Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 kỷ luật kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Từ kết quả thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua cho thấy tình hình vi phạm chế độ, chính sách quản lý thu, chi ngân sách nhà nước còn xảy ra ở một số sở, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư còn chậm, hiệu quả đầu tư chưa cao; lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, trong tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội... vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính - ngân sách nhà nước.

Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Ngày 14/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14079/BTC- NSNN về việc đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước. Để chủ động trong quản lý, điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua và khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, các thông báo phiên họp thường kỳ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước

a) Cục Thuế, Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, địa phương thực hiện:

- Tổ chức thực hiện tốt các Luật Thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định; khẩn trương xử lý theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào những doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao, nâng tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế, chuyển giá; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chống thất thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước, nhất là các khoản thu theo hình thức khoán; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan.

- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện cho từng Chi Cục Thuế và Hải quan địa phương, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cơ quan thuế, hải quan.

- Nghiêm cấm thu sai quy định của Luật Thuế và các quy định pháp luật liên quan; phân chia sai quy định nguồn thu giữa ngân sách các cấp; giữ lại nguồn thu của ngân sách sai chế độ; tự đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật; để các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước trái với quy định.

b) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật.

2. Về quản lý chi ngân sách nhà nước

a) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, địa phương:

- Lập và quyết định dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo thẩm quyền phải bám sát dự toán, kế hoạch đầu tư công trung hạn, trên cơ sở các chính sách, chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được cấp thẩm quyền phê duyệt đối với năm dự toán; bố trí chi ngân sách nhà nước nói chung và chi cho các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước nói riêng phải đúng thẩm quyền, xác định rõ nguồn vốn và trong phạm vi khả năng nguồn lực, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Trước ngày 31 tháng 12 năm trước, các đơn vị dự toán cấp I phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và cấp dưới theo đúng quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 3, Điều 31 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ. Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước đúng nội dung, đối tượng, lĩnh vực theo quy định; đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng, cấp bách và chủ động b trí kinh phí để hoàn trả kinh phí đã ứng trước, xử lý nợ đọng theo quy định.

- Điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản.

- Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đi với những việc, nội dung sai chế độ quy định.

- Giám đốc Sở Tài chính và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, thời gian nhập dự toán theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tổ chức, vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), đảm bảo toàn bộ số dự toán đã giao được nhập kịp thời vào hệ thống đến từng đơn vị dự toán, chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước liên quan. Nghiêm cấm các trường hợp nhập dự toán chậm hoặc không nhập dự toán làm ảnh hưng đến tiến độ giải ngân ngân sách.

b) Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nướccác cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo chi ngân sách nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật. Xử lý nghiêm về tài chính theo quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản của Nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

3. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện huy động nguồn vốn để bù đắp bội chi ngân sách địa phương trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định, bố trí chi trả nợ gốc, nợ lãi theo đúng quy định.

4. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

a) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, địa phương:

- Thực hiện nghiêm việc phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sn công thuộc phạm vi quản lý; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Thông tư số 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công">144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06/07/2018 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách nhà nước phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công.

- Chấp hành nghiêm Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao, bảo đảm giá trị tài sản thanh toán sát giá thị trường, đúng quy định của pháp luật, chống thất thoát tài sản công.

- Khai thác hiệu quả tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản kết cấu hạ tầng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; chấm dứt việc sử dụng tài sản cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, kinh doanh không đúng quy định.

- Đầu tư xây dựng, mua sắm ô tô, tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch; không mua sắm xe ô tô, trang thiết bị đắt tiền không đúng quy định.

b) Sở Tài nguyên và Mội trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc đấu giá khi thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

5. Về quyết toán ngân sách nhà nước

a) Trước ngày 30/4 hàng năm, các đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán cấp I gửi các báo cáo quyết toán về cơ quan tài chính cùng cấp. Đến trước ngày 30/5 hàng năm, cơ quan tài chính các cấp phải thực hiện xong việc xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị sử dụng ngân sách và đơn vị dự toán cấp I cùng cấp. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách, UBND cùng cấp gửi quyết toán ngân sách cho cơ quan tài chính cấp trên, UBND cấp trên.

Nội dung, quy trình xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, các địa phương chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án và dự án/tiểu dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. Không để xy ra tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư sử dụng vốn nguồn ngân sách nhà nước đã hoàn thành, nhưng chậm lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán.

b) Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các địa phương trong việc tổ chức thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; báo cáo kết quả thực hiện việc tuân thủ các quy định về quyết toán của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các địa phương.

6. Về tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, báo cáo.

a) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, địa phương:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công.

- Tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; chậm thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán đối với các vi phạm xảy ra trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm được giao quản lý. Việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối vớtổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ cuối năm, tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân, gửi Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp việc thực hiện xử lý kỷ luật, báo cáChủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán đối với các sai phạm trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công thuộc trách nhiệm được giao quản lý.

- Tổ chức đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả xử lý các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán và những nội dung thực hiện theo quy định của Chỉ thị 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra và Chỉ thị này, gửi Sở Tài chính cùng thời điểm gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chng tham nhũng hàng năm. Riêng đối với phần báo cáo kết quả xử lý các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán liên quan đến vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong báo cáo gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải nêu rõ những tồn tại về quản lý tài chính - ngân sách đã được khắc phục, những tn tại chưa khắc phục và thời gian, biện pháp để khắc phục trong thời gian tới.

b) Trường hợp các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và địa phương không chấp hành chế độ báo cáo kết quả xử lý các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán quy định tại Chỉ thị này hoặc tiến độ xử lý các sai phạm chậm, Sở Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng cấp kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao quản lý các ngành, lĩnh vực, hàng năm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách được HĐND tỉnh giao, gắn với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo từng ngành, lĩnh vực được giao quản lý, gửi cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đến Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

7. Đẩy mạnh việc thực hiện công khai ngân sách

Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính về nội dung công khai, phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc đăng tải thông tin công khai ngân sách theo đúng nội dung, biểu mẫu, thời gian quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện lập Chuyên mục công khai ngân sách trên Cổng thông tin điện tử trước ngày 31/01/2019, thực hiện nghiêm việc công khai ngân sách theo đúng nội dung, biểu mẫu, thời gian quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND cấp xã trực thuộc triển khai thực hiện việc công khai theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ nghiêm túc thực hiện việc công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ nghiên cứu bổ sung tiêu chí công khai ngân sách vào Bộ tiêu chí đánh giá công vụ UBND cấp huyện kể từ năm 2019.

8. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và các nội dung, quy định trong Chỉ thị này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/01/2019
Ngày hiệu lực 31/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 kỷ luật kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 kỷ luật kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước Đồng Nai
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành 31/01/2019
Ngày hiệu lực 31/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 kỷ luật kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 kỷ luật kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước Đồng Nai

  • 31/01/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/01/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực