Quyết định 03/2012/QĐ-UBND

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy đã được thay thế bởi Quyết định 09/2013/QĐ-UBND quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2012/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE Ô TÔ, XE MÁY, MÁY THỦY, PHẦN VỎ TÀU THUYỀN; GIÁ ÁP DỤNG TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐẤT VÀ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Quảng Bình tại Công văn số 50/CV-STC ngày 11 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá để tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

(Chi tiết có các phụ lục số I, II, III, IV, V kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có các loại tài sản mới phát sinh chưa có quy định trong bảng giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc giá thực tế tăng, giảm từ 20% trở lên so với giá quy định trong bảng giá ban hành kèm theo quyết định này thì Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tính toán và áp giá tính lệ phí trước bạ cho từng trường hợp cụ thể. Định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành bổ sung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định: Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh bổ sung quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; bãi bỏ Công văn số 2050/UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2011/TT-BTC về lệ phí trước bạ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Thuế;
- Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PTTH Quảng Bình;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2012
Ngày hiệu lực23/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2012/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Xuân Quang
       Ngày ban hành13/03/2012
       Ngày hiệu lực23/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2012/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2012/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy