Chỉ thị 03/2013/CT-CTUBND

Chỉ thị 03/2013/CT-CTUBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2013/CT-CTUBND quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản tại Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn Tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động khoáng sản từng bước được chấn chỉnh, dần đi vào nề nếp và góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên công tác quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Công tác quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản còn chậm, chất lượng chưa cao; công tác quản lý khai thác khoáng sản chưa tốt, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác quá công xuất vẫn còn xảy ra; một số tổ chức, cá nhân khai khoáng sản làm sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, vi phạm Luật Đê điều, vận chuyển khoáng sản quá tải trọng làm hư hỏng các công trình giao thông, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: Chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động khoáng sản, một số xã, phường, thị trấn chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về khoáng sản chưa được thực hiện thường xuyên, kém hiệu quả; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của một số đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản chưa tốt. Nhiều đối tượng khai thác khoáng sản trái phép đã bị ngăn chặn, xử phạt nhưng vẫn tái phạm.

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, lập lại kỷ cương đưa công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản có liên quan nhằm làm chuyển biến nhận thức của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào những nội dung:

a) Tập trung tuyên truyền trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ khoáng sản khoáng sản chưa khai thác; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản; điều kiện chuyển nhượng và thẩm quyền cho phép chuyển nhượng đất hoạt động khoáng sản; thẩm quyền cho phép khai thác đất, hạ cốt theo quy định của Luật Đất đai;

b) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản cho người dân hiểu các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng khoáng sản, tạo sự đồng thuận trong dư luận đối với quá trình xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức rà soát, kiểm tra hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động khoáng sản; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đề ra biện pháp xử lý trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý đất đai đặc biệt là việc chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho hoạt động khoáng sản.

5. Đẩy nhanh công tác quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản; xử phạt nghiêm các vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, vận chuyển quá tải trọng, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là đất san lấp, cát sỏi Sông Lô và Sông Phó Đáy).

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

8. Tổ chức Thực hiện:

8.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Triển khai Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong năm 2013;

Phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức tuyên truyền, phổi biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh;

b) Xây dựng Quy định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2013;

c) Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, các nhân trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là khai thác cát sỏi lòng sông và đất san lấp); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản;

d) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt trong năm 2013;

e) Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp đối với các đơn vị khai thác vi phạm pháp luật khoáng sản, gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường, không đảm bảo an toàn lao động, có nguy cơ xảy ra sự cố, đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

g) Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

8.2. Sở Xây dựng

a) Công bố, công khai quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chủ trì phối hợp với các cấp, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch được phê duyệt.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

8.3. Sở Công thương

a) Sớm hoàn thành quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản nhóm nguyên liệu caolin, fenspat, set caolin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020; lập Dự án quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng than bùn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2013 để phục vụ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng các loại khoáng sản trên cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Đình chỉ việc nổ mìn, thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với những mỏ không đảm bảo an toàn theo quy định.

c) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra khoáng sản lưu thông trên thị trường, xử lý các vi phạm trong hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn.

8.4. Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo Thanh tra Giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá tải trọng làm hư hỏng các công trình giao thông, gây ô nhiễm môi trường; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

8.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường kiểm tra hành lang đê điều, các công trình thủy lợi, rừng phòng hộ trên địa bàn. Phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, tập kết, chế biến khoáng sản vi phạm hành lang đê điều, gây sạt lở đất nông nghiệp, hư hỏng các công trình thủy lợi, ảnh hưởng tới công tác phòng chống lụt bão.

8.6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật lao động theo quy định.

8.7. Sở Tài chính: Rà soát, cập nhật giá các loại khoáng sản để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với giá biến động của thị trường tránh thất thu thuế tài nguyên. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

8.8. Cục thuế tỉnh: Chỉ đạo, kiểm tra công tác đăng ký thuế, phí, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu khối lượng kê khai, nộp thuế, phí của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đảm bảo thu các loại thuế, phí đúng, đủ theo quy định, không để thất thu ngân sách nhà nước.

8.9. Công an tỉnh

a) Thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản; điều tra, triệt phá các đường dây, các tổ chức, cá nhân chuyên tổ chức khai thác, thu mua, vận chuyển, buôn bán khoáng sản trái phép;

b) Chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị trong tỉnh thực hiện các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực có hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;

c) Phối hợp với các ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị ngăn chặn, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép. Kiên quyết xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, kiểm tra bắt giữ các phương tiện vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép, các phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm về an toàn giao thông, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

8.10. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

8.11. UBND các huyện, thành, thị

a) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trước mắt chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thanh tra, kiểm tra việc khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác trái phép đất san lấp, sét làm gạch ngói, cát sỏi lòng sông trên địa bàn. Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong trường hợp tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

8.12. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Tăng cường kiểm tra việc khai thác, chế biến, mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép khoáng sản trên địa bàn quản lý; thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép. Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên nếu trên địa bàn xã xảy ra việc khai thác khoáng sản trái phép.

8.13. Các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản

a) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; tuân thủ thiết kế mỏ, quy trình trong hoạt động khoáng sản, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Bảo vệ khoáng sản trên diện tích được cấp phép; khai thác hợp lý, tiết kiệm, tận thu tối đa khoáng sản; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, chấp hành quy định về an toàn giao thông, các quy định về quản lý hành chính, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương nơi có khoáng sản được khai thác;

c) Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với nhà nước và bảo đảm quyền lợi của nhân dân địa phương có khoáng sản được khai thác; bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

8.14. Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các cấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các doanh nghiệp và nhân dân có ý thức bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. Biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt, phát hiện và đấu tranh phê phán, lên án những hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2013/CT-CTUBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2013/CT-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2013
Ngày hiệu lực24/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2013/CT-CTUBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2013/CT-CTUBND quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản tại Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2013/CT-CTUBND quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản tại Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2013/CT-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành14/03/2013
        Ngày hiệu lực24/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/2013/CT-CTUBND quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản tại Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2013/CT-CTUBND quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản tại Vĩnh Phúc

           • 14/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực