Quyết định 94/2002/QĐ-UB

Quyết định 94/2002/QĐ-UB phê duyệt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và các chương trình môi trường đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 94/2002/QĐ-UB Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến 2010 và chương trình môi trường đến 2005 đã được thay thế bởi Quyết định 108/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 94/2002/QĐ-UB Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến 2010 và chương trình môi trường đến 2005


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 1423/KHCNMT-DAMT ngày 28 tháng 7 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, các chương trình môi trường đến năm 2005 và kế hoạch môi trường năm 2002 với những nội dung cụ thể trong “Báo cáo tóm tắt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình môi trường thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng Ban, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường và Giám đốc Sở Giao thông công chánh làm Phó Trưởng Ban và đại diện của các cơ quan (theo danh sách đính kèm) làm Thành viên.

Ban Chỉ đạo chương trình môi trường thành phố có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch môi trường hàng năm, phù hợp với Chiến lược quản lý môi trường thành phố đến năm 2010; định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tiến độ thực hiện chương trình.

Điều 3. Phân công trách nhiệm :

3.1. Giao Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Sở Giao thông công chánh, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung chi tiết và kinh phí thực hiện các chương trình môi trường năm 2002 theo phân công trong báo cáo tóm tắt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Định kỳ hàng quý, các Sở có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình về Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo chương trình môi trường thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố.

3.2. Giao Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá tổ chức xem xét, thẩm định nội dung, kinh phí của các chương trình môi trường của các Sở được phân công tại Điểm 3.1, Điều 3 và trình Ban Chỉ đạo chương trình môi trường thành phố.

Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng chương trình môi trường hàng năm phù hợp với những nội dung trong Chiến lược đã được phê duyệt trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định ; hàng quý tổng hợp tình hình báo cáo Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân thành phố

3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá có trách nhiệm bố trí vốn để triển khai thực hiện Chiến lược quản lý môi trường thành phố đến năm 2010.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Sở Giao thông công chánh, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Thành viên Ban Chỉ đạo chương trình môi trường thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường
- Bộ Công nghiệp
- Bộ Xây dựng
- Bộ Y tế
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Văn phòng Chính phủ
- Thường trực Thành Ủy  
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP
- Các Sở-Ngành thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /2002/QĐ-Ủy ban Khoa học ngày tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban

  Chỉ đạo;

2. Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Phó Trưởng Ban

 Thường trực ;

3. Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Phó Trưởng Ban ;

4. Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, Thành viên ;

5. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên ;

6. Phó Giám đốc Sở Y tế, Thành viên ;

7. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên ;

8. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên ;

9. Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Thành viên ;

10. Phó Kiến trúc sư trưởng thành phố, Thành viên ;

11. Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất,

 Thành viên ;

12. Phó Bí thư Thành Đoàn, Thành viên ;

13. Viện Trưởng Viện môi trường và Tài nguyên, Thành viên ;

14. Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường, Thành viên ;

15. Trưởng Phòng Quản lý môi trường, Sở Khoa học-Công nghệ và

 Môi trường, Thành viên./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu94/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2002
Ngày hiệu lực21/08/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 94/2002/QĐ-UB Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến 2010 và chương trình môi trường đến 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 94/2002/QĐ-UB Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến 2010 và chương trình môi trường đến 2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu94/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành21/08/2002
        Ngày hiệu lực21/08/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 94/2002/QĐ-UB Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến 2010 và chương trình môi trường đến 2005

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 94/2002/QĐ-UB Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến 2010 và chương trình môi trường đến 2005