Quyết định 313/QĐ-UBND

Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 31/12/2010 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 21/TTr-STP ngày 25 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2010 hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực thi hành gồm:

70 văn bản hết hiệu lực thi hành (kèm theo danh mục).

06 văn bản hết hiệu lực một phần (kèm theo danh mục).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định này tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do ngành mình, cấp mình đã tham mưu hoặc ban hành để kiến nghị hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến những văn bản đã hết hiệu lực tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 313/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Phần hết hiệu lực

Lý do

1

Quyết định

Quyết định 2032/QĐ-UBND

25/7/2008

Thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng

Điều 2 Quyết định 2032/QĐ-UBND

Theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh

 

2

Nghị quyết

Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND

06/12/2006

Về việc quy định danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí và 02 quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điểm 3.1, điểm 3.2 và điểm 3.5 mục 3 Phần lệ phí Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND

Theo Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 20/9/2010 của HĐND tỉnh

 

3

Quyết định

Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND

25/9/2007

Về việc phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điểm 1 ,2, 5 và 6 Điều 1 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND

Theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010

 

4

Quyết định

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

25/4/2008

Về việc miễn thu một số khoản lệ phí quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 và Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

Theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010

 

5

Quyết định

Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND

15/5/2010

Ban hành Quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 8; Điểu 9 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND

Theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010

 

6

Nghị quyết

Nghị quyết 143/2010/NQ-HĐND

08/7/2010

V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 và Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Mục II Điều 1 Nghị quyết 143/2010/NQ-HĐND

Theo Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 20/9/2010 của HĐND tỉnh

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 313/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

Thời gian HHL

1

Chỉ thị

05/CT-UB

01/4/1994

Giải quyết các trường hợp gây ô nhiễm môi trường do kinh doanh và sử dụng phân xác mắm gây ra

Không còn phù hợp với Luật Môi trường

01/01/2011

2

Quyết định

661/QĐ-UB

19/7/1994

Ban hành quy chế tạm thời về huy động, quản lý sử dụng quỹ xoá đói giảm nghèo.

Không còn đối tượng điều chỉnh

01/01/2011

3

Quyết định

1165/QĐ-UB

11/01/1995

Ủy quyền cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đại cho thương binh trợ cấp tuất gia đình liệt sỹ và trợ cấp tuất cho thương, bệnh binh đã từ trần

Ngày 26/6/2006 Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2006/NĐ-CP giao cho Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp

10/7/2006

4

Nghị quyết

05/NQ-HĐND

21/7/1995

Tăng cường công tác tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

Theo Luật Khiếu nại, tố cáo

01/01/1999

5

Quyết định

144/QĐ-UB

24/01/1997

Ban hành quy định tạm thời về củng cố xây dựng và phát triển các HTX NN và xử lý các HTX yếu kém yếu kém, hình thức hình thành các HTX mới trong nông thôn

Không còn phù hợp với Luật Hợp tác xã 2003 và Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004

01/01/2010

6

Chỉ thị

41/CT-UB

29/9/1997

Thực hiện NĐ 89/CP ngày 7/8/97 của Chính phủ Ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân

Theo Luật Thanh tra

01/10/2004

7

Chỉ thị

25/1999/CT-UB

01/7/1999

Kinh doanh mặt hàng rượu

Cho phù hợp với Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 thay thế Nghi định 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ

31/12/2010

8

Nghị quyết

25/2001/NQ-HĐND

24/7/2001

Về quy hoạch và hế hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2000- 2010

Theo thời gian

01/01/2011

9

Quyết định

64/2001/QĐ-UB

08/8/2001

Ban hành kế hoạch phổ cập trung học cơ sở thời kỳ 2001- 2010 của tỉnh Lâm Đồng.

Theo thời gian

01/01/2011

10

Quyết định

96/2001/QĐ-UB

18/10/2001

Về việc phê duyệt Rà soát bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp- nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010

Theo thời gian

01/01/2010

11

Quyết định

141/2001/QĐ-UB

26/12/2001

Trợ cấp hàng tháng và mua thẻ Bảo hiểm y tế cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Ngày 26/6/2006 Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2006/NĐ-CP giao cho Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp

10/7/2006

12

Quyết định

173/2002/QĐ-UB

11/12/2002

Ban hành “chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001 – 2010” của tỉnh

Theo thời gian

01/01/2011

13

Quyết định

79/2003/QĐ-UB

02/7/2003

Ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nội thành, nội thị, khu dân cư tập trung có gây ô nhiễm buộc phải di dời vào khu, cụm điểm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng

Các Nghị định làm căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành hoặc đã được thay thế

01/01/2011

14

Quyết định

17/2004/QĐ - UB

06/02/2004

Phê duyệt phương án thành lập Ban Quản lý dự án Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng tỉnh Lâm Đồng

Không còn đối tượng điều chỉnh

01/01/2011

15

Quyết định

44/2004/QĐ-UBND

06/03/2004

Phê duyệt dự án cho vay vốn đi xuất khẩu lao động bằng nguồn vốn địa phương đối với lao động thuộc gia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ

Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 đã thay thế

22/5/2006

16

Quyết định

63/2004/QĐ -UB

07/4/2004

Phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và quản lý thu thuế của ngành Thuế Lâm Đồng đến năm 2010

Theo thời gian

01/01/2011

17

Quyết định

65/2004/QĐ-UB

13/4/2004

Ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý Chương trình Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Ban đã có Quyết định giải thể

01/01/2011

18

Chỉ thị

19/2004/CT-UBND

18/8/2004

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong cung ứng, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chỉ thị này ban hành trên cơ sở Nghị định 27/CP ngày 20/4/1995 và thông tư 02/2005/TT-BCN đã được thay thế bằng Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 và Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 11/8/2009 của Bộ Công thương

31/12/2010

19

Quyết định

153/2004/QĐ-UB

19/8/2004

Ban hành tài liệu tạm thời về dạy tiếng K`Ho cho cán bộ, công chức và cán bộ cơ sở cấp xã, phường của tỉnh Lâm Đồng

Đã ban hành tài liệu chính thức về dạy tiếng K`Ho

01/01/2011

20

Chỉ thị

21/2004/CT-UB

30/8/2004

Đẩy mạnh công tác quản lý đo lường chất lượng sản phẩm và thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Theo Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và Luật sở hữu trí tuệ

01/01/2011

21

Chỉ thị

24/2004/CT -UB

03/11/2004

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Theo thời gian

01/01/2011

22

Quyết định

4002/QĐ-UB

15/11/2004

Phê duyệt Dự án cho vay hộ nghèo bằng nguồn vốn địa phương

Theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010

19/11/2010

23

Quyết định

237/2004/QĐ-UB

22/12/2004

Phê duyệt quy hoạch một số điểm thu hút đầu tư phát triển trang trại sản xuất nông lâm kết hợp gắn với chăn nuôi bò sữa, bò thịt chất lượng cao tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2004-2010

Theo thời gian

01/01/2011

24

Quyết định

242/2004/QĐ-UB

31/12/2004

Phê duyệt quy hoạch các vùng sản xuất rau, hoa, dâu tây công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010

Theo thời gian

01/01/2011

25

Quyết định

52/2005/QĐ-UB

02/03/2005

Về việc đổi tên Chi Cục định canh định cư và vùng kinh tế mới thành Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

19/12/2010

26

Quyết định

127/2005/QĐ-UBND

17/6/2005

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lâm Đồng

Phù hợp với thực tiễn

31/12/2010

27

Quyết định

04/2006/QĐ-UBND

06/02/2006

Về việc điều chỉnh mục 6, Điều 1, Quyết định số 44/2004/QĐ-UBND ngày 06/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án cho vay vốn đi xuất khẩu lao động bằng nguồn vốn địa phương đối với lao động thuộc gia đình nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ

Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 12/05/2010 đã thay thế

22/5/2006

28

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

08/5/2006

Quy định tỷ lệ hỗ trợ thiệt hại về đất nông nghiệp đối với các hộ nhận khoán đất của các nông, lâm trường đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 85/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh đã thay thế

30/11/2009

29

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

15/5/2006

Ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về Internet tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 đã thay thế

29/8/2010

30

Quyết định

29/2006/QĐ-UBND

19/5/2006

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban ?i?u hành Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và việc làm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006 - 2010

Theo thời gian

01/01/2011

31

Nghị quyết

46/2006/NQ-HĐND

07/7/2006

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Theo thời gian

01/01/2011

32

Chỉ thị

11/2006/CT-UBND

16/10/2006

Về tổ chức, thực hiện cuộc vận động chống tiệu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục giai đoạn 2006 - 2010

Theo thời gian

01/01/2011

33

Quyết định

65/2006/QĐ-UBND

30/10/2006

Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010

Theo thời gian

01/01/2011

34

Nghị quyết

63/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Về xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010

Theo thời gian

01/01/2011

35

Nghị quyết

64/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Về xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006 - 2010

Theo thời gian

01/01/2011

36

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND

27/3/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 đã thay thế

31/10/2010

37

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND

16/4/2007

Ban hành Quy chế quản lý các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg về Quy chế quản lý cụm công nghiệp áp dụng chung cho các địa phương

29/8/2010

38

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

19/6/2007

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 đã thay thế

18/6/2010

39

Nghị quyết

72/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

Về mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết 150/2010/NQ-HĐND ngày 20/9/2010 đã thay thế

30/9/2010

40

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND-

23/8/2007

Ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị phí đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng NSNN tại tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND ngày 20/9/2010 của HĐND tỉnh

30/9/2010

41

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND

27/8/2007

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 đã thay thế

25/10/2010

42

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND-

30/10/2007

Ban hành bản quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

01/01/2011

43

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND

12/12/2007

Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông

Căn cứ Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 ngày 01/02/2009 Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành

31/12/2010

44

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND

27/6/2008

Về việc ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 đã thay thế

15/8/2010

45

Quyết định

2010/QĐ-UBND

24/7/2008

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 đã thay thế

21/6/2010

46

Quyết định

2033/QĐ-UBND

25/7/2008

Về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chưc bộ máy của Ban tôn giáo tỉnh

Theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010

26/11/2010

47

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

05/02/2009

V/v quy định tỷ lệ thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 đã thay thế

14/10/2010

48

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

20/4/2009

Điều chỉnh hoạt động của một số đơn vị trong các khối thi đua

Theo quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

06/03/2010

49

Quy định

4873/UBND

08/7/2009

Về một số chính sách đối với hộ gia đình, người lao động có hộ khẩu thường trú tại 16 xã nghèo do tỉnh đầu tư theo chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 đã thay thế

06/8/2010

50

Quyết định

82/2009/QĐ-UBND

28/10/2009

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 đã thay thế

25/10/2010

51

Quyết định

222/2005/QĐ-UBND

14/12/2005

Mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí dịch vụ hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã được thay thế bằng Thông tư Liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008

31/12/2010

52

Quyết định

85/2009/QĐ-UBND

20/11/2009

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 đã thay thế

10/10/2010

53

Nghị quyết

132/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND ngày 20/9/2010 đã thay thế

30/09/2010

54

Nghị quyết

127/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Theo thời gian

01/01/2011

55

Quyết định

100/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 56/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

56

Quyết định

101/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

57

Quyết định

91/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

58

Quyết định

92/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

59

Quyết định

93/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

60

Quyết định

94/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

61

Quyết định

95/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

62

Quyết định

96/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

63

Quyết định

97/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

64

Quyết định

98/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

65

Quyết định

99/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

66

Quyết định

90/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Về việc quy định các loại giá đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

67

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

08/3/2010

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 97 /2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Di Linh

Theo quyết định số /2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

01/01/2011

68

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND

08/6/2010

Về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2010

Theo thời gian

01/01/2011

69

Nghị quyết

140/2010/NQ-HĐND

08/7/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2010

Theo thời gian

01/01/2011

70

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

31/8/2009

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010

Theo thời gian

01/01/2011

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 313/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu313/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2011
Ngày hiệu lực30/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 313/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu313/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành30/01/2011
       Ngày hiệu lực30/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng

           • 30/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực