Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 thực hiện Công điện 1966/CĐ-TTg tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 thực hiện 1966/CĐ-TTg kiểm soát tải trọng xe đường bộ Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 1966/CĐ-TTG NGÀY 19/11/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE TRÊN ĐƯỜNG BỘ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ và Công văn số 13241/BGTVT-ATGT ngày 06/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1966/CĐ-TTg.

Nhằm triển khai có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các công việc sau.

1. Sở Giao thông vận tải:

- Tổ chức tiếp nhận bộ cân tải trọng lưu động khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam có thông báo bàn giao (trong tháng 01/2014);

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập và quy chế quản lý hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải;

- Phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ IV (trước đây là Khu Quản lý đường bộ VII) và Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông) và các đơn vị có liên quan khảo sát vị trí thích hợp để đặt trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh (trước mắt khảo sát và lựa chọn địa điểm đặt trạm trên tuyến Quốc lộ 1); đề xuất giải pháp gia cố bệ đặt cân kiểm tra tải trọng xe phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các vấn đề có liên quan đến triển khai hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng lưu động;

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, trình UBND tỉnh kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Phối hợp với Sở Tài chính làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc lập dự toán, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng lưu động;

- Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền về nội dung nêu tại Công văn số 13241/BGTVT-ATGT ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải; các quy định của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có liên quan đến vi phạm về tải trọng xe; kế hoạch phối hợp về kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh;

- Thông báo, tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ phương tiện trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định nêu trên;

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải phân công lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại trạm kiểm tra tải trọng lưu động theo Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Liên Bộ: Giao thông vận tải - Công an và hướng dẫn của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải; phối hợp với công an cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép trên các tuyến đường của tỉnh quản lý (sử dụng cân tải trọng xách tay hiện có).

2. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập và quy chế quản lý hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan khảo sát vị trí thích hợp để đặt trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng, trình UBND tỉnh kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát khác phân công lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại trạm kiểm tra tải trọng lưu động theo Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Liên Bộ: Giao thông vận tải - Công an; chỉ đạo công an cấp huyện phân công lực lượng phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép trên các tuyến đường của tỉnh quản lý.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Phân công lực lượng kiểm soát quân sự tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại trạm kiểm tra tải trọng lưu động theo Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

- Chỉ đạo lực lượng kiểm soát quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự cấp huyện phối hợp với lực lượng Công an, Thanh tra giao thông kiểm soát tải trọng các loại xe của quân đội không làm nhiệm vụ quân sự, xe gắn biển số quân đội giả.

4. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng lưu động;

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng lưu động theo đúng quy định.

5. Văn phòng thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý Đường bộ IV, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan khảo sát vị trí thích hợp để đặt trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền về các nội dung nêu tại Văn bản số 13241/BGTVT-ATGT ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải; các quy định của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có liên quan đến vi phạm về tải trọng xe; các kế hoạch phối hợp về kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận:

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Văn phòng thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền về các nội dung nêu trên;

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh và Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện các phóng sự, tin bài tuyên truyền về hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.

7. UBND các huyện, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết:

- Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Công an cấp huyện) xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép trên các tuyến đường địa phương theo Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Liên Bộ: Giao thông vận tải - Công an;

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, UBND cấp xã phân công lực lượng phối hợp, tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đặt trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, bãi hạ tải khi có yêu cầu;

- Tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ phương tiện trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng xe.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kịp thời cho UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 thực hiện 1966/CĐ-TTg kiểm soát tải trọng xe đường bộ Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 thực hiện 1966/CĐ-TTg kiểm soát tải trọng xe đường bộ Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 thực hiện 1966/CĐ-TTg kiểm soát tải trọng xe đường bộ Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2014 thực hiện 1966/CĐ-TTg kiểm soát tải trọng xe đường bộ Bình Thuận

           • 27/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực