Chỉ thị 02/CT-BTTTT

Chỉ thị 02/CT-BTTTT về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-BTTTT công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/CT-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2008

Ngày 26 tháng 02 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/2008/CT-TTg về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm chủ động đối phó với mọi tình huống của thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của cơ quan Đảng và chính quyền các cấp, các ngành, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành khẩn trương thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai (PCLB-TKCN-GNTT) và Chỉ thị số 08/2008/CT-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008 đến cán bộ, công nhân, viên chức ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành.

2. Tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCLB-GNTT và bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB năm 2007 và tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp xong trước 30 tháng 4 năm 2008; Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể điển hình, những cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB, khôi phục mạng lưới thông tin và đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ PCLB năm 2007; Xây dựng, triển khai phương án PCLB-GNTT và bảo đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB năm 2008 theo phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” trong đó lấy phòng tránh là chính và vận dụng linh hoạt nguyên tắc “4 tại chỗ” trong phương án và triển khai công tác PCLB năm 2008. Xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng, phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông.

3. Tổ chức chỉ đạo và triển khai các phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ vùng chậm lũ, phân lũ Bắc Bộ theo Nghị định 62/1999/NĐ-CP của Chính phủ; Các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 1548/QĐ-TTg; Phòng, chống lũ quét ở các tỉnh miền núi theo Chỉ thị số 32/2004/CT-TTg và tăng cường công tác đảm bảo cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ theo Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động làm việc với Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho các khu vực trọng điểm PCLB quốc gia về công trình thủy lợi, đê điều, kè, cống, hồ chứa nước và khu neo đậu tàu thuyền.

4. Chủ động nắm bắt nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác điều tra, dự báo khí tượng thủy văn; Tăng cường năng lực kết nối các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác PCLB-TKCN-GNTT của các cơ quan Đảng, chính quyền và Ban chỉ huy PCLB các cấp, các ngành; Triển khai các mạng thông tin nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu thông tin trên ngay từ đầu tháng 5 năm 2008; Đặc biệt là phương án tổ chức thông tin và duy trì đảm bảo an toàn thông tin liên lạc cho các tình huống khẩn cấp theo yêu cầu của Chính phủ và Ban chỉ đạo PCLB Trung ương.

5. Đối với các đơn vị thuộc Bộ.

a) Vụ Viễn thông:

- Đôn đốc và phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành triển khai các dự án thành phần tại Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển.

- Hướng dẫn và chỉ đạo các doanh nghiệp hạ tầng mạng thực hiện việc tổ chức thông tin phục vụ phòng, chống động đất, sóng thần theo Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần và Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần.

- Chủ trì thẩm định và trình Bộ phê duyệt Đề án “Xây dựng cổng thông tin nhân tạo Quốc gia 1400” phục vụ cho công tác cứu trợ khi xảy ra thiên tai, bão, lụt.

b) Cục Tần số Vô tuyến điện:

- Rà soát, phân bổ, cấp phép, xử lý can nhiễu cho thiết bị hệ thống thông tin vô tuyến điện Hệ một, hệ thống thông tin phục vụ PCLB và hệ thống thông tin an toàn, tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ trì phối hợp với các Sở Bưu chính Viễn thông, Bộ đội Biên phòng, Sở Thủy sản, hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam triển khai cấp giấy phép tần số vô tuyến điện cho tất cả các phương tiện nghề cá có trang bị máy thông tin vô tuyến điện, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về cấp phép tàu thuyền để cập nhật lên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ và đột xuất trên các tần số an toàn, cứu nạn để phát hiện và xử lý kịp thời nhiễu có hại, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển.

6. Đối với các Sở Bưu chính Viễn thông:

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn để xây dựng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền và Ban chỉ huy PCLB các cấp trong công tác PCLB-GNTT-TKCN, đặc biệt là các khu vực trọng điểm về PCLB, khu vực thường xảy ra lụt, lũ quét, lốc, sét.

b) Đối với các tỉnh ven biển ngoài tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển tại Quyết định 137/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của ngư dân đối với các quy định của pháp luật về sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc, dự báo thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp với Bộ đội Biên phòng và ngành Thủy sản triển khai việc đăng ký và đăng kiểm sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện đối với các phương tiện nghề cá.

7. Đối với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông:

a) Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy; Ngầm hóa và kiên cố hóa mạng ngoại vi; Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, mạng lưới viễn thông, đặc biệt lưu ý đến hệ thống nguồn điện và chống sét; tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác PCLB, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm về PCLB; Nâng cao tính cơ động và số lượng của xe thông tin di động vô tuyến sóng ngắn, xe lưu động di động GSM, thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat, VSAT phục vụ PCLB.

b) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và sớm đưa các dự án bảo đảm thông tin liên lạc trong vùng phân lũ, chậm lũ Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long vào hoạt động để phục vụ cho các địa phương thuộc hai vùng nói trên trước mùa lũ năm 2008.

c) Cần ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới và bảo đảm thông tin liên lạc cho các xã đảo, huyện đảo phục vụ phát triển kinh tế - biển đảo và phục vụ an ninh, quốc phòng, PCLB-TKCN.

d) Triển khai tích cực hệ thống nhắn tin phục vụ công tác thông báo tin động đất, sóng thần theo tinh thần Quyết định số 492/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Đối với tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên cần ưu tiên tập trung triển khai:

- Nhanh chóng phê duyệt và tổ chức triển khai mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo điều hành công tác phòng chống thiên tai của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sử dụng phương thức thông tin vệ tinh và sóng ngắn.

- Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền, Ban chỉ huy PCLB các cấp trong công tác PCLB trên cả ba phương thức thông tin cố định, di động (di động vệ tinh, di động mặt đất) và vô tuyến sóng ngắn.

- Phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nghiên cứu đề xuất việc sử dụng vệ tinh VINASAT bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác dự báo thiên tai, bão, lũ kịp thời và hiệu quả.

g) Đối với Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam:

- Ngoài việc bảo đảm thông tin an toàn – báo nạn hàng hải theo quy định hiện hành, cần mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống các Đài thông tin Duyên hải Việt Nam để nhận tin, phát trực tiếp tin thời tiết, bão, lũ và trực canh phục vụ ngư dân theo dự án đã được phê duyệt tại Quyết định 137/2007/QĐ-TTg.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc ngành Thủy sản Quốc phòng và chính quyền địa phương của các tỉnh, thành phố ven biển để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân trang bị, sử dụng thiết bị thông tin trên tàu, thuyền.

8. Ban chỉ huy PCLB Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả lên Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Ban chỉ đạo PCLBTW;
- UBQGTKCN,
- UBND các tỉnh, TP,
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở BCVT,
- Các doanh nghiệp BCVT;
- Lưu: VT, Vụ VT

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-BTTTT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-BTTTT

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-BTTTT công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 02/CT-BTTTT công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu02/CT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýLê Doãn Hợp
       Ngày ban hành25/03/2008
       Ngày hiệu lực25/03/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-BTTTT công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-BTTTT công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008

          • 25/03/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/03/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực