Chỉ thị 03/2006/CT-UBND

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND công tác phòng cháy chữa cháy Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 16/09/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2006/CT-UBND công tác phòng cháy chữa cháy Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2006/CT-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 04 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 35/2003/NĐ-CP Luật Phòng cháy chữa cháy">04/2004/TT-BCA của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Luật PCCC;

Qua 5 năm thực hiện triển khai thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy, công tác phòng cháy và chữa cháy tỉnh ta đã được những kết quả khả quan số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra năm sau giảm hơn năm trước, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương. Tuy vậy trong những năm qua trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn xảy ra một số vụ cháy nhà, tình trạng cháy rừng còn diễn ra tập trung vào mùa hanh khô. Nguyên nhân chủ yếu là do việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy ở nhiều nơi chưa tốt, nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân các dân tộc về công tác PCCC còn hạn chế, một số huyện, thị xã, Ban, ngành, cơ quan doanh nghiệp, chưa thật sự quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác PCCC. Việc chấp hành Luật phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể quần chúng ở một số đơn vị chưa nghiêm túc, chưa quan tâm đến xây dựng, củng cố và kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy quần chúng ở cơ sở nên hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Văn hoá Xã hội của địa phương; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 285/KH-BCA (C11) ngày 24/2/2006 của Bộ Công an về hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 02/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn số 1209/UBND-NC ngày 11/11/2005 của UBND tỉnh Điện Biên về chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Luật PCCC và thực hiện công tác PCCC năm 2005 - 2006.

- Tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Luật PCCC từ cơ sở, chậm nhất đến 30/6/2006 phải sơ kết xong ở cấp ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Giao Thường trực Ban chỉ đạo PCCC hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc sơ kết trên và chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tài liệu, xét duyệt thi đua khen thưởng, tham mưu cho Ban chỉ đạo, UBND tỉnh mở Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật PCCC ở cấp tỉnh vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2006 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

2. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật PCCC và các Chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của huyện, đặc biệt quan tâm đến hình thức quán triệt bằng tổ chức tuyên truyền phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh, ở các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn và những nơi tập trung đông người vào những giờ cao điểm để nhân dân biết và thực hiện.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại, củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở ở các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể quần chúng và lực lượng PCCC Dân phòng ở các xã, phường, thị trấn, thôn, bản theo đúng quy định của Luật PCCC và Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 35/2003/NĐ-CP Luật Phòng cháy chữa cháy">04/2004/TT-BCA của Bộ Công an trên cơ sở đó có biện pháp huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ PCCC cho quần chúng.

Giao cho Công an tỉnh chỉ đạo sơ kết chuyên đề về công tác xây dựng và nhân rộng điển hình trong công tác PCCC, (5 năm 2000 - 2005) nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về công tác PCCC. Lựa chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC đề nghị các cấp khen thưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Sở Văn hoá Thông tin, Công an tỉnh và các cơ quan như: Báo Điện Biên Phủ, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình chủ động tham mưu cho tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền chuyên đề về công tác PCCC nhân kỷ niệm 45 năm ngày ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC, 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy.

3. Thường trực Ban chỉ đạo PCCC của tỉnh tham mưu cho Ban chỉ đạo, UBND tỉnh để tổ chức tết các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC, kỷ niệm 10 năm ngày toàn dân PCCC (04/10/1996-04/10/2006) Các huyện, thị xã, thành phố tuỳ theo tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động như mở Hội nghị, diễu hành, biểu dương lực lượng hướng vào Lễ phát động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC 04/10/2006 tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân PCCC.

- Về kinh phí tổ chức hoạt động cấp tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

4 . Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 819/ĐA/PCCC ngày 18/10/2004 của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2004 - 2010 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy.

Kiên quyết ngăn chặn không để cháy lớn, cháy lan; Phấn đấu tiếp tục hạ tỷ lệ các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. :

5. Chỉ đạo các cấp, các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 của Chính phủ về việc “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy". Tập trung điều tra xác minh làm rõ một số vụ đốt, phá gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước và của nhân dân đưa ra truy tố trước pháp luật, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước và ý thức của nhân dân đối với công tác PCCC Ở địa phương.

6. Giao Công an tỉnh tham mưu xây dựng nội dung, kế hoạch để Ban chỉ đạo tiến hành kiểm tra việc thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy đối với các cấp, các ngành theo sự chỉ đạo của Chính phủ và bộ Công an, đây là dịp để đánh giá khách quan những việc đã làm được, chưa làm được và những vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật PCCC ở cơ sở phục vui cho Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật PCCC ở cấp tỉnh và đề nghị với Chính phủ cùng các bộ, ngành có biện pháp khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC ở địa phương. UBND tỉnh, Ban chỉ đạo sẽ phân công các Thành viên tiến hành thực hiện hoàn thành trong tháng 5 năm 2006.

7. Giao cho Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức mở các đợt thanh tra, kiểm tra an toàn cháy, nổ ở các cơ sở, địa bàn trọng điểm có nhiều nguy cơ dễ xảy ra cháy, nổ, thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, kiến nghị và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức và cá nhân cố tình vi phạm các quy định của Nhà nước trong công tác PCCC và quản lý vật liệu nổ. Trước mắt tập trung kiểm tra theo các chuyên đề PCCC ở các Trung tâm thương mại, địa bàn khu vực dân cư tập trung. Chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp VV.. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ X và Hội nghị cấp cao APECI4.

8. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh cẩn khẩn trương bổ sung và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực tập một số phương án chữa cháy trọng điểm theo kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị cấp cao APEC 14, Phối hợp với Chi cục kiểm lâm tỉnh xây dựng và thực tập phương án phối hợp giữa nhiều lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở địa bàn thành phố Điên Biên Phủ để rút kinh nghiệm chỉ đạo trên địa bàn toàn tỉnh. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện chi viện cho các địa phương theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh.

9. Sở xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an tỉnh xem xét quy hoạch và cấp đất để triển khai thêm các đội chữa cháy đã được xác định trong Đề án tăng cường công tác PCCC của tỉnh, triển khai phục vụ công tác PCCC trước mắt và lâu dài.

- Công an tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổng thể đầu tư nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Công an tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010 trình Ban chỉ đạo UBND tỉnh và Bộ Công an phê duyệt để thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PCCC trước mắt và lâu dài theo chỉ đạo của Chính phủ .

10 Công an tỉnh, Chi cục kiểm lâm xây dựng phương án PCCC chủ động phối hợp với Sở tài chính và các ngành liên quan xem xét cân đối kinh phí báo cáo UBND tỉnh, để trình HĐND tỉnh quyết định đầu tư, hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát PCCC lắp đặt thêm một số trụ nước chữa cháy ở các điểm thiết yếu khu Noong Bua, khu dân cư, Sân bay. Trang bị thêm một số phương tiện thông tin liệt lạc và máy bơm chữa cháy theo quy định của Luật PCCC và Luật ngân sách Nhà nước.

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố hiện chưa triển khai được các đội chữa cháy chuyên nghiệp, trước mắt cần xây dựng phương án cụ thể trình HĐND huyện quyết định nguồn kinh phí mua sắm và trang bị cho Công an các huyện, thị xã, thành phố quản lý sử dụng một số máy bơm, lăng, vòi phục vụ chữa cháy và có phương án cụ thể huy động lực lượng tham gia chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra, đồng thời báo cáo kịp thời về thường trực Ban chỉ đạo PCCC của tỉnh để có biện pháp huy động lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

11. Giao cho Thường trực Ban chỉ đạo và Văn phòng UBND tỉnh chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC theo chức năng nhiệm vụ được quy định và thường xuyên kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo, UBND tỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, hội họp, trao đổi tình hình cháy, nổ và công tác phối hợp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC dân phòng và đội viên các đôi PCCC. Ở cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện và phòng cháy, chữa cháy.

12. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cấp, các ngành phải có kế hoạch triển khai cụ thể thực hiện tết chế độ thông tin, báo cáo chuyên đề công tác PCCC về thường trực Ban chỉ đạo PCCC của tỉnh theo định kỳ 6 tháng, 01 năm trừ đột xuất để Ban chỉ đạo tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Chính phủ theo chế độ thông tin đã quy định../.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/04/2006
Ngày hiệu lực 27/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/03/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2006/CT-UBND công tác phòng cháy chữa cháy Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND công tác phòng cháy chữa cháy Điện Biên
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Bùi Viết Bính
Ngày ban hành 17/04/2006
Ngày hiệu lực 27/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/03/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Chỉ thị 03/2006/CT-UBND công tác phòng cháy chữa cháy Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2006/CT-UBND công tác phòng cháy chữa cháy Điện Biên