Quyết định 13/2014/QĐ-UBND

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2011/QĐ-UBND về Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2011/QĐ-UBND định giá rừng bồi thường rừng tự nhiên Kom Tum đã được thay thế bởi Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 22/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2011/QĐ-UBND định giá rừng bồi thường rừng tự nhiên Kom Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2011/QĐ-UBND NGÀY 29/8/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỊNH GIÁ RỪNG ĐỂ GIAO, CHO THUÊ VÀ BỒI THƯỜNG RỪNG TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/03/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 7 về sửa đổi một phần Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 2 về thông qua Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình s 165/TTr-STC ngày 22/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sa đổi một phần Quyết định s22/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tnh v Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tnh Kon Tum được ban hành kèm theo như sau:

1. Sửa đi phạm vi áp dụng quy định, tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định s 22/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 và tại mục II, phần thứ hai của Đề án định giá rng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau: Về phạm vi áp dụng; Áp dụng đi với các dự án giao, cho thuê rừng, chuyển đổi rừng trồng cao su".

2. Sửa đổi Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 và Tiết 3.2.2, Điểm 3, Mục III phần thhai của Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

Giá quyn sử dụng rừng đi với diện tích đt rừng thuộc dự án chuyn đi sang trồng cao su: 16 triệu đng/ha. Riêng phần lâm sn trên đất, giao cho chủ rừng tổ chức thiết kế khai thác tận dụng và bán đấu giá nộp vào ngân sách nhà nước. Tin thu được từ bán lâm sản tận dụng được hạch toán toàn b vào mục thu quyn sử dụng rừng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Trong trường hợp chủ đầu tư chậm nộp tiền sử dụng rừng so với thời hạn quy định, giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tnh báo cáo Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định về thời gian thu, gia hạn thi gian nộp tin quyn sử dụng rừng và áp dụng mức lãi suất (nếu có).

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tnh vphê duyệt Đề án định giá rừng để giao cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tnh Kon Tum.

Điều 2: Giao liên ngành STài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Th trưởng các S, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện; thành phố; Thủ trưởng các đơn vị chủ rng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTN2, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực01/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2011/QĐ-UBND định giá rừng bồi thường rừng tự nhiên Kom Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2011/QĐ-UBND định giá rừng bồi thường rừng tự nhiên Kom Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành19/02/2014
       Ngày hiệu lực01/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2011/QĐ-UBND định giá rừng bồi thường rừng tự nhiên Kom Tum

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2011/QĐ-UBND định giá rừng bồi thường rừng tự nhiên Kom Tum