Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009 - 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 03/2009/CT-UBND

Củ Chi, ngày 15 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC LẬP THÀNH TÍCH KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2009 - 2010

Thực hiện Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010, để thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2009 - 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị thủ trưởng các phòng ban ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong hai năm 2009 - 2010 nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của huyện đã đề ra, góp phần cùng thành phố và cả nước ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định phát triển kinh tế, tăng trưởng hợp lý, ngăn ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội huyện cả năm 2009, 2010 và cả giai đoạn 2006 - 2010 theo Nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra, với những nội dung trọng tâm như:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng gắn với việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; với trọng tâm là “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, nhằm bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX.

2. Phát động phong trào thi đua yêu nước tại địa phương lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, đoàn thể, đơn vị. Nội dung trọng tâm của phong trào thi đua là tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Huyện ủy về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, triển khai kế hoạch kích cầu đầu tư và tiêu dùng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009, năm 2010 kể cả giai đoạn 2006 - 2010 theo phương châm “Tiết kiệm - Chất lượng - Hiệu quả - Khoa học”. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính như áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính có liên quan đến công dân và tổ chức với phương châm tạo điều kiện tốt nhất để mọi người dân và tổ chức được thụ hưởng dịch vụ hành chính công một cách đúng luật. Thực hiện quyết liệt chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

3. Kết hợp các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn với tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại những địa danh lịch sử cách mạng. Bảo tồn, tôn tạo các khu di tích lịch sử cách mạng; nhà tưởng niệm; đồng thời tích cực tổ chức và đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống thông qua các di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng.

4. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua cả về nội dung và hình thức nhằm đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững, thật sự mang lại hiệu quả cao. Nội dung, mục tiêu và các tiêu chí thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch của từng ngành, từng địa phương, đơn vị; phải hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, những khâu mang tính chất đột phá; chống các biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong công tác thi đua; phát động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào một cách tự nguyện, tự giác và hiệu quả.

Từng phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chọn 1 đến 2 công trình thiết thực đăng ký xây dựng thành các công trình tiêu biểu chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010, theo hướng đơn vị tự đăng ký, xác định nội dung, tiêu chuẩn, các giải pháp tổ chức thực hiện, thời gian; cơ quan cấp trên trực tiếp tổ chức kiểm tra, đánh giá công nhận.

5. Sau mỗi đợt hoạt động thi đua, các đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình để học tập và nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ - lực lượng vũ trang trên địa bàn, đơn vị. Việc bình chọn các danh hiệu thi đua phải thực chất, chính xác; những nhân tố mới phải thật sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước, phải được quần chúng tín nhiệm cao.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc huyện căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua với những nội dung thiết thực, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu và lĩnh vực yếu kém; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm từ thực tiễn các phong trào thi đua, trên cơ sở đó làm tốt việc phổ biến tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình để học tập, nhân rộng, tạo động lực lan tỏa thành các phong trào hành động cách mạng trong cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang và tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể huyện căn cứ tính chất, nhiệm vụ nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngành liên quan phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, toàn thể hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại và ngày lễ lớn của đất nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện trong hai năm 2009 - 2010 và giai đoạn 2006 - 2010.

c) Phòng Nội vụ, Thường trực Thi đua - Khen thưởng huyện, phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện trong việc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2009 - 2010 theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết thi đua, hội nghị điển hình tên tiến cấp huyện, qua sơ kết, tổng kết kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện biểu dương khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

d) Ban tổ chức các ngày lễ lớn của huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong hai năm 2009, 2010 thật chi tiết, cụ thể; có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, sáng tạo, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, các xã, thị trấn, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động lễ hội theo đúng các yêu cầu trên.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo đợt hoạt động thi đua cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện thông qua Phòng Nội vụ huyện (Thường trực Thi đua - Khen thưởng huyện)./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo01/06/2009
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009 - 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009 - 2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Tấn
        Ngày ban hành15/05/2009
        Ngày hiệu lực15/05/2009
        Ngày công báo01/06/2009
        Số công báoSố 64
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 03/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009 - 2010

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009 - 2010

            • 15/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực