Chỉ thị 03/CT-BTTTT

Chỉ thị 03/CT-BTTTT về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-BTTTT công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 03/CT-BTTTT

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2009

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cơ quan Đảng và chính quyền các cấp, các ngành, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành khẩn trương thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống lụt, bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), giảm nhẹ thiên tai (GNTT) đến cán bộ, công nhân, viên chức ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành.

2. Tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCLB,GNTT và bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB năm 2008 và tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp xong trước 30 tháng 4 năm 2009; Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể điển hình, những cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB, khôi phục mạng lưới thông tin và đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ PCLB năm 2008; Xây dựng, triển khai phương án PCLB,GNTT và bảo đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB năm 2009 theo phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” trong đó lấy phòng tránh là chính, vận dụng linh hoạt nguyên tắc “4 tại chỗ” trong xây dựng phương án và triển khai công tác PCLB năm 2009. Xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng, phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông.

3. Tổ chức chỉ đạo và triển khai các phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ vùng chậm lũ, phân lũ Bắc Bộ theo Nghị định 62/1999/NĐ-CP của Chính phủ; Các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 1548/QĐ-TTg; Phòng, chống lũ quét ở các tỉnh miền núi theo Chỉ thị số 32/2004/CT-TTg và tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ theo Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động làm việc với Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho các khu vực trọng điểm PCLB quốc gia về công trình thuỷ lợi, đê điều, kè,cống, hồ chứa nước và khu neo đậu tàu thuyền.

4. Chủ động nắm bắt nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác điều tra, dự báo khí tượng thuỷ văn; Tăng cường năng lực kết nối các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác PCLB, TKCN, GNTT của các cơ quan Đảng, chính quyền và Ban chỉ huy PCLB-TKCN các cấp, các ngành; Triển khai các mạng thông tin nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu thông tin trên ngay từ đầu tháng 5 năm 2009; Đặc biệt là phương án tổ chức thông tin và duy trì đảm bảo an toàn thông tin liên lạc cho các tình huống khẩn cấp theo yêu cầu của Chính phủ và Ban chỉ đạo PCLB Trung ương.

5. Đối với các đơn vị thuộc Bộ.

a) Vụ Viễn thông:

- Đôn đốc và phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành triển khai các dự án thành phần tại Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển.

- Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ký ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 trong tháng 4 năm 2009; Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Hành động ngay sau khi được phê duyệt.

b) Cục Tần số Vô tuyến điện:

- Rà soát, phân bổ, cấp phép, xử lý can nhiễu cho thiết bị hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ PCLB và TKCN.

- Chủ trì phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ đội Biên phòng, Sở Thuỷ sản, hệ thống Đài thông tin Duyên hải Việt Nam triển khai cấp giấy phép tần số vô tuyến điện cho tất cả các phương tiện nghề cá có trang bị máy thông tin vô tuyến điện, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ.

- Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng cơ sở dữ liệu về cấp phép tàu thuyền để cập nhật lên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ và đột xuất trên các tần số an toàn, cứu nạn để phát hiện và xử lý kịp thời nhiễu có hại, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển.

c) Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

- Đôn đốc và phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, các chủ tàu cá thuộc đối tượng được hỗ trợ triển khai thực hiện Thông tư số 11/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hỗ trợ phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho ngư dân.

- Nghiên cứu, đề xuất và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB, GNTT theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đối với các Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn để xây dựng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền và Ban chỉ huy PCLB-TKCN các cấp tại các khu vực trọng điểm về PCLB đặc biệt là khu vực thường xẩy ra lụt, lũ quét, lốc, sét.

b) Tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển tại Quyết định 137/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của ngư dân đối với các quy định của pháp luật về sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc, dự báo thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp với Bộ đội Biên phòng và ngành Thuỷ sản triển khai việc đăng ký và đăng kiểm sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện đối với các phương tiện nghề cá.

7. Đối với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông:

a) Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng tầng, kiên cố hoá nhà trạm, phòng máy; Ngầm hoá và kiên cố hoá mạng ngoại vi; Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, mạng lưới viễn thông, đặc biệt lưu ý đến hệ thống nguồn điện và chống sét; tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác PCLB, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm về PCLB; Nâng cao tính cơ động và số lượng của xe thông tin di động vô tuyến sóng ngắn, trạm BTS lưu động, thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat, VSAT phục vụ PCLB.

b) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và sớm đưa các dự án bảo đảm thông tin liên lạc trong vùng phân lũ, chậm lũ Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long vào hoạt động để phục vụ cho các địa phương thuộc hai vùng nói trên trước mùa mưa lũ năm 2009.

c) Cần ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới và bảo đảm thông tin liên lạc cho các xã đảo, huyện đảo phục vụ phát triển kinh tế - biển đảo và phục vụ an ninh, quốc phòng, PCLB-TKCN.

d) Tiếp tục thử nghiệm và triển khai các trạm thu phát di động có công suất lớn, lắp đặt tại các vùng ven biển đảm bảo thông tin liên lạc cho các tàu đánh bắt cá gần bờ.

đ) Tích cực triển khai hệ thống nhắn tin phục vụ công tác thông báo tin động đất, sóng thần theo tinh thần Quyết định số 492/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên cần ưu tiên tập trung triển khai:

- Tập trung vào việc tổ chức triển khai mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo điều hành công tác phòng chống thiên tai của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương đối với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo Quyết định 137/2007/QĐ-TTg Thời gian hoàn thành đưa hệ thống vào khai thác trước 30 tháng 6 năm 2009; Nghiên cứu và xây dựng Dự án mạng thông tin vệ tinh chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai thống nhất trên phạm vi cả nước trình Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì và phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia và các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án nghiên cứu, sử dụng mạng thông tin vệ tinh VINASAT để thu thập và truyền các dữ liệu về khí tượng thuỷ văn, thời tiết phục vụ công tác dự báo thiên tai, bão, lũ kịp thời và hiệu quả.

- Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các cấp trong công tác PCLB trên tất cả phương thức thông tin cố định, di động, vệ tinh và vô tuyến sóng ngắn.

g) Đối với Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam:

- Bảo đảm thông tin an toàn-báo nạn hàng hải theo quy định hiện hành, đồng thời mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống các Đài thông tin Duyên hải Việt Nam để nhận tin, phát trực tiếp tin thời tiết, bão, lũ và trực canh phục vụ ngư dân theo dự án đã được phê duyệt tại Quyết định 137/2007/QĐ-TTg.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc ngành Thuỷ sản, Quốc phòng và chính quyền địa phương của các tỉnh, thành phố ven biển để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân trang bị, sử dụng thiết bị thông tin trên tàu, thuyền.

8. Ban chỉ huy PCLB Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả lên Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Ban chỉ đạo PCLBTW;
- UBQGTKCN;
- UBND các tỉnh, TP;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở TTTT;
- Các doanh nghiệp BCVT;
- Lưu: VT, Vụ VT.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
VỤ VIỄN THÔNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:            /TTr-VT

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2009

 

TỜ TRÌNH

V/v ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009

Kính trình: Bộ trưởng Lê Doãn Hợp

 

Ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Bộ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính trình: Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng

 

Ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Thứ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung trình:

Để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản và bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của cơ quan Đảng và chính quyền các cấp, các ngành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, thựchiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình số 207/TTr-VT ngày 31/3/2009 của Vụ Viễn thông về việc ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009, Vụ Viễn thông đã hoàn chỉnh lại Chỉ thị của Bộ trưởng về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009.

Vụ Viễn thông kính trình Bộ trưởng duyệt ký Chỉ thị./.

 

 

 

 

 

KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Trụ

Chuyên viên soạn thảo tờ trình: Nguyễn Tiến Sơn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-BTTTT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2009
Ngày hiệu lực07/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-BTTTT

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-BTTTT công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-BTTTT công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Doãn Hợp
        Ngày ban hành07/04/2009
        Ngày hiệu lực07/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-BTTTT công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-BTTTT công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009

           • 07/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực