Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Năm 2019, là năm bứt phá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của thành phố Cần Thơ (2016 - 2020) và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII. Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước; Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, với một số nội dung trọng tâm sau:

I. Về thu ngân sách:

Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện:

1. Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2019.

2. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo các chủ trương và chính sách hiện hành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp vào ngân sách theo đúng quy định pháp luật. Phấn đấu tăng thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao để tăng thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.

3. Cơ cấu lại các khoản thu; mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu; ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn lậu thuế. Tăng cường đôn đốc thu tiền nợ thuế và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế trong phạm vị dự toán được giao. Thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

4. Thực hiện rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; các giấy phép cấp quyền khai thác khoáng sản để triển khai thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Rà soát, xác định cụ thể các đối tượng đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật đất đai năm 2013, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai, chuyển cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất đai vào ngân sách nhà nước (NSNN).

II. Về chi ngân sách:

1. Chi đầu tư phát triển:

a) Căn cứ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 được Ủy ban nhân dân thành phố giao, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (gọi tắt là Luật NSNN) và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Cần Thơ.

Ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án trọng điểm của thành phố, các công trình cấp thiết dở dang; vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA. Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước, hạn chế chi chuyển nguồn sang năm sau. Thực hiện lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định.

Tập trung triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Bố trí chi phí lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về thi hành Luật Quy hoạch và pháp luật về đầu tư công.

b) Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 và nguồn kinh phí chi trả nợ gốc, lãi của ngân sách địa phương được Ủy ban nhân dân thành phố giao, giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Cần Thơ thực hiện hoàn trả các khoản vay, tạm ứng khi đến hạn (cả gốc và lãi).

c) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2019 nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm sử dụng nguồn vốn NSNN đúng mục đích, đúng quy định pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và khả năng giải ngân các nguồn vốn NSNN. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN và có nguồn gốc từ NSNN.

d) Hàng quý, giao Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ bố trí vốn hợp lý giữa chi xây dựng cơ bản và chi thường xuyên.

Đối với quận, huyện, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm cân đối ngân sách để bố trí chi xây dựng cơ bản, đảm bảo thủ tục đúng quy định và thực hiện đạt dự toán đã được giao, tránh tình trạng chi tập trung vào cuối năm hoặc chuyển khối lượng xây dựng cơ bản tồn đọng sang năm sau quá lớn ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách.

2. Chi thường xuyên:

a) Dự toán chi thường xuyên năm 2019 đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho các đơn vị và quận, huyện là mức tối đa được phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân thành phố không giải quyết bổ sung ngoài dự toán cho các đơn vị và quận, huyện trừ trường hợp thiên tai, lũ lụt, hạn hán và các trường hợp cấp thiết khác sẽ xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất. Hạn chế việc ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách vượt quá khả năng nguồn lực hiện có để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách.

b) Giao Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện các khoản chi đã được phân bổ trong dự toán, các khoản chi của ngân sách phải được phản ánh vào ngân sách theo quy định và được hạch toán đầy đủ theo đúng Mục lục NSNN. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi trong cân đối NSNN, các khoản chi được quản lý qua NSNN, đảm bảo sử dụng kinh phí NSNN có hiệu quả.

c) Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài.

- Cập nhật, rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin tài sản công hiện có; thực hiện quản lý sử dụng tài sản công trực tuyến. Triển khai hiệu quả Luật Quản lý và sử dụng tài sản công.

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

- Các nhiệm vụ chi đặc thù đảm bảo mức tối thiểu.

d) Căn cứ Luật NSNN, cơ quan chủ quản thực hiện phân bổ dự toán kinh phí và xét duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng đơn vị quyết định chi và gửi chứng từ để Kho bạc nhà nước kiểm soát, thanh toán. Trường hợp cơ quan, đơn vị chi sai chế độ hoặc lập quỹ trái phép thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm vật chất và kỷ luật tài chính về quyết định của mình khi bị phát hiện. Đối với cán bộ phụ trách công tác tài chính - kế toán tại đơn vị phải báo cáo kịp thời đối với các trường hợp vi phạm nguyên tắc tài chính;

đ) Các nguồn thu phát sinh tại đơn vị dưới bất cứ hình thức nào, đơn vị phải lập dự toán, quản lý và tập hợp vào báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo đúng quy định;

e) Tất cả các đơn vị sự nghiệp cấp thành phố và quận, huyện đều phải gửi báo cáo quyết toán thu - chi với cơ quan tài chính cùng cấp (trừ các đơn vị trực thuộc do Sở chủ quản xét duyệt quyết toán thì gửi báo cáo quyết toán thu - chi cho Sở chủ quản);

g) Đối với các khoản chi trong dự toán:

Toàn bộ kinh phí chi thường xuyên của hệ Đảng được cấp qua Văn phòng Thành ủy theo dự toán đã giao, các Ban Đảng khi sử dụng kinh phí liên hệ trực tiếp với Văn phòng Thành ủy. Kinh phí hoạt động của Quận ủy, Huyện ủy do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện cấp phát.

Căn cứ dự toán ngân sách giao năm 2019, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ đến thời điểm giao dự toán ngân sách năm 2019; nhất là thực hiện các chính sách an sinh xã hội để các đối tượng hưởng chính sách được nhận tiền hỗ trợ ngay từ những tháng đầu năm.

h) Đối với các đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch đầu năm nhưng kinh phí trong dự toán đã giao không đảm bảo chi thì mới xem xét bổ sung kinh phí ngoài dự toán. Kho bạc nhà nước các cấp sử dụng kinh phí trong dự toán đã giao cho đơn vị để thanh toán các khoản chi này.

Giao Sở Tài chính tổng hợp đề nghị của các đơn vị có yêu cầu bổ sung dự toán kèm theo thuyết minh chi tiết, có ý kiến đề xuất cụ thể báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp gần nhất.

i) Giao Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước Cần Thơ kiểm tra, hướng dẫn việc cấp phát và thanh toán kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Về thực hiện cải cách tiền lương:

Để tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương năm 2019, căn cứ dự toán ngân sách năm 2019 được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2019 theo hướng: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2019 (không kể tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao).

Ngoài ra, địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2019 từ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2018 so với dự toán được giao; 50% kinh phí ngân sách địa phương giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 còn dư chuyển sang (nếu có).

4. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công:

a) Tích cực triển khai đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng thu gọn đầu mối, đảm bảo tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách tiền lương. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

b) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII);
gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đã đề ra; tích cực lập thủ tục chuyển đơn vị sự nghiệp công thành công ty cổ phần.

Tập trung hoàn thành việc xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước quản lý, làm cơ sở để giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

Tiếp tục chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng; đồng thời, Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách khi điều chỉnh tăng giá dịch vụ công.

5. Tăng cường quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: Bảo đảm công khai, minh bạch. Tiếp tục rà soát, tổ chức lại và đổi mới cơ chế hoạt động của quỹ phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước.

6. Dự phòng ngân sách:

- Các cấp chính quyền địa phương bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và không thấp hơn mức dự phòng đã được cấp có thẩm quyền giao.

- Chủ động sử dụng nguồn dự phòng, quỹ dự trữ để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trường hợp thu ngân sách không đạt dự toán thì phải chủ động sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán và sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. Về quỹ dự trữ tài chính:

- Giao Sở Tài chính tham mưu nguồn thành lập quỹ dự trữ tài chính theo quy định; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sử dụng đúng theo tinh thần Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần T.

8. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước:

a) Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng kinh phí từ Ngân sách nhà nước trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; trong hoạt động của cơ quan, tổ chức,... đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích, đúng chế độ, hiệu quả và tiết kiệm.

Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chi NSNN bảo đảm sử dụng ngân sách đúng dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quy định. Cơ quan tài chính và cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí ngân sách ở các đơn vị. Xử lý nghiêm, kịp thời, đầy đủ những sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán kết luận.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đầy mạnh thực hiện thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt.

b) Thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách.

c) Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ huy động từ các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định tại các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về công khai.

Công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công và đi công tác nước ngoài; định kỳ 06 tháng và hàng năm, các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo tình hình sử dụng kinh phí (dự toán đã bố trí, kinh phí đã phân bổ, sử dụng, số lượng đoàn đi công tác nước ngoài) về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

d) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động ảnh hưởng đến cân đối thu, chi NSNN năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với năm ngân sách 2019.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành28/01/2019
        Ngày hiệu lực28/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ

            • 28/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực