Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch đã được thay thế bởi Quyết định 07/2014/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của liên Bộ Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1110/TTr-GCS ngày 04 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

TT

Khoản mục

ĐVT

Mức giá

1

Nước sạch phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư.

đồng/m3

5.000

2

Nước sạch phục vụ sinh hoạt cho các trường học, trạm y tế, bệnh viện và tưới cây công cộng.

đồng/m3

8.000

3

Nước sạch phục vụ các cơ quan HCSN, các đơn vị lực lượng vũ trang.

đồng/m3

11.000

4

Nước sạch phục vụ các đối tượng hoạt động sản xuất vật chất.

đồng/m3

12.000

5

Nước sạch phục vụ các đối tượng kinh doanh dịch vụ (bao gồm tập thể và cá nhân có kinh doanh).

đồng/m3

15.000

- Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí nước thải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Công văn số 806/UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá bán nước tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Quảng Bình; thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Trang thông tin điện tử (Website) tỉnh;
- Công ty TNHH 1 TV Cấp thoát nước QB;
- Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế;
- Lưu VT, TM.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/01/2012
Ngày hiệu lực 28/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/06/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành 18/01/2012
Ngày hiệu lực 28/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/06/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 01/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch