Chỉ thị 02/CT-BXD

Chỉ thị 02/CT-BXD về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-BXD 2019 giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC GIẢI PHÁP TẬP TRUNG THÁO GỠ CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 6 THÁNG VÀ CẢ NĂM 2019 CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

Ngay từ đầu năm 2019, thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Bộ Xây dựng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2019 của ngành Xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, một số lĩnh vực của ngành Xây dựng tăng trưởng khá1 so với cùng kỳ nhưng vẫn ở mức thấp so với mục tiêu cả năm. Để có thể đạt và vượt các mục tiêu chủ yếu của năm 2019: tốc độ tăng giá trị sản xuất xây dựng là 9,2%, diện tích nhà ở tăng thêm từ 45-50 triệu m2, các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước, riêng xi măng đạt 98 triệu tấn,... đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn ngành Xây dựng. Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn, bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng, nhất là trong các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà và đô thị, sản xuất vật liệu xây dựng, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2019 của toàn ngành Xây dựng.

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong đó trọng tâm là sửa đổi, điều chỉnh các quy định pháp luật về xây dựng phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và bảo đảm sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật về xây dựng.

a) Các đơn vị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ, bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

b) Cục Quản lý hoạt động xây dựng tập trung nghiên cứu, hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, báo cáo để Bộ trình Chính phủ cho ý kiến trong tháng 7/2019, hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội trong tháng 10/2019.

c) Cục Kinh tế xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng”, trong năm 2019 tập trung triển khai các nhiệm vụ:

- Thẩm định kết quả rà soát định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố;

- Hoàn thiện các phương pháp xây dựng định mức và giá xây dựng mới;

- Tiến hành xây dựng các định mức và giá xây dựng theo các phương pháp mới;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị;

- Hoàn thành dự thảo, trình Bộ ban hành các Thông tư hướng dẫn sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

d) Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tiếp tục thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”. Đến tháng 6/2019 tập trung hoàn thành các nhiệm vụ:

- Xây dựng danh mục Quy chuẩn quốc gia, Quy chuẩn địa phương;

- Xây dựng báo cáo định hướng, danh mục tiêu chuẩn cốt lõi và lộ trình biên soạn đến năm 2021.

đ) Vụ Quy hoạch Kiến trúc:

- Hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, báo cáo để Bộ trình Chính phủ trong tháng 4/2019;

- Tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác quy hoạch và phát triển đô thị (triển khai thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch).

e) Vụ Vật liệu xây dựng hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng để phù hợp với Luật Quy hoạch, báo cáo để Bộ trình Chính phủ trong tháng 7/2019.

3. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển:

a) Cục Quản lý hoạt động xây dựng:

- Nghiên cứu, đơn giản hóa các thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, quản lý dự án, cấp chứng chỉ năng lực, cấp phép xây dựng;

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng hạng chỉ số cấp phép xây dựng, năm 2019 tăng 1 bậc, tiến tới đến năm 2021 lên 2-3 bậc.

b) Vụ Pháp chế: Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí, thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng, thực hiện trong năm 2019-2020.

c) Vụ Vật liệu xây dựng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Viện Vật liệu xây dựng:

- Hoàn thành xây dựng đề án “Chiến lược phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, báo cáo để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2019;

- Hoàn thành xây dựng đề án “Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, báo cáo để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2019;

- Hoàn thành nghiên cứu, lập nhiệm vụ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn 2021 - 2030, báo cáo để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2019.

4. Tập trung thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng:

a) Vụ Vật liệu xây dựng: Tham mưu, đề xuất thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao trong Đề án nêu trên; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng.

b) Cục Kinh tế xây dựng: Hoàn thiện, công bố các định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng tro xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, hoàn thành trong Quý II/2019.

c) Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng tro xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

5. Tập trung triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà cho thuê, nhà ở cho người có thu nhập thấp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội, cụ thể:

- Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản (về thủ tục đất đai, tín dụng, quy hoạch, kiến trúc,...) nhất là đối với các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để góp phần tăng nguồn cung bất động sản trong giai đoạn 2019-2020;

- Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Nhà ở 2014 liên quan đến chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

Thời gian hoàn thành: Năm 2019.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về nhà ở (Luật Nhà ở 2014, Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp và khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở cho người có thu nhập thấp;

Thời gian hoàn thành: Năm 2020.

- Thực hiện kiểm tra, rà soát việc quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội tại một số địa phương trọng điểm; tổng hợp tình hình quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2019.

6. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2019.

a) Vụ Kế hoạch - Tài chính tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoàn chỉnh thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, quyết toán vốn đầu tư, không để xảy ra tình trạng tập trung giải ngân vốn đầu tư vào các tháng cuối năm; chủ động đề xuất với Bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công năm 2019.

b) Các Cục, Vụ tham gia công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán: hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo đúng thời hạn quy định, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

a) Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Nghiên cứu, đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc quản lý vận hành công trình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel);

Thời gian hoàn thành: Quý III/2019.

- Theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

b) Vụ Khoa học công nghệ và môi trường hướng dẫn, đôn đốc Viện Kiến trúc Quốc gia nghiên cứu xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với các loại hình công trình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), hoàn thành trình Bộ ban hành trong năm 2019.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính trước ngày 15 tháng cuối quý năm 2019 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực về kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Thứ trư
ng Bộ XD;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ XD;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 1 Số liệu của Tổng cục Thng kê công bố trong quý I/2019: các hoạt động xây dựng tăng 6,68%, đóng góp 0,39 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưng GDP của cả nước (6,79%); hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,75%, đóng góp 0,32 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thài, nước thải tăng 8,5%, đóng góp 0,2 điểm phn trăm.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-BXD

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-BXD

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-BXD 2019 giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-BXD 2019 giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực23/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-BXD 2019 giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-BXD 2019 giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh

           • 23/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực