Chỉ thị 12/2010/CT-UBND

Chỉ thị 12/2010/CT-UBND triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Chỉ thị 12/2010/CT-UBND triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của NN Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 241/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Điện Biên 2004 2017 và được áp dụng kể từ ngày 31/03/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2010/CT-UBND triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của NN Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2010/CT-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 17 tháng 09 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sau đây gọi tắt là Luật) được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010 . Đây là văn bản luật quan trọng quy định đầy đủ, đồng bộ các vấn đề liên quan đến chế độ trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Việc tổ chức thực thi Luật không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức nhà nước gây ra trong khi thi hành công vụ mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.

Để thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất các quy định của Luật theo nội dung, tinh thần của Chỉ thị số: 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước trong thực thi công vụ, kịp thời khôi phục những thiệt hại, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a. Tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung của Luật, Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức và biện pháp thích hợp để cán bộ, công chức do mình trực tiếp quản lý nắm vững các quy định của Luật; bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các quy định có liên quan đến hoạt động công chức, công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, vi phạm trong thực thi công vụ.

b. Giao nhiệm vụ làm công tác bồi thường nhà nước cho Phòng, bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức làm công tác pháp chế hoặc Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã để kịp thời tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và tham mưu giải quyết các yêu cầu bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức do mình trực tiếp quản lý gây ra thiệt hại trong khi thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện bồi thường công bằng, khách quan, đúng pháp luật và thống nhất.

c. Rà soát các vụ việc cá nhân, tổ chức có yêu cầu bồi thường thiệt hại tại cơ quan, đơn vị (thống kê đầy đủ các vụ việc đã, đang và chưa được xem xét, giải quyết), căn cứ vào Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đề xuất phương án xử lý giải quyết để bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

d. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết bồi thường đối với những thiệt hại do hành vi trái pháp luật của hoạt động công vụ gây ra thuộc trách nhiệm bồi thường của cơ quan, đơn vị theo quy định.

đ. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi ngành, địa phương được giao quản lý

e. Phối hợp với Sở Tài chính trong việc xác định nhu cầu kinh phí và lập dự toán kinh phí hàng năm để bảo đảm công tác bồi thường nhà nước theo đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

g. Định kỳ 6 tháng, một năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật tại cơ quan, đơn vị; đánh giá tác động về mặt kinh tế - xã hội trong quá trình thực hiện Luật gửi Sở Tư pháp để tổng hợp. (Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 30/5; báo cáo năm gửi trước ngày 31/11 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp).

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, Báo, Đài, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện truyền thông, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

c. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết, báo cáo thống kê về công tác bồi thường của nhà nước; thống kê các hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây ra thiệt hại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

d. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ cán bộ làm công tác bồi thường nhà nước và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương.

đ. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường khi người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

e. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước; rà soát, hệ thống hóa, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật và khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công vụ để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính thống nhất, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a. Đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm hạn chế hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức;

b. Bố trí biên chế cho các cơ quan, đơn vị được giao làm công tác bồi thường nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương.

c. Hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán ngân sách để bảo đảm nguồn kinh phí chi trả tiền bồi thường theo quy định pháp luật; bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kinh phí cho hoạt động quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương; thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các cấp, các ngành có trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2010
Ngày hiệu lực27/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/2010/CT-UBND triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của NN Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/2010/CT-UBND triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của NN Điện Biên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành17/09/2010
        Ngày hiệu lực27/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 12/2010/CT-UBND triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của NN Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2010/CT-UBND triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của NN Điện Biên