Chỉ thị 03/2008/CT-UBND

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 455/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 8 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2008/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/CT-UBND

Quận 8, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ HUẤN LUYỆN KIỂM TRA SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU QUÂN NHÂN DỰ BỊ NĂM 2008

Căn cứ Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND-M ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2008;
Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCH ngày 02 tháng 01 năm 2008 và Hướng dẫn số 37/HD-BCH ngày 13 tháng 01 năm 2008 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh về đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008;
Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, điều động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu của quận trong những năm qua có sự chuyển biến rõ rệt. Liên tục nhiều năm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và động viên quân đội năm 2008, Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm cho Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 (Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận):

- Lập kế hoạch, hướng dẫn triển khai cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 16 phường về công tác phúc tra nắm lại nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2008 (thanh niên tuổi 17, 18 - 25) và quân nhân dự bị trên địa bàn quận 8, đảm bảo đủ chỉ tiêu theo quy định.

- Hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 16 phường trong việc tiến hành đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với thanh niên tuổi 17 và thanh niên tuổi 18 - 25 chưa qua đăng ký bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng và thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quân nhân dự bị huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Công an trong việc đăng ký, quản lý di biến động của lực lượng dự bị động viên để thực hiện tốt công tác động viên quân đội.

- Phối hợp Phòng Y tế, Bệnh viện quận 8 tổ chức kiểm tra sức khỏe cho thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, khám sức khỏe cho thanh niên tuổi 18 - 25 và quân nhân dự bị khi tham gia huấn luyện theo quy định; đồng thời cùng các ngành, đoàn thể quận tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe gọi nhập ngũ và tham gia huấn luyện (đối với quân nhân dự bị) tổ chức đón tiếp hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

2. Giao Công an quận 8:

- Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 thực hiện tốt việc đăng ký nghĩa vụ quân sự thanh niên tuổi 17 và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuổi 18 - 25.

- Chỉ đạo Công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức rà soát phúc tra nắm lại thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, những di biến động của thanh niên và quân nhân dự bị trên địa bàn để bảo đảm nguồn thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao.

- Chịu trách nhiệm xác minh về lai lịch chính trị của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ, đảm bảo chính xác tránh sai sót, nhầm lẫn.

- Phối hợp Phòng Tư pháp, Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 và các ngành liên quan kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong ngày giao quân tại địa điểm tổ chức giao quân.

3. Phòng Y tế quận 8:

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định, thành lập đoàn khám và tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các Y, Bác sĩ đoàn khám nắm chắc việc kết luận và phân loại sức khỏe cho thanh niên theo Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng để hạn chế những sai sót, thực hiện kiểm tra xét nghiệm để phát hiện kịp thời những trường hợp nhiễm HIV, nghiện ma túy cho số thanh niên tham gia khám tuyển để đề xuất Hội đồng nghĩa vụ quân sự loại khỏi danh sách trúng tuyển.

- Chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí phục vụ công tác kiểm tra sức khỏe cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi trong kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008 và quân nhân dự bị trước khi huấn luyện.

4. Phòng Tư pháp quận 8: phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, Công an quận 8 rà soát, đề xuất bổ sung các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự (công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quân nhân dự bị tham gia huấn luyện) phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

5. Phòng Giáo dục quận 8: chỉ đạo các trường trung học cơ sở thuộc quận đáp ứng kịp thời các yêu cầu cần thiết khi cơ quan quân sự thẩm tra, xác minh về văn hóa của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên lập danh sách nam học sinh trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ 18 đến hết 25) đang học tại trường gửi về Ban Chỉ huy Quân sự quận.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 8:

- Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận 8 phối hợp với Ủy ban nhân dân 16 phường chỉ đạo Trạm Truyền thanh phường bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về pháp luật, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền giới thiệu những tấm gương thanh niên tình nguyện gia nhập quân đội, truyền thống quân đội, truyền thống lực lượng võ trang quận để nhân dân và thanh niên biết, nhằm phục vụ tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008.

- Trung tâm Văn hóa quận 8 chịu trách nhiệm trang trí địa điểm giao quân, phục vụ văn nghệ, âm thanh, ánh sáng trong ngày lễ giao quân và lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự thường trực về địa phương.

- Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 8 chịu trách nhiệm bảo đảm sân bãi (địa điểm giao quân) kể cả giữ xe, vệ sinh trước, trong và sau lễ giao quân năm 2008; đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa quận 8 trang trí lễ đài trong ngày lễ giao quân năm 2008.

7. Phòng Tài Chính - Kế hoạch quận 8: chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác, đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, điều động quân nhân dự bị tham gia kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ thường trực về địa phương theo yêu cầu kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự quận 8.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận có kế hoạch chỉ đạo ngành dọc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2008.

9. Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Củng cố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đúng thành phần, số lượng theo quy định, thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, động viên quân đội.

- Tổ chức phúc tra nắm chắc lại thực lực nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và nhất là đối với thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đảng viên trẻ tham gia nhập ngũ, mỗi phường phải có từ 1 - 2 đảng viên trẻ tham gia và những đảng viên nhập ngũ phải có thời gian tham gia sinh hoạt tại chi bộ cơ sở từ 6 tháng trở lên.

- Quan tâm, chăm lo hơn nữa chính sách hậu phương quân đội; giải quyết kịp thời khó khăn của những gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ để con em an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể quận tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi nhập ngũ và điều động quân nhân dự bị kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu năm 2008./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực06/02/2008
Ngày công báo01/03/2008
Số công báoSố 26
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2008/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2008/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị 2008
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thị Hiền
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực06/02/2008
        Ngày công báo01/03/2008
        Số công báoSố 26
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/2008/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị 2008

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2008/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị 2008