng Dài (II)

2,7 ha

 

6

Khu dân cư tại phường Quyết Thắng

4,2 ha

 

 

Thị xã Long Khánh

 

 

7

Khu đô thị mới xã Xuân Tân

62,5 ha

 

 

Huyện Long Thành

 

 

8

Khu dân cư mới xã Phước Bình

534 ha

 

9

Khu dân cư mới xã Phước Thái

68 ha

 

 

Huyện Vĩnh Cửu

 

 

10

Khu đô thị mới Thạnh Phú

234 ha

 

 

Huyện Xuân Lộc

 

 

11

Khu dân cư dọc 02 bên trục giao thông chính thị trấn Gia Ray

29,65 ha

Trừ đất quy hoạch tái định cư

12

Khu dân cư, thương mại dịch vụ thị trấn Gia Ray

103 ha

Trừ đất quy hoạch tái định cư

 

Huyện Định Quán

 

 

13

Khu dịch vụ Tượng đài Chiến thắng La Ngà (xã Phú Ngọc)

5,7 ha

 

14

Khu nhà ở (thuộc quy hoạch Khu đô thị công nghiệp dịch vụ xã La Ngà)

6,74 ha

 

Đối với các dự án đầu tư không nằm trong danh mục trên và không thuộc trường hợp tại mục 1.b của Tờ trình này, nhưng có từ 02 nhà đầu tư trở lên nộp hồ sơ đề nghị đầu tư, đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh thông qua danh mục và chỉ đạo tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

3. Giải pháp tổ chức thực hiện:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo quy chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư lấy ý kiến các ngành, địa phương, qua đó tổng hợp trình UBND tỉnh trong tháng 7/2010 để ban hành thực hiện đồng bộ.

b) UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh:

- Tiếp tục rà soát các khu vực đã có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt để đề xuất bổ sung danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vào thời điểm thích hợp.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua danh mục dự án đầu tư đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu171/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2010
Ngày hiệu lực12/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2015
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND dự án đầu tư sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND dự án đầu tư sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu171/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Đình Thành
        Ngày ban hành02/07/2010
        Ngày hiệu lực12/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2015
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND dự án đầu tư sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND dự án đầu tư sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Đồng Nai