Chỉ thị 02/2013/CT-UBND

Chỉ thị 02/2013/CT-UBND nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn mới

Chỉ thị 02/2013/CT-UBND nâng cao chất lượng Hội Luật gia Kon Tum giai đoạn mới đã được thay thế bởi Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 22/11/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2013/CT-UBND nâng cao chất lượng Hội Luật gia Kon Tum giai đoạn mới


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/CT-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện Chthị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, Hội Luật gia tỉnh đã được thành lập và không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, vận động và phát triển hội viên; Hội Luật gia tỉnh đã tham gia tích cực đối với công tác xây dựng pháp luật, phbiến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đến mọi tầng lp nhân dân, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ chức danh tư pháp... góp phần thiết thực vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủ của công dân, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phtrên địa bàn vẫn còn những hạn chế. Hiện nay, việc htrợ, tạo điều kiện để thành lập và kiện toàn, phát trin tchức hội và hội viên luật gia ở một số cơ quan, ban, ngành và địa phương còn hạn chế, chưa phù hp với tính chất của hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù, ở cấp huyện và cơ sở chưa thành lập được tổ chức Hội Luật gia; hoạt động của Hội Luật gia tỉnh trong một số lĩnh vực còn hạn chế; việc phối hợp quản lý hoạt động của các cấp Hội Luật gia còn thiếu chặt chẽ... Nguyên nhân của những hạn chế nói trên là do một sngành và địa phương chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của Hội luật gia; điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính htrợ cho hoạt động của Hội Luật gia còn hạn hẹp.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; để tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của giới luật gia tỉnh nhà trong sự nghiệp đi mới, đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thtrưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới và các văn bản có liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình bằng các hình thức phù hợp nhm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và các tng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN;

b) Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đcủng cố, kiện toàn và phát triển về tổ chức ca Hội Luật gia tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, cụ th:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia đã được thành lập, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; hỗ trợ việc thành lập tổ chức Hội Luật gia ở địa phương, cơ quan, đơn vị những nơi có đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội mà chưa thành lập Hội theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ hội viên đa dạng về ngành nghề pháp lý, có trình độ và kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động và tích cực tham gia công tác Hội;

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động đHội Luật gia ở địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tchức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù.

c) Tạo điều kiện để Hội Luật gia phát huy tốt vai trò và khả năng của Hội trong các hoạt động sau:

- Tham gia tích cực vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm;

- Tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải cơ sở, tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước;

- Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hp với tính chất, nhiệm vụ của Hội; xây dựng và thực hiện các chương trình, đán phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước ta;

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân và các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm đxuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia trong các hoạt động xây dựng pháp luật; phbiến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; giám sát việc thi hành pháp luật; tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động khác được giao.

5. SNội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn việc thành lập, kiện toàn tổ chức và thống nhất thực hiện Điều lchung của Hội Luật gia đphù hợp với tính chất là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật.

6. Sở Tài chính chủ trì, phi hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh btrí kinh phí hoạt động cho các cấp Hội Luật gia theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phân cấp ngân sách và các chế độ hiện hành của Nhà nước; phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương hàng năm.

7. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia nghiên cứu khoa học pháp lý, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia.

8. Thanh tra tỉnh đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy năng lực của Hội Luật gia trong việc tham gia các hoạt động tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện tt Chỉ thị này. Hội Luật gia tỉnh chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; có kế hoạch, chương trình cụ thể để phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trin khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc đề nghị các đ
ơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) đxem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội Luật gia Việt Nam (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c);
- Ch tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh (t/h);
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Báo Kon Tum, Đài PTTH Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin);
- Công báo tỉnh (đăng công báo);
- Lưu VT, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2013
Ngày hiệu lực26/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2013/CT-UBND nâng cao chất lượng Hội Luật gia Kon Tum giai đoạn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2013/CT-UBND nâng cao chất lượng Hội Luật gia Kon Tum giai đoạn mới
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Hải
        Ngày ban hành16/08/2013
        Ngày hiệu lực26/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2013/CT-UBND nâng cao chất lượng Hội Luật gia Kon Tum giai đoạn mới

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2013/CT-UBND nâng cao chất lượng Hội Luật gia Kon Tum giai đoạn mới