Quyết định 501/QĐ-UBND

Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 31/12/2014 hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 501/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 1989 2014 hết hiệu lực Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN NGÀY 31/12/2014 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 16/5/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 263/STP-KTVB ngày 11/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 31/12/2014 hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN 31/12/2014 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Hiệu lực

Lý do hết HL

Ngày hết HL

Ghi chú

Nghị quyết

1.

109/2009/NQ-HĐND

16/7/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Hết HL

Vì hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2012

 

2.

110/2009/NQ-HĐND

16/7/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Hết HL

Vì hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2012

 

3.

111/2009/NQ-HĐND

16/7/2009

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Hết HL

Vì hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2012

 

4.

112/2009/NQ-HĐND

16/7/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Hết HL

Vì hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2012

 

5.

113/2009/NQ-HĐND

16/7/2009

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Hết HL

Vì hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2012

 

6.

114/2009/NQ-HĐND

16/7/2009

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Hết HL

Vì hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2012

 

7.

118/2009/NQ-HĐND

17/7/2009

Về phê chuẩn tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Vì hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2011

 

8.

119/2009/NQ-HĐND

17/7/2009

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2010

 

9.

31/2011/NQ-HĐND

01/12/2011

Về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Hết HL

Được thay thế bởi Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

22/12/2013

 

10.

44/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

Hết HL

Bởi Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

21/12/2014

 

11.

 

69/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014

Hết HL

Vì hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

12.

71/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2014

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

13.

 

72/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014

Hết HL

Vì hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

14.

 

75/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

15.

76/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Hết HL

Vì hết thời hạn được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

16.

77/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

17.

89/2014/NQ-HĐND

15/7/2014

Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2015

 

Quyết định

1.

200/QĐ-UB

13/3/1997

V/v đo đạc lập bản đồ địa chính, thành lập hệ thống hồ sơ địa chính chính quy khu vực 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy

Hết HL

Vì đã hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính theo đợt đối với 2 địa phương nói trên và các văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực

 

 

2.

09/2000/QĐ-UBND

14/4/2000

Ban hành Quy định về quy trình công chứng hợp đồng kinh tế; công chứng bản sao và công chứng bản dịch ở Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh

Hết HL

Vì các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành và Luật Công chứng 2006 (được thay thế bởi Luật Công chứng 2014) đã quy định cụ thể quy trình công chứng

01/7/2007

 

3.

73/2004/QĐ-UB

11/10/2004

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

09/10/2014

 

4.

29/2005/QĐ-UBND

13/6/2005

V/v quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình), thẩm định và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009

01/10/2009

 

5.

57/2005/QĐ-UBND

16/11/2005

Ban hành quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014

24/10/2014

 

6.

20/2007/QĐ-UBND

24/8/2007

Ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh

14/12/2014

 

7.

05/2008/QĐ-UBND

29/5/2008

Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch; định mức đất xây dựng phần mộ trong nghĩa địa trên địa bàn tỉnh

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014

24/10/2014

 

8.

01/2009/QĐ-UBND

08/01/2009

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014

24/10/2014

 

9.

26/2009/QĐ-UBND

03/12/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 13/3/2012

23/3/2012

 

10.

02/2010/QĐ-UBND

05/02/2010

Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014

19/9/2014

 

11.

Số 10/2010/QĐ-UBND

22/11/2010

 Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014

28/8/2014

 

12.

15/2011/QĐ-UBND

10/10/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014

17/7/2014

 

13.

01/2012/QĐ-UBND

18/01/2012

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014

30/6/2014

 

14.

02/2012/QĐ-UBND

20/02/2012

Ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 01/3/2013

11/3/2013

 

15.

03/2012/QĐ-UBND

13/3/2012

Ban hành Bảng giá để tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013

16/5/2013

 

16.

04/2013/QĐ-UBND

01/3/2013

Về việc ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014

02/02/2014

 

17.

05/2013/QĐ-UBND

18/3/2013

Ban hành Bảng giá các loại cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

06/3/2014

 

18.

09/2013/QĐ-UBND

06/5/2013

Ban hành Bảng giá để tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

10/10/2014

 

19.

22/2013/QĐ-UBND

16/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014

19/9/2014

 

20.

27/2013/QĐ-UBND

23/12/2013

Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

01/01/2015

 

21.

01/2014/QĐ-UBND

23/01/2014

Ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

10/01/2015

 

Chỉ thị

1.

03/CT-UB

02/4/1994

V/v triển khai thực hiện NĐ 64/CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp

Hết HL

Vì Nghị định 64/CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành, không còn đối tượng điều chỉnh

16/11/2004

 

2.

10/CT-UB

30/3/1995

V/v lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất

Hết HL

Vì hết thời gian của kỳ quy hoạch

 

 

3.

21/CT-UBND

06/6/1996

V/v triển khai Nghị định 02/CP của Chính phủ giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

Hết HL

Vì Nghị định 02/CP đã hết hiệu lực thi hành (không còn đối tượng điều chỉnh)

30/11/1999

 

4.

26/2001/CT-UB

25/7/2001

V/v rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn

Hết HL

Việc rà soát, kiểm tra đã triển khai thực hiện xong

01/01/2014

 

5.

19/2004/CT-UBND

30/6/2004

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg

Hết HL

Vì Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg đã hết hiệu lực (không còn đối tượng điều chỉnh)

26/7/2007

 

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN 31/12/2014 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Hiệu lực

Lý do hết HL

Ngày hết HL

Ghi chú

Nghị quyết

1

149/2010/NQ-HĐND

29/10/2010

Về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Hết HL một phần

Điểm a, Khoản 2, Điều 1 đã được sửa đổi bởi Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

01/01/2012

 

2

151/2010/NQ-HĐND

 

10/12/2010

Về quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL một phần

Bởi Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

21/12/2014

Một phần của Nghị quyết hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND đã được công bố tại Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

3

17/2011/NQ-HĐND

18/10/2011

Về việc thông qua quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL một phần

Bởi Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

21/12/2014

Một phần của Nghị quyết hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND đã được công bố tại Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

4

43/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL một phần

Bởi Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

21/12/2014

 

5

63/2013/NQ-HĐND

18/7/2013

Về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL một phần

Bởi Nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

21/12/2014

 

Quyết định

1.

23/2009/QĐ-UBND

30/9/2009

Về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách

Hết HL một phần

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013

16/02/2013

 

2.

Số 19/2010/QĐ-UBND

20/12/2010

Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh

Hết HL một phần

Được quy định bởi Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Phần bị bãi bỏ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Một phần của văn bản hết hiệu lực bởi Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 đã được công bố tại Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

3.

18/2011/QĐ-UBND

10/11/2011

Về việc quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL một phần

Được quy định bởi Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Phần bị bãi bỏ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Một phần của văn bản hết hiệu lực bởi Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 và Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 đã được công bố tại Quyết định 1422/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

4.

21/2012/QĐ-UBND

09/8/2012

Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL một phần

Được quy định bởi Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Phần bị bãi bỏ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2015

 

 

5.

17/2013/QĐ-UBND

02/8/2013

Về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hết HL một phần

Phần hết hiệu lực được thay thế bởi Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Phần bị thay thế hết hiệu lực từ ngày 01/01/2015

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 501/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 501/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/02/2015
Ngày hiệu lực 27/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 501/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 501/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 1989 2014 hết hiệu lực Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 501/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 1989 2014 hết hiệu lực Quảng Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 501/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành 27/02/2015
Ngày hiệu lực 27/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 501/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 1989 2014 hết hiệu lực Quảng Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 501/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 1989 2014 hết hiệu lực Quảng Bình

  • 27/02/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/02/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực