Chỉ thị 03/2010/CT-UBND

Chỉ thị 03/2010/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2010 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Chỉ thị 03/2010/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2010/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2010/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 08 tháng 6 năm 2010

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA NĂM 2010.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn năm 2010 có những diễn biến bất thường, trái quy luật. Để chủ động và có các giải pháp đồng bộ, hiệu qủa trong công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) năm 2010, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2010 của tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức kinh nghiệm thực tiễn phòng, chống lụt, bão, thiên tai cho cộng đồng dân cư để người dân luôn tự ý thức chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu qủa kịp thời khi có cảnh báo thiên tai của cơ quan chức năng. Nâng cao ý thức trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, tránh tư tưởng chủ quan coi nhẹ công tác PCLB và TKCN.

2. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ huy PCLB và TKCN các cấp, các ngành theo Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ ngành và địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm chủ động xử lý, đối phó kịp thời trong mọi tình huống thiên tai.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra của Ban chỉ huy và của từng thành viên. Khi thiên tai xảy ra phải trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai tại địa bàn được phân công phụ trách

3. Tổ chức tổng kết, đánh gía, rút kinh nghiệm công tác PCLB và TKCN năm 2009 để xây dựng hòan thiện phương án, kế họach năm 2010 với phương châm chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời, hiệu quả trước, trong và sau khi bão, lũ, thiên tai xảy ra.

Xây dựng kế hoạch PCLB và TKCN của từng ngành, địa phương, đơn vị bảo đảm sát với thực tế và diễn biến của từng loại hình thiên tai. Thành lập lực lượng xung kích để sẵn sàng đối phó và tổ chức ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra, nhất là ở những vùng, công trình trọng điểm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện kế hoạch và phương án đã đề ra.

Củng cố hệ thống thông tin liên lạc, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời đến tận người dân, từng cơ quan, đơn vị biết diễn biến của thiên tai để chủ động phòng tránh.

4. UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt:

a) Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh phương án PCLB và TKCN. Kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện ứng cứu, cứu hộ để sử dụng khi cần thiết. Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định để kịp thời chỉ đạo, xử lý, khắc phục hậu quả. Đối với các địa phương thường bị ngập lụt trong mùa mưa lũ, có kế họach và chỉ đạo nhân dân chuẩn bị dự trữ lương thực và các nhu cầu thiết yếu khác đảm bảo đủ để sử dụng từ 10 đến 15 ngày khi xảy ra ngập lụt lớn.

b) Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để di dời dân ở vùng trũng, thấp, bị ngập lụt lên những triền cao an toàn. Tổ chức di dời dân ra khỏi vùng sạt lở đất, nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét.

c) Tổ chức các điểm trông trẻ tập trung, bố trí phương tiện đảm bảo an toàn để đưa đón các cháu đi học trong thời gian xảy ra ngập lụt lớn; kiểm tra các bến đò ngang, các ngầm qua suối, các tuyến đường giao thông có khả năng cây ngã đổ, sạt lở đất nhất là các tuyến đường đèo, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý để đảm bảo an toàn đối với từng trường hợp cụ thể. Thực hiện tốt công tác trực PCLB theo quy định.

d) Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình cơ sở hạ tầng, làm gọn, dứt điểm các hạng mục cần thiết để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo PCLB và TKCN tỉnh) :

a) Phối hợp với Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ huy PCLB và TKCN các địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo về UBND tỉnh để chỉ đạo công tác PCLB và TKCN.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa lớn và có nguy cơ mất an toàn; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa, hoàn thành trước mùa mưa lũ.

c) Đôn đốc các địa phương, các ban, ngành xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh):

Lập phương án, kế họach bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết; tổ chức diễn tập, sẵn sàng hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng TKCN của các ngành, địa phương, tham gia ứng cứu, cứu hộ các công trình PCLB và TKCN. Chỉ đạo thực hiện việc ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai.

7. Công an tỉnh:

Chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, vật tư, nhân lực sẵn sàng phối hợp với các lực lượng TKCN của địa phương, ngành, đoàn thể tham gia cứu hộ, cứu nạn di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và khắc phục hậu quả khi có thiên tai. Triển khai lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự xã hội các công trình trọng điểm, tài sản của Nhà nước, nhân dân; ngăn ngừa đối tượng xấu lợi dụng thiên tai để phá hoại, trộm cắp, cướp giật…

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Theo dõi sát diễn biến về lụt, bão, thiên tai, nắm chắc tình hình thiếu đói của nhân dân trong vùng bị thiệt hại. Phối hợp với sở Tài chính và các ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh quyết định các biện pháp cứu trợ kịp thời nhằm ổn định đời sống nhân dân, không để xảy ra tình trạng nhân dân trong vùng bị thiên tai thiếu đói.

9. Sở Xây dựng:

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các công trình nhà cửa, trường học, kho tàng, bến bãi, những công trình xây dựng đang thi công dở dang; cảnh báo đề phòng tình trạng đổ giàn giáo, sạt ta luy, sạt lở đất, hư hỏng nhà cửa gây tai nạn.

10. Sở Giao thông vận tải:

Chỉ đạo kiểm tra các tuyến đường xung yếu, các đoạn đường đèo, cầu cống thường bị sạt lở gây ách tắc giao thông để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa lũ.

Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm sóat hoạt động của các bến đò ngang; có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực xảy ra ngập lụt lớn; cắm bổ sung biển báo tại các tuyến đường nguy hiểm, nơi thường bị ngập sâu để cảnh báo, hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

11. Sở Y tế :

Chuẩn bị đủ cơ số thuốc phòng dịch bệnh và chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu cứu thương và khắc phục hậu qủa thiên tai.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 ban hành theo Quyết định số 2091/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2010 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ động cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai, lũ lụt và bố trí học bù như qui định tại Điều 5 của Quyết định số 2091/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2010 nêu trên.

13. Sở Thông tin và Truyền thông :

Phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông kiểm tra các công trình hạ tầng viễn thông, có phương án dự phòng để đảm bảo cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận xử lý thông tin trong công tác phòng, chống lụt, bãotìm kiếm cứu nạn được thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là khi có thiên tai, lụt, bão đang xảy ra.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường :

Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức ứng phó, khắc phục kịp thời ảnh hưởng môi trường do thiên tai gây ra.

15. Sở Công Thương:

Phối hợp với các địa phương chủ động tổ chức việc cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết như: mì ăn liền, nước uống đóng chai, dầu thắp; đặc biệt chú ý đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, vùng có nguy cơ bị chia cắt khi có lũ lụt, lũ quét, gián đoạn giao thông do thiên tai gây ra.

Kịp thời phối hợp Sở Tài chính và các địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các biện pháp để bình ổn giá; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, lũ lụt để đầu cơ, tăng giá bán vật tư, hàng hoá, gây thêm khó khăn cho nhân dân vùng thiên tai lũ lụt.

16. Công ty Điện lực Lâm Đồng :

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các Ban quản lý rừng, các lâm trường và các địa phương tổ chức kiểm tra, đề xuất việc tỉa cành, chặt cây để đảm bảo an toàn cho đường dây tải điện. Kiểm tra, bảo vệ hệ thống truyền tải, thiết bị điện, trạm biến thế; xử lý khắc phục nhanh sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn điện.

17. Các đơn vị Qủan lý khai thác công trình thủy lợi:

Kiểm tra thường xuyên các công trình, nhất là các hạng mục công trình xung yếu trong mùa mưa lũ; kịp thời bổ sung vật tư dự phòng tại các công trình trọng điểm để sử dụng khi có sự cố công trình xảy ra. Xây dựng phương án chống lũ cho các hồ chứa nước có dung tích lớn và các hồ có nguy cơ mất an toàn.

18. Các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh:

Có phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa, kiểm tra các hạng mục công trình nhất là các thiết bị nâng hạ cửa van, cửa tràn xả lũ. Chuẩn bị lực lượng, dự trữ vật tư, thiết bị, phương tiện sẵn sàng cứu hộ công trình khi có sự cố, thiên tai xảy ra. Khi có kế hoạch xả lũ phải thông báo trước cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCLB các địa phương liên quan biết để chủ động phòng tránh và kịp thời chỉ đạo xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

st quy trình vận hành các hồ chứa, đảm bảo tham gia điều tiết phòng, chống lũ cho hạ lưu và an toàn công trình trong mọi tình huống.

19. Trung tâm Khí tượng thủy văn Lâm Đồng:

Phối hợp với Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm; cung cấp thường xuyên, kịp thời mọi thông tin về diễn biến của mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới, bão về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời.

20. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng:

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh và các cơ quan liên quan kịp thời đưa tin chính xác tình hình diễn biến của thiên tai, bão lũ và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đến các ngành, địa phương để triển khai các biện pháp, phòng, chống thiên tai, lụt bão kịp thời và có hiệu quả.

21. Các sở, ban, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác PCLB và TKCN trong phạm vi của sở, ngành mình; sẵn sàng phối hợp tham gia công tác PCLB và TKCN theo yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2010
Ngày hiệu lực18/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2010/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2010/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành08/06/2010
        Ngày hiệu lực18/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/2010/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2010/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại Lâm Đồng