Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 đẩy mạnh công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn th; công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng lên; tỷ lệ hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu và hộ đạt chuẩn văn hoá ngày càng tăng; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều cải thiện; tình trạng vi phạm bình đẳng giới, bạo lực trong gia đình đã được hạn chế; công tác lồng ghép với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ sở đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình hiện nay còn nhiều vấn đề cần quan tâm như: Công tác quản lý nhà nước về gia đình chưa đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập; nhận thức của một bộ phận người dân về bình đẳng giới, vai trò phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế, số vụ ly hôn ngày càng gia tăng; còn một số vụ trọng án về gia đình để lại hậu quả nhiều mặt đối với xã hội. Những khó khăn và thách thức nêu trên đã ảnh hưởng đến nền tảng phát triển gia đình, làm suy yếu động lực phát triển của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trên, phấn đấu vì một xã hội văn hóa, văn minh: Các gia đình tiến bộ, hạnh phúc, không có tình trạng bạo lực gia đình xảy ra ở các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm:

- Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tng lớp nhân dân các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, trọng tâm là thực hiện Chthị số 49-CT/TW ngày 21/01/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX) về “xây dng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thsố 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch s123/KH-UBND ngày 16/7/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Thanh Hóa; Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đồng thời thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình công tác gia đình ở các cấp. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các đề án liên quan đến xây dựng, củng cố và phát triển gia đình. Tạo điều kiện và có chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở hỗ trợ về gia đình, đặc biệt quan tâm đến các gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc;

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm ở mỗi người dân, trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản về gia đình để mỗi người dân có đủ năng lực chăm lo xây dựng gia đình, tạo sự phát triển bền vững và phù hợp với những tiến bộ của xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm gương mẫu chăm lo xây dựng gia đình mình và vận động nhân dân cùng thực hiện;

- Lồng ghép triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với các phong trào xã hội như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Phong trào xây dựng nông thôn mới, Phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu; đưa nội dung phòng, chng bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét, công nhận gia đình văn hóa, danh hiệu kiểu mẫu,...

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp; củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp đảm bảo đủ số lượng và nâng cao về chất lượng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chđạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình, nhất là bạo hành trong gia đình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, kinh phí tổ chức triển khai các hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tnh; tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam; tổ chức hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chn các hoạt động vi phạm pháp luật về gia đình; hướng dẫn việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình, việc tư vấn về gia đình ở cơ sở; việc thành lập, giải thcơ sở tư vấn, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; theo dõi, đôn đốc công tác triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình để có thông tin chính xác phục vụ cho công tác tuyên truyền; thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, lồng ghép nêu gương người tốt, việc tốt trong hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung kiến thức và nội dung của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống gia đình vào nội dung giáo dục và tổ chức giảng dạy lồng ghép trong nhà trường cho phù hợp với từng cấp học, ngành học và từng lứa tuổi học sinh.

5. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức thực hiện việc trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội; lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống các tệ nạn xã hội thâm nhập vào gia đình vào các chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, giảm nghèo nhanh và bền vững, hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề.

7. Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch lồng ghép công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong hoạt động tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tập huấn nghiệp vụ hòa giải công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, các tổ chức đoàn thể hướng dẫn rà soát, bổ sung, sửa đổi hương ước thôn, bảo đảm các ứng xử trong gia đình, phòng, chng bạo lực gia đình được cộng đồng dân cư quy định vào hương ước đầy đủ, sát thực tế và áp dụng dễ hiểu, hiệu quả. Kiểm tra, hướng dẫn việc xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và phòng, chống bạo lực gia đình.

8. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

9. Sở Tài chính, căn cứ khnăng cân đối của ngân sách địa phương tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân, nhất là hội viên nam giới thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền và phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,... Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tín dụng, tiết kiệm, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng các mô hình hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.

12. Hàng năm Ủy ban nhân dân các cấp bố trí kinh phí cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

13. Chế độ thông tin, báo cáo.

- Đnh kỳ 6 tháng (trước ngày 01 tháng 7), hằng năm (trước ngày 01 tháng 12) các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2019
Ngày hiệu lực16/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 đẩy mạnh công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 đẩy mạnh công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành16/01/2019
        Ngày hiệu lực16/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 đẩy mạnh công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 đẩy mạnh công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình Thanh Hóa

           • 16/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực