Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2000- 2010

Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Lâm Đồng 2000 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Lâm Đồng 2000 2010


HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2001/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHOÁ VI

Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 19 /7/2001 đến ngày 20 /7/2001)

VỀ QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH LÂM ĐỒNG THỜI KỲ 2000 – 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 2/12/1998;

Xét tờ trình số 2190/TT-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 17/7/2001 về việc đề nghị HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2000-2010;

Sau khi nghe báo cáo nội dung chủ yếu của đề án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến 2010, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VI - kỳ họp thứ 6 nhất trí tán thành đề án Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2000-2010 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm khai thác sử dụng đất:

Sử dụng đất một cách tiết kiệm và bền vững, ưu tiên đất cho nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm diện tích trồng rừng; Bảo vệ diện tích đất rừng hiện tại, trồng mới đi đôi với bảo vệ rừng; Quy hoạch bố trí dân cư tập trung gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị; Khai thác sử dụng đất đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng lâu dài và bền vững.

2. Những chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010:

Đất nông nghiệp: 256.221 ha, tăng 15.319 ha so với năm 2000.

Đất lâm nghiệp có rừng: 649.894 ha, tăng 24.383 ha so với năm 2000.

Đất chuyên dùng: 43.554 ha, tăng 22.383 ha so với năm 2000.

Đất ở : 8.194 ha, tăng 1.875 ha so với năm 2000.

Đất chưa sử dụng: 18.615 ha, giảm 71.638 ha so với năm 2000.

3. Những chỉ tiêu đến 2010 về kế hoạch khai thác đất chưa sử dụng và chuyển đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích sử dụng khác:

a) Chỉ tiêu khai thác đất chưa sử dụng:

Khai thác 71.638 ha đất chưa sử dụng để bổ sung cho đất nông nghiệp 26..200 ha, đất lâm nghiệp 41.416 ha, đất chuyên dùng 4.022 ha.

b) Chỉ tiêu chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích khác:

Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang mục đích khác là: 22.481 ha.

Trong đó:

Chuyển sang đất lâm nghiệp : 12.750 ha.

Chuyển sang đất chuyên dùng: 7.547 ha.

Chuyển sang đất ở đô thị: 812 ha.

Chuyển sang đất ở nông thôn: 1.372 ha.

b) Chỉ tiêu chuyển đất lâm nghiệp sang sử dụng vào mục đích khác:

Tổng diện tích đất lâm nghiệp chuyển sang mục đích khác là: 22.087 ha.

Trong đó:

Chuyển sang đất chuyên dùng: 10.487 ha.

Chuyển sang đất nông nghiệp: 11.600 ha từ đất có rừng tự nhiên nghèo kiệt.

4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao cho UBND tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2000 - 2010 trình Chính phủ phê duyệt và báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm đồng Khóa VI - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2001./.

 

 

HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoài Bão

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2001/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2001/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2001
Ngày hiệu lực20/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2001/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Lâm Đồng 2000 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Lâm Đồng 2000 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2001/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Hoài Bão
        Ngày ban hành24/07/2001
        Ngày hiệu lực20/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Lâm Đồng 2000 2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2001/NQ-HĐND quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Lâm Đồng 2000 2010