Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về sửa đổi; bãi bỏ Nghị quyết và nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND sửa đổi bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ NỘI DUNG TRONG CÁC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 và Tờ trình s 89/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, b sung; bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 4 Quy định phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum như sau:

“6. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố không phân biệt cơ quan thu: Ngân sách cấp tỉnh 20%, ngân sách cấp huyện 80%. Riêng nguồn thu tiền cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư do cấp tỉnh phê duyệt và trực tiếp quản lý, tchức đấu thầu, đấu giá: Ngân sách cấp tỉnh 100%.”

Điều 2. Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

1. Bãi bỏ các Nghị quyết:

a) Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 về thông qua Đán định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

b) Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 về sửa đổi một phần Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 2 về thông qua Đán định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Bãi bỏ nội dung trong các Nghị quyết:

a) “Mục III. Về Tờ trình xin chủ trương quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên thuộc Công an xã số 62/TT-UB ngày 15 tháng 12 năm 1999” của Nghị quyết số 12/1999/NQ-HĐ ngày 25 tháng 12 năm 1999 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Tờ trình và các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

b) “Mục II. Về Tờ trình xin chủ trương thu phí sử dụng bãi đối với các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào” của Nghị quyết số 20/2000/NQ-HĐ ngày 11 tháng 5 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Tờ trình và chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

c) “Mục XI. Về việc tổ chức sắp xếp mạng lưới khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh” của Nghị quyết số 04/2002/NQ-HĐ ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

d) Quy định “Về tổ chức Công an xã” tại điểm 1.1, khoản 1 mục II, phần thứ 2 Đán nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đán nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020.

đ) Quy định “Về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với phó trưởng Công an xã, công an viên thường trực, công an viên ở thôn, làng” tại điểm 2.1, khoản 2 mục II, phần thứ 2 Đán nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đán nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban c
a Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban M
t trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các B
an HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND t
nh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2019
Ngày hiệu lực28/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(29/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND sửa đổi bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND sửa đổi bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu08/2019/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
    Người kýNguyễn Văn Hùng
    Ngày ban hành18/07/2019
    Ngày hiệu lực28/07/2019
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật3 tháng trước
    (29/08/2019)

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND sửa đổi bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND sửa đổi bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

        • 18/07/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/07/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực