Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện biện pháp kiểm soát, bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 kiểm soát bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

V VIC TĂNG CƯNG THỰC HIỆN CÁC BIN PHÁP KIM SOÁT, BO TN CÁC LOÀI ĐNG VT HOANG DÃ NGUY CP, QUÝ, HIM TRÊN ĐA BÀN TNH LÂM ĐNG

Trong những năm qua, tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái phép din ra phức tạp. Mặc dù các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và đơn vị chủ rừng đã có nhiều cố gắng trong công tác này; tuy nhiên, do một số tổ chức, cá nhân chưa nhận thức và chp hành đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và quản lý động vật hoang dã, nên các hành vi vi phạm không giảm mà vẫn diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh;

Đ tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 và kịp thời khắc phục những tình trạng nêu trên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cp, quý, hiếm; đặc biệt không mua, bán, sử dụng, ct giữ, tặng cho hay nhận quà là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới cộng đồng địa phương các văn bản quy phạm pháp luật và hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm; khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được tiêu thụ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm và khuyến khích việc thông báo các hành vi vi phạm tới cơ quan Kiêm lâm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo tn động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp các sở, ngành; UBND cấp huyện và cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, kinh doanh, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn; ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ các loài động vt hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất trái pháp lut và các quy định của Công ước quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

3. Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc có trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, đim kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình có nuôi, nhốt động vật hoang dã đkịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển động vật hoang dã đhọ biết và chấp hành.

b) Tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ trái phép đối với các mẫu vật loài động vật hoang dã trên địa bàn.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện không tổ chức đưa khách đến tham quan các điểm khai thác, kinh doanh động vật hoang dã không được phép kinh doanh phục vụ du lịch.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp xã:

- Chủ động tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp về vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, kinh doanh trái phép động vật hoang dã và sản phẩm của chúng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

- Tích cực phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành và cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kim soát, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm vbảo vệ và phát triển động vật hoang dã.

b) Yêu cầu các đơn vị chủ rừng thuộc Nhà nước: Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tuần tra, truy quét (định kỳ, đột xuất hàng tuần/tháng) để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm săn, bắt động vật hoang dã trái phép ngay tại rừng; phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tt hsơ, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện đtổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ban Chỉ đạo, các TV BCĐ về KH BV&PTR tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- UBND các huyện, TP. Đà Lạt và Bảo Lộc;
- Các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP; các CV, TKCT;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, LN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2014
Ngày hiệu lực28/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 kiểm soát bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 kiểm soát bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành28/02/2014
        Ngày hiệu lực28/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 kiểm soát bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 kiểm soát bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm Lâm Đồng

             • 28/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực