Chỉ thị 22/2009/CT-UBND

Chỉ thị 22/2009/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 22/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 108/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/2009/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010

Thực hiện Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; để tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trong toàn thành phố bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện (sau đây gọi chung là cấp huyện) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Yêu cầu kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010:

- Việc kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định rõ hiện trạng diện tích đất tự nhiên của toàn thành phố; xác định cụ thể hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa, quỹ đất chưa sử dụng; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước (năm 2005), việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; tổng hợp đánh giá các mặt được, chưa được, các vấn đề tồn tại và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

- Kết quả kiểm kê đất đai được thể hiện trong bảng số liệu và trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

2. Nội dung kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010:

a) Về kiểm kê đất đai:

- Kiểm kê đất đai được tiến hành trên phạm vi toàn thành phố theo từng cấp hành chính, trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản tiến hành kiểm kê đất đai. Kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê cấp huyện, cấp thành phố.

- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định đầy đủ về diện tích tự nhiên của các cấp hành chính; diện tích, số lượng chủ yếu sử dụng đất theo các loại đất và các loại đối tượng sử dụng đất quy định tại Điều 9, Điều 13 của Luật Đất đai năm 2003; Điều 2, Điều 3 và Điều 6 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; trong đó, cần đặc biệt chú trọng kiểm kê đối với đất chuyên trồng lúa nước, đất đang sử dụng vào mục đích lâm nghiệp, diện tích đất của các tổ chức được giao, được thuê nhưng chưa đưa vào sử dụng, diện tích đất đã có quyết định thu hồi nhưng chưa thực hiện xong việc thu hồi đất. Ngoài ra cần rà soát, thống kê diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất đã được đo đạc địa chính, diện tích đất đã được lập hồ sơ địa chính.

b) Về xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo cấp hành chính xã, huyện, thành phố:

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được xây dựng theo đơn vị hành chính các cấp (cấp xã, cấp huyện và cấp thành phố), trong đó bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được lập trên nền bản đồ địa chính trong quá trình kiểm kê diện tích đất đai là bản đồ hiện trạng sử dụng đất cơ bản. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện được tổng hợp từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã; bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp thành phố được tổng hợp từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

c) Báo cáo kiểm kê đất đai:

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2010 của các cấp hành chính phải phản ánh đầy đủ tình hình sử dụng đất tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2010; tình hình biến động đất đai trong 05 năm qua, trên cơ sở đó đánh giá tình hình thực hiện theo từng nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và đề xuất các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình quản lý hiện nay.

3. Thời điểm kiểm kê và thời gian hoàn thành:

a) Thời điểm kiểm kê đất đai năm 2010 được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn thành phố là ngày 01 tháng 01 năm 2010;

b) Thời gian hoàn thành việc kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai được quy định như sau:

- Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả về cấp huyện trước ngày 30 tháng 4 năm 2010;

- Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả về thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2010;

- Thành phố hoàn thành và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 8 năm 2010.

4. Kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010: do ngân sách Nhà nước cân đối và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Phân công, tổ chức thực hiện:

a) Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 cấp thành phố do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Ban Thường trực và Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Cục Thống kê là thành viên.

b) Phân công thực hiện:

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Trên cơ sở danh sách thành viên do các sở, ban, ngành, các cơ quan - đơn vị có liên quan đề xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 cấp thành phố trong tháng 12 năm 2009;

+ Lập dự toán kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính chuyển Sở Tài chính và các sở có liên quan góp ý thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trình Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 cấp thành phố thông qua; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, các đơn vị sử dụng đất an ninh, quốc phòng trên toàn thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở - ngành liên quan thực hiện kiểm kê và tổng hợp số liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện chi tiết và tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa chính cấp huyện và cấp xã sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể;

+ Tổng hợp số liệu kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp thành phố theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; lập báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 cấp thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xác định hiện trạng đất lâm nghiệp, thống nhất số liệu phân cấp 03 loại rừng (rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng) với số liệu kiểm kê đất đai theo từng đơn vị hành chính cấp xã.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở có liên quan cân đối bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn thành phố từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở hiện trạng đất quốc phòng, đất an ninh đang quản lý, sử dụng và kết quả kiểm kê theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện rà soát, chỉnh lý, bổ sung, thống nhất số liệu về hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị quốc phòng, an ninh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự để triển khai thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp mình bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời, đưa nhiệm vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 trong công tác quản lý đất đai ở địa phương; tổng hợp số liệu kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 cấp huyện và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung huy động lực lượng, tổ chức đợt kiểm kê đất đai theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp trên, bảo đảm hoàn thành công tác kiểm kê đất đai theo đúng thời gian quy định.

Do đợt tổng kiểm kê kỳ này trùng với thời gian các cấp tổ chức đại hội Đảng bộ, vì vậy Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn cần lưu tâm tập trung nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này đạt kết quả, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả theo tiến độ cho Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2009
Ngày hiệu lực24/12/2009
Ngày công báo01/01/2010
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành14/12/2009
        Ngày hiệu lực24/12/2009
        Ngày công báo01/01/2010
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 22/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010