Chỉ thị 03/CT-UB

Chỉ thị 03/CT-UB năm 1994 về triển khai thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp do Tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 03/CT-UB 1994 triển khai 64/CP về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 501/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 1989 2014 hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UB 1994 triển khai 64/CP về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UB

Đồng Hới, ngày 02 tháng 4 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 64/CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Chính phủ đã có Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 về việc “giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp” đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nó có tác động lâu dài, sâu sắc đến từng người lao động và toàn xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trương triển khai Nghị định 64/CP trên địa bàn toàn tỉnh.

Để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải thực hiện các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo những nguyên tắc sau đây:

- Trên cơ sở hiện trạng, bảo đảm đoàn kết, ổn định nông thôn, thúc đẩy sản xuất phát triển, thực hiện chính sách đảm bảo cho người làm nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản có đất sản xuất.

- Người được giao đất phải sử dụng đúng mục đích trong thời gian được giao; phải bảo vệ cải tạo, bồi bổ và sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý để tăng khả năng sinh lợi của đất; để mỗi ha đất sản xuất có hiệu quả cao; phải chấp hành đầy đủ đúng pháp luật đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Việc chỉ đạo giao đất phải hoàn thành trong năm 1994. Trong quá trình giao đất tiến hành chặt chẽ theo đúng quy trình hướng dẫn.

- Diện tích đất nông nghiệp sau khi đã trừ đất dành cho nhu cầu công ích của xã (phần này thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh) được tính bình quân theo nhân khẩu nông nghiệp của HTX để giao cho hộ gia đình, cá nhân.

- Đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp bao gồm đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. Các loại đất này kể cả đất làm kinh tế gia đình trước đây HTX giao đất vườn, đất thâm canh. Riêng đất hoang hoá, đồi núi trọc tỉnh sẽ có chủ trương sau.

Trong khi lập phương án giao đất phải dành lại đất cho các công trường, xây dựng cơ bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao cho UBND xã quản lý để cho thuê.

2.Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ:

- Ban chỉ đạo NĐ 64/CP tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai Nghị định 64/CP trên toàn tỉnh; xây dựng quy trình giao đất để hướng dẫn các địa phương thực hiện; phân công các thành viên của ban về giúp UBND các huyện, thị xã tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ.

- UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, các xã phường, thị trấn, các ban quản lý HTX tổ chức cho nhân dân học tập quán triệt sâu sắc Luật đất đai, NĐ 64/CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh để việc giao đất thực hiện đúng theo Nghị định của Chính phủ, UBND các huyện, thị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 64/CP do đồng chí Chủ tịch làm trưởng ban, đồng chí Thủ trưởng ngành Nông lâm thuỷ sản làm phó ban; đồng chí Chủ tịch Hội nông dân là thành viên; điều động đủ số lượng cán bộ có năng lực của các ngành để chỉ đạo việc giao đất.

UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội Nông dân và HTX để xây dựng phương án đề nghị UBND huyện, thị giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giao ngành Nông nghiệp chủ trì phối hợp với các ngành Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Hội Nông dân theo dõi chỉ đạo, kiểm tra việc giao đất tại các địa phương theo đúng nội dung NĐ 64/CP của Chính phủ, chủ trương của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ban chỉ đạo NĐ 64/CP tỉnh; tổng hợp tình hình giá đất và báo cáo thường xuyên UBND tỉnh.

- Giao Ban TCCQ tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn hệ thống tổ chức ngành quản lý ruộng đất từ tỉnh đến xã để đủ năng lực tham mưu cho UBND các cấp trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành quản lý chặt chẽ đất đai.

- Các cơ quan Báo Quảng Bình, Đài phát thanh truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng cần tập trung tuyên truyền phổ biến rộng rãi Luật đất đai, Nghị định 64/CP của Chính phủ và các chủ trương của Đảng, Nhà nước để tất cả mọi người đầu hiểu rõ nhận thức đúng và thực hiện tốt.

- Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp là một chủ trương lớn, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của giai cấp nông dân, các cấp các ngành cần phải tập trung chỉ đạo đồng bộ dứt điểm để đạt kết quả tốt.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ NN và CNTP;
- TC QLRĐ;
- TV Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, các ban của Đảng;
- Các sở, ngành, ĐT cấp tỉnh;
- CC QLSDĐĐ tỉnh;
- UBND và HĐND các huyện, thị xã;
- Lưu.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Trần Sự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/1994
Ngày hiệu lực02/04/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UB 1994 triển khai 64/CP về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UB 1994 triển khai 64/CP về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Sự
        Ngày ban hành02/04/1994
        Ngày hiệu lực02/04/1994
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UB 1994 triển khai 64/CP về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UB 1994 triển khai 64/CP về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân Quảng Bình