Quyết định 31/2009/QĐ-UBND

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 68/2014/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng tác giả nhóm tác giả tập thể cơ quan báo chí Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 04/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2009/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ VÀ CƠ QUAN BÁO CHÍ CÓ THÀNH TÍCH TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1597/TTr-SNV-TĐ ngày 04 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

QUY ĐỊNH

VỀ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ VÀ CƠ QUAN BÁO CHÍ CÓ THÀNH TÍCH TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này quy định về tiêu chuẩn, trình tự bình xét khen thưởng hàng năm đối với tác giả, nhóm tác giả, cơ quan báo chí trong cả nước có tác phẩm báo chí tốt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối với tác giả và nhóm tác giả: Gồm tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm báo chí viết về Đồng Nai được đăng, phát trên báo chí Việt Nam.

2. Đối với cơ quan báo chí: Gồm các cơ quan báo chí Việt Nam.

Chương II

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 3. Nguyên tắc

Nguyên tắc thi đua, khen thưởng và hình thức khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chí được thực hiện theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, đồng thời phụ thuộc vào kết quả thành tích mà các cá nhân, đơn vị đã đạt được.

Điều 4. Tiêu chuẩn xét khen thưởng

1. Đối với tác giả và nhóm tác giả: Tác giả và nhóm tác giả được xét khen thưởng phải có ít nhất 02 tác phẩm báo chí tốt đã được đăng, phát trong năm trên báo chí trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.

2. Đối với cơ quan báo chí: Phải có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Đồng Nai (trong kế hoạch hàng năm của cơ quan báo chí phải có định hướng tuyên truyền cho tỉnh Đồng Nai) và phải có ít nhất 03 tác giả, nhóm tác giả đạt được tiêu chuẩn tại khoản 1, Điều 4 Quy định này.

3. Tác phẩm báo chí được khen thưởng phải là tác phẩm:

a) Phản ánh kịp thời, sâu sắc thực tiễn sinh động, những vấn đề bức xúc xã hội quan tâm; giới thiệu, biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội; tác động tích cực và định hướng dư luận xã hội, tạo sức mạnh tinh thần làm động lực để các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

c) Có tính xây dựng, đóng góp thông tin, kiến nghị cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai.

d) Đảm bảo tính chính xác và có sức thuyết phục cao.

Chương III

HÌNH THỨC, MỨC CHI KHEN THƯỞNG

Điều 5. Hình thức và cơ cấu khen thưởng

1. Tặng bằng khen và hiện vật tương đương 10 lần mức lương cơ bản (theo quy định của Nhà nước) cho mỗi tác giả, nhóm tác giả đạt các tiêu chuẩn tại Điều 4 Quy định này.

2. Tặng bằng khen và hiện vật tương đương 20 lần mức lương cơ bản (theo quy định của Nhà nước) cho mỗi cơ quan báo chí đạt các tiêu chuẩn tại Điều 4 Quy định này.

Chương IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT TẶNG THƯỞNG

Điều 6. Thành lập Hội đồng xét khen thưởng

Hội đồng xét khen thưởng do Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông làm Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ), một số nhà báo, nhà nghiên cứu và phê bình uy tín. Giúp việc cho Hội đồng xét khen thưởng là bộ máy của Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh. Sở Thông tin - Truyền thông (gọi tắt là cơ quan Thường trực) là cơ quan Thường trực của Hội đồng xét khen thưởng.

Điều 7. Quy trình và thời gian xét khen thưởng

1. Cơ quan giúp việc cho Hội đồng có nhiệm vụ thông báo, tổng hợp, chọn lọc và giới thiệu danh sách các tập thể, cá nhân vào danh sách khen thưởng dựa trên việc theo dõi báo chí trong năm gửi đến Thường trực Hội đồng xét khen thưởng.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng xét khen thưởng sẽ gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng xét khen thưởng; sau đó tổng hợp và đề xuất họp Hội đồng xét khen thưởng. Kết quả xét thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 03 ngày sau khi có kết quả của Hội đồng xét khen thưởng.

3. Sau 07 ngày công bố kết quả họp xét của Hội đồng, cơ quan Thường trực tổng hợp lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng theo quy định.

4. Thời điểm xét thưởng vào quý 4 hàng năm. Lễ trao thưởng tiến hành vào dịp gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh và giới báo chí vào đầu năm sau.

Điều 8. Hồ sơ thủ tục đề nghị xét khen thưởng gồm

Sở Thông tin - Truyền thông có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị và danh sách lý lịch trích ngang;

2. Tóm tắt thành tích của cơ quan báo chí, tác giả hoặc nhóm tác giả (có xác nhận);

3. Các tác phẩm kèm theo;

4. Biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng thông qua.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Kinh phí và tổ chức thực hiện

1. Kinh phí tổ chức và khen thưởng được lấy từ nguồn Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng:

a) Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh duyệt cấp kinh phí cho hoạt động liên quan đến việc bình xét và trao khen thưởng tại Quy định này.

b) Cơ quan Thường trực của Hội đồng xét khen thưởng xây dựng kế hoạch, tổng hợp kinh phí, tổ chức họp bình xét và trình UBND tỉnh duyệt.

c) Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch, tổng hợp kinh phí và trình UBND tỉnh duyệt tổ chức lễ trao khen thưởng theo đúng quy định.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại

1. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả bình xét khen thưởng báo chí theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông xem xét và báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Mọi khiếu nại sẽ được xem xét giải quyết chậm nhất là 07 ngày sau khi công bố công khai kết quả xét thưởng.

Điều 11. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cơ quan giúp việc và Thường trực Hội đồng xét khen thưởng phát động, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu phát hiện có vướng mắc, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cần phản ánh kịp thời cho Hội Nhà báo, Sở Thông tin - Truyền thông và cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực14/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2009/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Một
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực14/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2009/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2009/QĐ-UBND khen thưởng tác giả cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền Đồng Nai