Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày 04 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành:

1. Bãi bỏ toàn bộ 17 văn bản quy phạm pháp luật (13 Quyết định và 04 Chỉ thị);

2. Bãi bỏ một phần tại 02 văn bản quy phạm pháp luật (03 nội dung tại 02 văn bản).

(có Danh mục văn bản và nội dung bãi bỏ kèm theo)

Lý do bãi bỏ: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ........ tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp;

Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN PHẦN HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17 /2019/QĐ-UBND ngày 13 /11 /2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

I. VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN BỘ:

1. Quyết định số 38a/1999/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống các tội phạm của tỉnh Kon Tum;

2. Quyết định số 43/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum;

3. Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông;

4. Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở người dưới 05 người hoặc bè.

Việc quản lý đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè khi hoạt động trên đường thủy nội địa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

5. Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

6. Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức trợ cấp xã hội, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

7. Quyết định 35/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum;

8. Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

9. Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi một phần Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

10. Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành tiêu chí học sinh học bán trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

11. Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành tiêu chí học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

12. Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức chi và nguồn kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

13. Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum;

14. Chỉ thị số 13/2001/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

15. Chỉ thị số 09/2003/CT-UB ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ- CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

16. Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong công tác thi hành dân sự;

17. Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 về nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn mới.

II. NỘI DUNG BÃI BỎ TRONG CÁC VĂN BẢN(03 nội dung trong 02 văn bản):

1. Điểm 1.1 khoản 1,Mục II, phần thứ hai Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020;

2. Điểm 2.1 khoản 2,Mục II, phần thứ hai Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020;

3. Khoản 5, Mục I, Điều 1 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản pháp luật nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định của tỉnh.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2019
Ngày hiệu lực22/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kon Tum
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu17/2019/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
    Người kýNguyễn Văn Hòa
    Ngày ban hành13/11/2019
    Ngày hiệu lực22/11/2019
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kon Tum

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kon Tum

       • 13/11/2019

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 22/11/2019

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực