Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các quận - huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ,chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí hành chính quận huyện đã được thay thế bởi Quyết định 108/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2008/QĐ-UBND giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ,chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí hành chính quận huyện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 10/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO ĐỊNH MỨC KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC QUẬN - HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Nội vụ tại Tờ trình số 369/TTr-LS-STC-SNV ngày 11 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các quận - huyện là 54.000.000 (năm mươi bốn triệu) đồng/người/năm.

Định mức kinh phí này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ VN TP,
- Các Ban HĐND TP;
- VPHĐ-UB: các PVP; Các P. CV;
- Lưu : VT,(VX/Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2008
Ngày hiệu lực12/02/2008
Ngày công báo01/03/2008
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ,chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí hành chính quận huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2008/QĐ-UBND giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ,chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí hành chính quận huyện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành02/02/2008
        Ngày hiệu lực12/02/2008
        Ngày công báo01/03/2008
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2008/QĐ-UBND giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ,chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí hành chính quận huyện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2008/QĐ-UBND giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ,chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí hành chính quận huyện