Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2008 về biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên công báo tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2008 công bố văn bản pháp luật trên công báo Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRÊN CÔNG BÁO TỈNH

Sau gần hai năm thực hiện Thông tư số 104/2004/NĐ-CP">03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của công báo cấp tỉnh, hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo của tỉnh ta bước đầu đạt những kết quả tốt và đang đi vào nền nếp, góp phần tích cực trong việc công khai, minh bạch quá trình ban hành và công bố văn bản pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trên thực tế một số cơ quan ban hành văn bản chưa thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về đăng Công báo như: Còn tình trạng văn bản gửi đăng Công báo chậm hoặc không gửi đăng Công báo; nhiều văn bản ban hành sai về thẩm quyền, hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và lỗi chính tả; trình độ, kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số cán bộ công chức ở các cơ quan ban hành văn bản còn hạn chế; cơ chế phối hợp và cơ chế chịu trách nhiệm giữa cơ quan Công báo cấp tỉnh với cơ quan ban hành văn bản còn chưa chặt chẽ.

Khắc phục tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo uốn nắn các thiếu sót và yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt cho cán bộ công chức thuộc quyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan đến việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật, song vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện.

Để thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Nghị định số 104/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị 03/2007/CT-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 104/2004/NĐ-CP">03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh:

a) Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, công chức của cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

b) Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức, thể thức của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo, quán triệt các cơ quan chuyên môn và cán bộ công chức thuộc huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản và công bố văn bản trên Công báo;

b) Thực hiện quy định gửi văn bản đăng Công báo (02 ngày kể từ ngày ban hành văn bản phải gửi 02 bản chính cùng bản ghi điện tử có nội dung chính xác với văn bản chính về Trung tâm Công báo và Trang tin điện tử tỉnh); thực hiện chế độ báo cáo danh mục văn bản quy phạm pháp luật (vào ngày 05 của tháng sau) hàng tháng về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Trung tâm Công báo và Trang tin điện tử tỉnh;

c) Tổ chức triển khai quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đến tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để thực hiện. Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, hình thức, thể thức của văn bản quy phạm pháp luật do địa phương mình ban hành. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Công báo và Trang tin điện tử tỉnh trong việc rà soát danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành để đảm bảo tất cả văn bản quy phạm pháp luật được công bố đầy đủ, kịp thời, chính xác trên Công báo. Chịu trách nhiệm về việc không gửi văn bản hoặc gửi văn bản đăng Công báo chậm theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức tốt việc niêm yết, đưa tin văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định tại Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Điều 9, Điều 10 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc kiểm tra, rà soát danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành để đảm bảo tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được công bố đầy đủ trên Công báo;

b) Chỉ đạo triển khai việc kết nối với Công báo Điện tử Trung ương - Văn phòng Chính phủ cập nhật cơ sở dữ liệu công báo cấp tỉnh lên Công báo điện tử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật; thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin để mọi người dân có nhu cầu biết về địa chỉ truy cập Công báo tỉnh Quảng Ngãi;

c) Liên hệ chặt chẽ và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất bản, phát hành Công báo tỉnh với Văn phòng Chính phủ (thông qua cơ quan Công báo Trung ương); đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Công báo và Trang tin điện tử tỉnh;

d) Chỉ đạo Phòng Hành chính - Tổ chức trước ngày 05 hàng tháng gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong tháng trước để Trung tâm Công báo và Trang tin điện tử tỉnh kiểm tra, đối chiếu;

đ) Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình công bố trên Công báo văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố ban hành.

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VPUB: CPVP, các phòng Nghiên cứu,
các Trung tâm;
- Lưu VT, CB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/02/2008
Ngày hiệu lực 14/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2008 công bố văn bản pháp luật trên công báo Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 03/CT-UBND 2008 công bố văn bản pháp luật trên công báo Quảng Ngãi
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành 14/02/2008
Ngày hiệu lực 14/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2008 công bố văn bản pháp luật trên công báo Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2008 công bố văn bản pháp luật trên công báo Quảng Ngãi

  • 14/02/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/02/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực