Chỉ thị 06/2009/CT-UBND

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 108/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009-2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 06/2009/CT-UBND

TP . Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC LẬP THÀNH TÍCH KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2009 - 2010

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ban - ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Giám đốc các Công ty thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong hai năm 2009 - 2010 nhằm góp phần cùng thành phố và cả nước ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng hợp lý, ngăn ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội thành phố của năm 2009, 2010 và cả giai đoạn 2006 - 2010 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII đã đề ra, với những nội dung trọng tâm như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng gắn với việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; với trọng tâm là “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, nhằm bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

2. Phát động phong trào thi đua yêu nước tại từng địa phương, đơn vị lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, đoàn thể, đơn vị. Nội dung trọng tâm của các phong trào thi đua là tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Thành ủy về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, triển khai kế hoạch kích cầu đầu tư và tiêu dùng; phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009, năm 2010 kể cả giai đoạn 2006 - 2010 theo phương châm “Tiết kiệm - Chất lượng - Hiệu quả - Khoa học”. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải tiến thủ tục hành chính, thực hiện quyết liệt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

3. Kết hợp các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn với tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại những địa danh lịch sử cách mạng. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật để có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật cao, về đề tài cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước, các điển hình, nhân tố mới. Bảo tồn, tôn tạo các khu di tích lịch sử cách mạng; củng cố, nâng cấp hệ thống bảo tàng, nhà tưởng niệm; đồng thời tích cực tổ chức và đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống thông qua các di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng.

4. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua cả về nội dung và hình thức nhằm đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững, thật sự mang lại hiệu quả cao. Nội dung, mục tiêu và các tiêu chí thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch của từng ngành, từng địa phương, đơn vị; phải hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, những khâu mang tính chất đột phá; chống các biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong công tác thi đua; phát động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào một cách tự nguyện, tự giác và hiệu quả.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn từ 1 đến 2 công trình thiết thực đăng ký xây dựng thành các công trình tiêu biểu chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010, theo hướng đơn vị tự đăng ký, xác định nội dung, tiêu chuẩn, các giải pháp tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành; các cơ quan cấp trên trực tiếp tổ chức kiểm tra, đánh giá công nhận.

5. Sau mỗi đợt hoạt động thi đua, các đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình để học tập và nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ - lực lượng vũ trang trên địa bàn, đơn vị. Việc bình chọn các danh hiệu thi đua phải thực chất, chính xác; những nhân tố mới phải thật sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước, phải được quần chúng tín nhiệm cao.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị và các tổ chưc xã hội căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại và ngày lễ lớn của đất nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố trong hai năm 2009 - 2010 và giai đoạn 2006 - 2010.

b) Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố trong việc tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trong hai năm 2009 - 2010 theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị; Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội thi đua, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Qua sơ kết, tổng kết kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

c) Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày Lễ lớn trong 2 năm 2009, 2010 thật chi tiết, cụ thể; có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, sáng tạo, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động lễ hội theo đúng các yêu cầu trên.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, các cơ quan, đơn vị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các Công ty thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo đợt hoạt động thi đua cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT thành phố;
- Văn phòng Thành ủy; Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Đảng ủy khối cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy;
- Ủy ban MTTQVN. TP và các Đoàn thể thành phố;
- Các sở - ban - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Tổng Công ty, Công ty thuộc thành phố;
- Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) (165b);
- Báo, đài Trung ương và thành phố;
- VPUB: CPVP, Các phòng CV;
- Lưu:VT (VX-P) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2009
Ngày hiệu lực16/05/2009
Ngày công báo01/06/2009
Số công báoSố 63
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009-2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành06/05/2009
        Ngày hiệu lực16/05/2009
        Ngày công báo01/06/2009
        Số công báoSố 63
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009-2010

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2009/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm ngày lễ lớn hai năm 2009-2010