Chỉ thị 02/CT-CTUBND

Chỉ thị 02/CT-CTUBND năm 2013 về tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động khoáng sản do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-CTUBND tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khoáng sản Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-CTUBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, hoạt động khoáng sản đang từng bước được chấn chỉnh đi vào nề nếp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, bất cập như tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt đối với khai thác cát, sạn lòng sông vẫn diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng khai thác không hết công suất, để quá thời hạn, chưa thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường, gây ô nhiễm môi trường, chưa kịp thời ký hợp đồng thuê đất, khai thác không đúng thiết kế mỏ, an toàn lao động chưa được đảm bảo, các phương tiện tham gia vận chuyển cát, sạn chưa được đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng lái, vận chuyển quá tải trọng, gây mất an toàn giao thông và hư hỏng các công trình giao thông. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm thực hiện chưa thường xuyên... làm ảnh hưởng đến môi trường, thất thoát tài nguyên khoáng sản, mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động khoáng sản chưa chặt chẽ, đồng bộ; việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm không thường xuyên, thiếu kiên quyết; ý thức chấp hành pháp luật của một số đơn vị được cấp phép chưa tốt.

Để khắc phục tình trạng trên, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 11-CT/TU ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; đồng thời đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CT/TU ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ động triển khai thực hiện tốt Luật Khoáng sản năm 2010, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản của Chính phủ để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định; đồng thời rà soát để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý tài nguyên khoáng sản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại khuyết điểm qua kiểm tra và các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, thanh tra trước đây. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã cấp đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, khai thác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây hư hỏng hạ tầng kỹ thuật, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

- Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản cho đội ngũ công chức, viên chức trong ngành. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản chấp hành đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan.

2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tổ chức đăng ký, đăng kiểm các phương tiện vận tải; xử lý nghiêm các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện không có bằng lái, chở quá tải trọng, gây ô nhiễm môi trường khi tham gia vận chuyển khoáng sản theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Công Thương nâng cao năng lực, trách nhiệm trong việc góp ý, thẩm định thiết kế cơ sở, dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ, thiết kế mỏ theo đúng quy định. Kiên quyết không chấp nhận các công nghệ cũ, lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên các dự án đầu tư thiết bị mới, hiện đại nhằm thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản, hạn chế tác động xấu đến môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện thiết kế mỏ, quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê số lượng lao động tại các khu vực khai thác khoáng sản; kiểm tra hợp đồng lao động, việc cấp phép cho người lao động nước ngoài, việc đào tạo, sử dụng lao động, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn lao động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và xử lý nghiêm các vi phạm.

5. Sở Tài chính rà soát, kịp thời cập nhật giá các loại khoáng sản để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, tránh thất thu từ thuế tài nguyên; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và thăm dò đánh giá đúng trữ lượng, chất lượng đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

6. Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, đối chiếu khối lượng kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; tổ chức kê khai, thu nộp các loại thuế, phí đảm bảo thu đúng, đủ theo quy định, tránh thất thu ngân sách.

7. Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường, gây mất an toàn giao thông.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý. Nếu địa phương nào để xẩy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý nghiêm thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên và pháp luật.

- Lập quy hoạch các bãi tập kết cát, sạn lòng sông để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức tuần tra, phát hiện và ngăn chặn việc khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, thực hiện tốt công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo đúng quy định.

9. Yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường và nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản và pháp luật có liên quan; thực hiện đầy đủ các nội dung trong giấy phép hoạt động khoáng sản; bảo vệ khoáng sản trong diện tích được cấp phép; có trách nhiệm đầu tư xây dựng, bảo trì, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; bảo vệ phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác, tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giám đốc điều hành mỏ theo đúng quy định.

10. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp và nhân dân trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản. Biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt, đấu tranh phê phán, lên án những hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-CTUBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2013
Ngày hiệu lực28/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-CTUBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-CTUBND tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khoáng sản Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-CTUBND tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khoáng sản Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành28/01/2013
        Ngày hiệu lực28/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-CTUBND tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khoáng sản Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-CTUBND tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động khoáng sản Quảng Bình

           • 28/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực