Chỉ thị 02/2013/CT-UBND

Chỉ thị 02/2013/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2013 do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2013/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương 2013 Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

Năm 2012, tình hình thế giới, khu vực chưa có nhiều chuyển biến tích cực, còn tiềm ẩn những yếu tố tác động đến ổn định chính trị toàn cầu; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2012 có những chuyển biến tích cực; cùng với sự phát kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả quan trọng. Các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tích cực, chủ động quán triệt, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng địa phương; tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, chú trọng kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 gắn với bảo đảm tăng cường quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quốc phòng và các chế độ, chính sách đối với các hoạt động quốc phòng, quân sự, chính sách xã hội có liên quan đến quốc phòng - an ninh.

Năm 2013, trong xu thế hòa bình và hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trên thế giới. Các nước lớn sẽ đẩy mạnh quan hệ đa phương vừa hợp tác, vừa khống chế lẫn nhau. Khu vực Châu Á và biển Đông có thể có những diễn biến mới; tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo sẽ diễn biến phức tạp hơn. Các thế lực thù địch, phản động chống đối trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực, thủ đoạn hoạt động chống phá ngày càng đi vào chiều sâu; tình hình thiên tai dịch bệnh có thể sẽ diễn biến khó lường. Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tuy lạm phát đã được kiềm chế nhưng vẫn còn những khó khăn, phức tạp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2013, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 130/2012/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, Ngành và các địa phương năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Quán triệt, thực hiện các chủ trương về công tác quốc phòng:

a) Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố quán triệt quan điểm, chủ trương về quốc phòng và tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; kiện toàn và nâng cao năng lực tham mưu của Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn;

b) Tiếp tục thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương; Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tập trung tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, kết hợp chặt chẽ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc;

c) Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;

d) Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.

2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh:

a) Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp, đủ số lượng, đúng thành phần, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng, thực hiện đúng chức năng tham mưu, tư vấn, tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng;

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 176/2011/TT-BQP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, rà soát các đối tượng cán bộ, phân cấp, đăng ký quản lý chặt chẽ, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh ở các cấp. Chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ tiêu chiêu sinh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 1, đối tượng 2; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên đối tượng 3 đến đối tượng 5 đúng quy định và mở rộng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng cơ sở của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chủ các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đối tượng khác trong xã hội có liên quan trực tiếp đến việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 817/QĐ-BQP ngày 08 tháng 4 năm 2008 và Quyết định số 818/QĐ-BQP ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo;

c) Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1104/QĐ-HVCT- HCQG ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện tốt Quyết định số 27/2007/QĐ-BLĐTB&XH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Chương trình môn học giáo dục quốc phòng - an ninh dùng trong các Trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề; Quyết định số 79/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông, Quyết định số 80/2007/QĐ-BGD&ĐT và Quyết định số 81/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trình độ cao đẳng, đại học theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các Trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010 - 2016.

d) Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về thực hiện cuộc vận động xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh với lễ hội truyền thống và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, nâng cao chất lượng tổng hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về quân sự, quốc phòng địa phương:

a) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, quyết định, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về biên chế, tổ chức cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Xây dựng lực lượng bộ đội địa phương và cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt chức năng tham mưu trong công tác quân sự, quốc phòng và nòng cốt thực hiện quyết tâm tác chiến khu vực phòng thủ ở địa phương. Xây dựng lực lượng dự bị động viên bảo đảm quân số, đúng cơ cấu tổ chức, biên chế, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, động viên và tăng cường tỉ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự cho các đơn vị, thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng dự bị động viên gắn với cơ quan quân sự địa phương theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Thực hiện công tác tuyển quân đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng chính trị thanh niên nhập ngũ và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh quân sự và tuyển sinh đào tạo cán bộ quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở;

b) Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, biên chế tổ chức phù hợp tính chất, đặc điểm tình hình địa bàn và đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ; đăng ký, quản lý nắm chắc nguồn sẵn sàng mở rộng lực lượng theo các trạng thái và tình huống quốc phòng. Năm 2013, nhân rộng mô hình tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ ở tất cả các xã, phường, thị trấn. Quán triệt thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng;

c) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn quan tâm chăm lo chính sách cho dân quân tự vệ, vận động thu quỹ quốc phòng - an ninh đúng quy định và huy động các nguồn ở địa phương để bảo đảm cho hoạt động của dân quân tự vệ; từng bước thực hiện chính sách cho dân quân tự vệ theo Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP- BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

d) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 73/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo đạt chỉ tiêu theo quy định. Chú trọng thực hiện tốt quy hoạch sử dụng cán bộ sau đào tạo, phấn đấu đến năm 2015 có 35 - 50% cán bộ quân sự cấp xã đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở;

đ) Thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức các cấp, tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức hiện có, đủ số lượng, đúng thành phần, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong quản lý, chỉ huy lực lượng tự vệ và công tác tham mưu cho lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng theo quy định của pháp luật.

4. Kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc:

a) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ sở phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh; triển khai thực hiện đề án, quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, huy động sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực của địa phương vào xây dựng các công trình theo quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015; chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị định số 117/2008/NĐ-NĐ ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự và Thông tư số 117/2008/NĐ-CP phòng thủ dân sự">21/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP kết hợp thực hiện nhiệm vụ khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự;

b) Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ các cấp tham mưu, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung Quyết tâm và kế hoạch sát với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương; tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng lực lượng, huy động nguồn lực và dự trữ vật chất, phương tiện, xây dựng căn cứ hậu phương theo nhiệm vụ tác chiến khu vực phòng thủ;

c) Tổ chức luyện tập, diễn tập các hình thức về khu vực phòng thủ theo Chỉ lệnh huấn luyện chiến dịch của Quân khu, nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu - trị an cấp xã và các cuộc diễn tập phòng, chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn.

5. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương:

a) Căn cứ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương và chỉ đạo của Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện;

b) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể các địa phương tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn 2012 - 2016; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các tình huống và trạng thái quốc phòng. Tham mưu cho Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết 10 thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự cơ sở;

c) Thanh tra tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quốc phòng địa phương. Năm 2013, kiểm tra công tác quốc phòng địa phương đối với các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo kiểm tra 35 - 50% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

d) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ huy quân sự cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh”.

6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời xác định kế hoạch, biện pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Công Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/02/2013
Ngày hiệu lực 15/02/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2013/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương 2013 Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 02/2013/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương 2013 Hậu Giang
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hậu Giang
Người ký Trần Công Chánh
Ngày ban hành 05/02/2013
Ngày hiệu lực 15/02/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 02/2013/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương 2013 Hậu Giang

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2013/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương 2013 Hậu Giang

  • 05/02/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/02/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực