Quyết định 108/QĐ-UBND

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 108/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 108/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 5591/STP-KTrVB ngày 10 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 40 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố (theo  danh mục đính kèm), hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Kèm theo danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành).

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 108/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Số TT

Tên loại, số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TRÍCH YẾU

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 2002

1

Quyết định số 94/2002/QĐ-UB

21/8/2002

Về phê duyệt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và các chương trình môi trường đến năm 2005

Được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

NĂM 2004

2

Quyết định số 102/2004/QĐ-UB

16/4/2004

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò giai đoạn 2004 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

3

Quyết định số 145/2004/QĐ-UB

24/5/2004

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu Xóa đói giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2004 - 2010

Chương trình đã thực hiện xong vào cuối năm 2008. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 22/2010/QĐ-UB ngày 29/3/2010 phê duyệt chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2009-2015

01/01/2009

NĂM 2006

4

Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND

14/4/2006

Về phê duyệt Chương trình chuyển đổi đất trồng lúa một vụ năng suất thấp sang nuôi tôm sú giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

5

Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND

10/7/2006

Về phê duyệt Chương trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

6

Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND

10/7/2006

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu, phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

7

Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND

17/7/2006

Về việc ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006- 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

8

Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND

18/7/2006

Về việc phê duyệt Chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

9

Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND

21/7/2006

Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (giai đoạn 2006 - 2010)

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

10

Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND

21/7/2006

Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình nhà ở (giai đoạn 2006 - 2010)

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

11

Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND

21/7/2006

Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

12

Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND

21/7/2006

Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu Công nghệ cao (đoạn 2006 - 2010)

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

 01/01/2011

13

Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND

21/7/2006

Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2006 - 2010)

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

14

Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND

03/8/2006

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

15

Quyết định số 127/2006/QĐ-UBND

24/8/2006

Về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

16

Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND

01/9/2006

Về phê duyệt Chương trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn năm 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

17

Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND

19/10/2006

Về phê duyệt Chương trình thú y phục vụ phát triển bò sữa - kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm từ năm 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

18

Quyết định số 164/2006/QĐ-UBND

10/11/2006

Về phê duyệt Đề cương Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

19

Quyết định số 165/2006/QĐ-UBND

14/11/2006

Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

20

Quyết định số 166/2006/QĐ-UBND

14/11/2006

Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

21

Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND

19/7/2006

Về đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010)

Được thực hiện đến hết năm 2010

01/01/2011

NĂM 2007

22

Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND

31/01/2007

Ban hành chương trình hành động về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

23

Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND

25/12/2007

Về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

24

Quyết định số 145/2007/QĐ-UBND

28/12/2007

Phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

25

Quyết định số 148/2007/QĐ-UBND

28/12/2007

Về ban hành Chương trình hành động của Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

 01/01/2011

NĂM 2008

26

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

 02/02/2008

Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các phường - xã, thị trấn

Đã có văn bản khác thay thế

01/01/2009

27

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

02/02/2008

Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các sở - ngành thành phố

Đã được thay thế bằng văn bản khác

01/01/2009

28

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

02/02/2008

Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các quận - huyện

Đã được thay thế bằng văn bản khác

01/01/2009

29

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND

13/5/2008

Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm thành phố (giai đoạn 2006 - 2010)

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

30

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

05/6/2008

Về điều chỉnh Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

NĂM 2009

31

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

21/02/2009

Ban hành chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu và tiêu dùng trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

32

Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND

09/12/2009

Về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010

Hết thời gian thực hiện theo năm ngân sách

01/02/2011

33

Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND

 06/5/2009

Về phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010

Phong trào thi đua đã kết thúc trong năm 2010

01/01/2011

34

Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND

 09/7/2009

Về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2010

Đã thực hiện xong

01/4/2010

35

Chỉ thị số 22/2009/CT-UBND

14/12/2009

Về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

Đã thực hiện xong

01/01/2011

NĂM 2010

36

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND

18/01/2010

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Chương trình được thực hiện đến năm 2010

01/01/2011

37

Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND

26/01/2010

Về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2010

Được thực hiện trong năm 2010

01/01/2011

38

Chỉ thị số 05/CT-UBND

08/02/2010

Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của UBNDthành phố về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011

14/3/2011

39

Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND

05/3/2010

Về tăng cường các biện pháp trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá hại lúa năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đã thực hiện trong năm 2010

01/01/2011

40

Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND

10/6/2010

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2010), 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2010)

Đã thực hiện trong năm 2010

01/01/2011

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu108/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2012
Ngày hiệu lực09/01/2012
Ngày công báo15/02/2012
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 108/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 108/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu108/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Trí
       Ngày ban hành09/01/2012
       Ngày hiệu lực09/01/2012
       Ngày công báo15/02/2012
       Số công báoSố 9
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 108/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 108/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực

           • 09/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực