Quyết định 241/QĐ-UBND

Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành từ năm 2004 đến nay

Nội dung toàn văn Quyết định 241/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Điện Biên 2004 2017


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 18 CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 18 Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2004 đến nay (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 241/QĐ-UBND ngày 31 /3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên loại văn bản; Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Chỉ thị số 14/2004/CT-UBND ngày 20/8/2004

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật thống kê

- Căn cứ pháp lý ban hành được thay thế bằng văn bản mới (Luật Thông kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015);

- Nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

2

Chỉ thị số 05/2005/CT-UBND ngày 12/4/2005

Triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

- Căn cứ pháp lý ban hành được thay thế bằng văn bản mới (Luật Ban hành văn ban quy phạm năm 2015);

- Nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

3

Chỉ thị số 11/2005/CT-UBND ngày 9/8/2005

Tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành (Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Sở, ban, ngành, huyện, thị thành phố, xã, phường, thị trấn quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 04/2005/TT-BTC ngày 10/01/2005 hướng dẫn về kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thay thế bằng Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ).

4

Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND ngày 19/4/2006

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ pháp lý ban hành được thay thế bằng văn bản;

- Một số nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

5

Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 17/4/2006

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Điện Biên

- Một số căn cứ pháp lý hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới;

- Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

6

Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND ngày 07/6/2006

Về việc tăng cường quản lý và củng cố tổ chức, hoạt động của các HTX dịch vụ điện năng trên địa bàn tỉnh

- Một số căn cứ pháp lý hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới;

- Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

7

Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND ngày 1/9/2006

Về thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế hiện nay.

8

Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 15/3/2007

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành.

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới;

- Nội dung không còn phù hợp Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 22 tháng 6 năm 2015.

9

Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND ngày 06/8/2007

Về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Một số căn cứ pháp lý hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới;

- Một số nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

10

Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND ngày 15/10/2007

Về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Một số căn cứ pháp lý hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới;

- Một số nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

11

Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND ngày 29/9/2008

Về việc Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên.

Nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

12

Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND ngày 7/9/2010

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới;

- Nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

13

Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND ngày 17/9/2010

Về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

14

Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 15/11/2010

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản và triển khai thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Căn cứ pháp lý hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới;

- Nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

15

Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND ngày 18/11/2010

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

16

Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND ngày 02/12/2010

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai mô hình "Ngày pháp luật" trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Một số căn cứ pháp lý được thay thay thế bằng văn bản khác;

- Một số nội dung của Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND không còn phù hợp với quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định của pháp luật hiện hành.

17

Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND ngày 24/01/2013

Về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2013-2015.

Nội dung không còn phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

18

Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 6/8/2013

Về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu241/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2017
Ngày hiệu lực31/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 241/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Điện Biên 2004 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 241/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Điện Biên 2004 2017

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 241/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Điện Biên 2004 2017

          • 31/03/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/03/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực