Chỉ thị 07/2008/CT-UBND

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước do tỉnh Điện Biên ban hành

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan Nhà nước Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 241/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Điện Biên 2004 2017 và được áp dụng kể từ ngày 31/03/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2008/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan Nhà nước Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/CT-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 29 tháng 09 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số: 58/CT-TW ngày 17/01/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số: 10/2006/CT-TTg ngày 23/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; Chỉ thị số: 27/CT-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ứng dụng CNTT góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, HĐND, UBND; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Bước đầu đã xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông (CNTT-TT), hệ thống các cơ sở dữ liệu, phục vụ tốt hơn các hoạt động chuyên môn.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, việc ứng dụng và phát triển CNTT hiện nay còn nhiều hạn chế: Công tác tuyên truyền phổ biến ứng dụng CNTT chưa sâu rộng; hiệu quả ứng dụng CNTT vào quản lý Nhà nước của các cấp các ngành chưa cao, chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT; hạ tầng CNTT-TT còn thiếu về số lượng và chưa đồng bộ, hệ thống cơ sở dữ liệu còn phân tán; đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực CNTT còn thiếu và yếu; đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực CNTT chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý Nhà nước về CNTT còn bất cập; chưa có cơ chế thu hút, khuyến khích việc ứng dụng và phát triển lĩnh vực này.

Để khắc phục tồn tại trên, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT như: Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa; Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển CNTT và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng 2020; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hàng năm về ứng dụng CNTT và truyền thông trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả của các chương trình, dự án, các hệ thống tin học, tích cực sử dụng các phần mềm chuyên dụng vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với công tác cải cách hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Hàng năm dành một khoản ngân sách đã được UBND tỉnh giao cho cơ quan, đơn vị để thực hiện ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt.

2. Văn phòng UBND tỉnh:

- Sớm xây dựng hoàn thiện Cổng thông tin Điện tử của tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thống nhất các biểu mẫu giao dịch điện tử chung giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh; kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin sau khi xây dựng trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ tốt nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin của cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính:

- Căn cứ khả năng ngân sách và quy hoạch, kế hoạch tham mưu giúp UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn cho sự nghiệp phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo từng giai đoạn, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra trong quy hoạch, kế hoạch. Có kế hoạch phân bổ kinh phí chi thường xuyên hàng năm giao cho các sở, ban, ngành và các đơn vị huyện, thị xã, thành phố để đầu tư, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, kể cả phần cứng và phần mềm nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước;

- Hàng năm tham mưu giúp UBND tỉnh cân đối kế hoạch và bố trí nguồn vốn cho các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và biên chế của các đơn vị chuyên trách và ban hành tiêu chuẩn chức danh về CNTT trong các cơ quan Nhà nước; chế độ, chính sách với các cán bộ quản lý CNTT tại các cơ quan nhà nước; xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Nhà nước;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ, công chức ở cả các cấp, các ngành; nghiên cứu, xây dựng quy định bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phương tiện CNTT và truyền thông trong công việc, quy chế khai thác, cập nhật và chia sẻ thông tin.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định công tác quản lý các dự án, hạng mục, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Xây dựng hướng dẫn về lập, xét duyệt Dự toán chi tiết hàng năm chi cho ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình UBND tỉnh phê duyệt trong Qúy IV năm 2008.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tổ chức quản lý, thẩm định, giám sát, nâng cao chất lượng các chương trình dự án, các hệ thống tin học.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai, thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

6. Công an tỉnh:

Đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh; điều tra và xử lý tội phạm trong lĩnh vực CNTT.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đến các cấp, các ngành biết để thực hiện.

Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, gắn liền với công tác cải cách hành chính, nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính Nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời chỉ đạo thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2008
Ngày hiệu lực09/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2008/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan Nhà nước Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2008/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan Nhà nước Điện Biên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýPhạm Xuân Kôi
        Ngày ban hành29/09/2008
        Ngày hiệu lực09/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/2008/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan Nhà nước Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2008/CT-UBND ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan Nhà nước Điện Biên