Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tăng cường hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Ngày 26/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua thời gian thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhân dân. Kết quả sản lượng điện tiết kiệm năm 2018 được 24,6 triệu kWh vượt 177% kế hoạch (14 triệu kWh), tương đương giá trị bằng tiền trên 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như: nhận thức của một số bộ phận người dân và doanh nghiệp về tiết kiệm điện còn hạn chế; việc đầu tư trang thiết bị, máy móc, công nghệ tiết kiệm điện chưa được chú trọng; hạ tầng lưới điện khu vực nông thôn nhiều nơi xuống cấp nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, cải tạo...

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP , ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước và sự nghiệp công lập:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, cắt giảm ít nhất 10% điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT, ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính - Công thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng, ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc:

+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng khi hết giờ làm việc.

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực bảo vệ theo tiêu chuẩn hiện hành.

+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25°C trở lên.

+ Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện từ năng lượng mặt trời.

+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng ít tiêu hao nhiên liệu, năng lượng hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

+ Quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên việc thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội quy, quy chế cơ quan và thi đua khen thưởng hàng năm.

+ Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

2. Sở Công thương

- Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Vĩnh Long tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện tốt Chỉ thị này.

- Xây dựng Chương trình, Kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từng giai đoạn. Hàng năm, xây dựng các đề án và dự toán nguồn kinh phí thực hiện Chương trình, Kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý về tiết kiệm năng lượng để áp dụng tại các cơ quan, đơn vị hành chính, các hộ gia đình và các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả cho các doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cộng đồng dân cư về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo để nhân dân đồng tình, ủng hộ và chấp hành chủ trương tiết kiệm trong sử dụng năng lượng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định hiện hành.

- Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng tại cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 34/2017/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan, công sở.

- Phối hợp với các tổ chức Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng; phổ biến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sử dụng năng lượng tái tạo và đưa nội dung này vào các dự án, thiết kế, dự toán để áp dụng và sử dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

- Định kỳ, hàng quý báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện việc tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân tỉnh theo quy định.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền đến cộng đồng dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, dịch vụ quảng cáo - trang trí trên địa bàn tỉnh các giải pháp tiết kiệm điện, khuyến khích sử dụng đèn LED công nghệ cao, đèn tín hiệu hiệu suất cao, ít tiêu hao năng lượng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở, dịch vụ quảng cáo - trang trí (pa nô, hộp đèn, …) trên địa bàn và khuyến cáo các cơ sở, dịch vụ quảng cáo - trang trí hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng đèn quảng cáo có công suất lớn.

- Tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Vĩnh Long trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện từ năng lượng mặt trời.

- Khuyến khích sử dụng đèn LED công nghệ cao, đèn tín hiệu hiệu suất cao và hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng đèn quảng cáo có công suất lớn.

4. Sở Xây dựng

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành xây dựng.

- Hướng dẫn chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả được quy định tại Thông tư 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”.

5. Sở Giao thông vận tải

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tổ chức, điều hành hệ thống giao thông vận tải và phối hợp với sở ngành liên quan hướng dẫn việc quản lý sử dụng năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong hoạt động giao thông vận tải.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư số 64/2011/TT- BGTVT, ngày 26/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải.

6. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các đề án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dung năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với quy định hiện hành.

- Kiểm tra, so sánh, đánh giá mức chi tiền sử dụng điện hàng tháng tại các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện và cung cấp số liệu cho Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bố trí kinh phí để thực hiện các đề án, chương trình tiết kiệm năng lượng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cân đối các nguồn kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo kế hoạch dự toán hàng năm.

- Tranh thủ các nguồn kinh phí tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cho hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

- Trong quá trình thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và các Dự án liên quan thì ưu tiên xem xét, lựa chọn các đề tài liên quan đến lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

- Chủ trì và phối hợp Sở Công thương xác định cơ cấu vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ cho hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo.

9. Sở Nội vụ

Theo dõi kết quả thực hiện Chỉ thị này của các địa phương, đơn vị và xem đây là một tiêu chí xem xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long

Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Công ty Điện lực Vĩnh Long xây dựng các chuyên mục: Tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo … trên sóng phát thanh, truyền hình với thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng xã hội.

11. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức vận động các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh, sử dụng các thiết bị hiệu suất cao, có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

- Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng năng lượng theo hướng dẫn của Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

12. Công ty Điện lực Vĩnh Long

- Phối hợp với Sở Công thương, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp tiết kiệm điện đến các khách hàng và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

- Phối hợp các ngành hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư, các doanh nghiệp, hộ gia đình có dự án, công trình điện mặt trời trên địa bàn tỉnh về các vấn đề nối lưới, mua bán điện với ngành điện.

- Giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của khách hàng sử dụng điện, đề xuất lịch sử dụng điện phù hợp nhằm tránh phải hạn chế công suất khi xảy ra thiếu điện, nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế những đường dây điện hạ thế xuống cấp, bị hư hỏng, gây thất thoát điện và dễ gây tai nạn, đặc biệt là ở vùng nông thôn, khu vực đông dân cư.

- Tổ chức làm việc với các Doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, thương mại - dịch vụ, ký kết bổ sung thỏa thuận cung cấp điện, huy động máy phát điện, biện pháp sử dụng thiết bị sử dụng điện và đèn quảng cáo hợp lý.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và trong kinh doanh, bố trí cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống thấp theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, ưu tiên cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh đáp ứng được nhu cầu cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, số liệu thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long

- Phổ biến Chỉ thị số 34/2017/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất và hộ gia đình trên địa bàn phải nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm chỉ thị này; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành điện có kế hoạch định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo các đơn vị phát thanh trên địa bàn lồng ghép nội dung tuyên truyền, cũng như vận động các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hưởng ứng cuộc vận động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình và xã hội, bằng nhiều hình thức với các nội dung cụ thể như: “Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa, bình nước nóng, bàn ủi điện …) trong thời gian cao điểm từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như đèn LED, đèn compact, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện từ năng lượng mặt trời”. Đặc biệt, trong các tháng mùa khô hàng năm, cần tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng các nội dung tuyên truyền về tình hình thiếu điện, thiếu nước do biến đổi khí hậu; tuyên truyền về các giải pháp tiết kiệm điện để người dân quan tâm, nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo, các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện kiểm tra, so sánh mức chi tiền sử dụng điện tại các đơn vị có thụ hưởng ngân sách nhà nước ở cấp huyện, cấp xã để đánh giá việc thực hiện tiết kiệm điện và báo cáo số liệu về Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo dõi, chỉ đạo.

- Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình, số liệu thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thông qua Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng ban trực thuộc như (Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị) thực hiện một số nội dung sau:

+ Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm.

+ Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện.

+ Phối hợp với các ngành, các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất việc lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

+ Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới.

+ Thực hiện tự động hoá các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

14. Các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí,... vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm tại đơn vị, cố gắng giảm mức tiêu thụ điện năng hàng năm đến mức có thể.

- Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

- Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, mặt trời, biomass,...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm; sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng phù hợp với loại hình doanh nghiệp.

- Các doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hàng năm, các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện để tiết kiệm ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với trước đó.

Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp bằng các hình thức treo các băng rôn, pa-nô cổ động, tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị và tại các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Sở Công thương tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
-

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tăng cường hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tăng cường hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrần Hoàng Tựu
        Ngày ban hành13/02/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tăng cường hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Vĩnh Long

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND 2019 tăng cường hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Vĩnh Long

              • 13/02/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực