Quyết định 1548/2001/QĐ-TTg

Quyết định 1548/2001/QĐ-TTg về việc đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng các cụm, tuyến dân cư vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long năm 2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1548/2001/QĐ-TTg đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long năm 2002


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1548/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẦU TƯ TÔN NỀN VƯỢT LŨ ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÙNG NGẬP SÂU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2002  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2000/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg ngày 6 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại công văn số 49/TTr-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng cụm, tuyến dân cư năm 2002 ở vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long với các nội dung chủ yếu sau :

1. Tôn nền vượt lũ 164 cụm, tuyến dân cư tại 164 xã để giải quyết chỗ ở cho trên 30.000 hộ dân tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ.

2. Trong năm 2002, Nhà nước đầu tư 500 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương cấp : 350 tỷ đồng; vốn vay tín dụng từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển : 150 tỷ đồng) cho việc tôn nền vượt lũ để xây dựng cụm, tuyến dân cư ở vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long.

3. Nguồn vốn đầu tư :

- Ngân sách nhà nước đầu tư cho tôn nền phần diện tích xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các cụm, tuyến dân cư;

- Vay tín dụng từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển để tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở cho các hộ dân trong cụm, tuyến dân cư. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thu hồi từ các hộ dân nhận đất xây dựng nhà ở số vốn đã vay và hoàn trả cơ quan cho vay. Thời hạn để thu hồi vốn vay này tối đa là 10 năm. Lãi suất cho vay thực hiện theo quy định tại điểm 2 Điều 3 Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương.

Khoản kinh phí nêu tại điểm 2 Điều này, phân bổ cụ thể cho các địa phương như sau :

Số

TT

Tỉnh

Số cụm, tuyến dân cư được xây dựng

Vốn

ngân sách

( tỷ đồng)

Vốn vay tín dụng

( tỷ đồng)

Tổng

vốn đầu tư

( tỷ đồng)

1

An Giang

65

135

55

190

2

Đồng Tháp

46

100

45

145

3

Long An

27

60

25

85

4

Vĩnh Long

5

10

5

15

5

Kiên Giang

8

17

8

25

6

Tiền Giang

5

10

5

15

7

Cần Thơ

8

18

7

25

 

Tổng

164

350

150

500

 Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển quy định cụ thể đối tượng, mức vay, thời hạn hoàn trả vốn vay và việc quản lý sử dụng vốn ngân sách cấp để tôn nền vượt lũ đối với các loại dự án cụ thể, đảm bảo việc đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng.

Giao Bộ Tài chính xem xét xử lý việc tạm ứng vốn theo tiến độ thi công cho các địa phương để thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước mùa lũ năm 2002.

4. Đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg ngày 6 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thanh quyết toán đầu tư các công trình thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2 : Trách nhiệm của uỷ ban nhân dân các tỉnh vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long :

1. Căn cứ quy hoạch xây dựng cụm, tuyến dân cư đã được phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch tôn nền vượt lũ các cụm, tuyến dân cư trong năm 2002, đặc biệt là tôn nền vượt lũ các vùng ngập sâu, hoàn thành trước mùa lũ 2002.

2. Hoàn thành việc tôn nền đến đâu thì hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân xây dựng nhà ở mới đến đó để trong mùa lũ năm 2002 số hộ dân trong vùng này không bị ngập.

3. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo các công trình thi công xây dựng có chất lượng, đúng tiến độ, đúng mục tiêu, không để xẩy ra tiêu cực, thất thoát.

Điều 3. Trách nhiệm các Bộ, ngành Trung ương:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Bộ Xây dựng và các địa phương về quy hoạch các cụm, tuyến dân cư, bảo đảm phù hợp với quy hoạch thuỷ lợi, quy hoạch kiểm soát lũ cho từng tỉnh và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm điều phối, kiểm tra,đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tôn nền vượt lũ các cụm, tuyến dân cư ở vùng ngập sâu trong mùa khô năm 2001-2002 theo đúng mục tiêu, tiến độ của kế hoạch đề ra; đảm bảo nhân dân sống ở vùng ngập sâu có điều kiện xây dựng nhà ở mới và hạn chế việc di dời trong mùa lũ 2002.

Trường hợp các dự án không có khả năng hoàn thành kế hoạch theo tiến độ thì Bộ Xây dựng có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch vốn để bố trí cho các dự án tôn nền vượt lũ khác.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với uỷ ban nhân dân các tỉnh và các Bộ, ngành liên quan thường xuyên rút kinh nghiệm để có điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra và thực hiện có hiệu quả đầu tư các cụm, tuyến dân cư.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5 : Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh ĐBSCL,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Quỹ Hỗ trợ phát triển,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP, BTCN và các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu NN (5b),VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1548/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1548/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2001
Ngày hiệu lực20/12/2001
Ngày công báo15/01/2002
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1548/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1548/2001/QĐ-TTg đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long năm 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1548/2001/QĐ-TTg đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long năm 2002
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1548/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành05/12/2001
        Ngày hiệu lực20/12/2001
        Ngày công báo15/01/2002
        Số công báoSố 2
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1548/2001/QĐ-TTg đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long năm 2002

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1548/2001/QĐ-TTg đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập sâu đồng bằng sông Cửu Long năm 2002

            • 05/12/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực