Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Trong thời gian qua, việc quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các ngành, địa phương triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc. Tuy nhiên, một số Sở, cơ quan, đơn vị vẫn còn có những biểu hiện lãng phí ngân sách nhất là trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Để chấn chỉnh tình trạng trên và thực hiện Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số: 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số: 34-CT/TU ngày 27/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc và có hiệu quả về tổ chức quán triệt các nội dung của Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số: 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn; Chỉ thị số: 34-CT/TU ngày 27/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở để triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí, phiền nhiễu, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; chống lợi dụng việc cưới, việc tang để vụ lợi và chống thương mại hóa trong lễ hội.

Tăng cường công tác cải cách hành chính và tin học hóa vào công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị qua đó giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và nhân dân.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm.

Các ngành, các doanh nghiệp có vốn nhà nước, các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức hội nghị, đón nhận danh hiệu thi đua, lễ kỷ niệm... phải theo hướng tiết kiệm, giảm quy mô và thời gian tổ chức.

Các ngành, các doanh nghiệp có vốn nhà nước, các huyện, thành phố trong tỉnh nghiêm túc thực hiện Quyết định số: 1254-QĐ/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

2. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện nghiêm Quyết định số: 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số: 61/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2017.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; chỉ đề xuất ban hành chính sách khi thật cần thiết và cân đối được nguồn đảm bảo; thực hiện phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm. Các đơn vị địa phương chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi thường xuyên; tiết kiệm triệt để ngay từ khâu phân bổ và quá trình thực hiện. Các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng cấp bách, đột xuất phát sinh, cân đối trong trường hợp thu ngân sách không đạt theo dự toán quyết định.

Tập trung triển khai rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, đảm bảo theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí; không bổ sung kinh phí ngoài dự toán đã giao cho nhiệm vụ chưa cần thiết, không cấp bách. Giao Kho bạc Nhà nước các cấp triển khai công tác kiểm soát chi, kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng quy định, không có trong dự toán. Yêu cầu phải rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chi tiêu của các đơn vị để bảo đảm chi đúng chế độ, kiên quyết xuất toán thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản chi sai chế độ, báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tập thể gây lãng phí; xử lý nghiêm những sai phạm trong việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, đặc biệt là trong việc chi tiêu hội nghị, tiếp khách, trang bị điện thoại, sử dụng xe ô tô và các tiêu chuẩn định mức khác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiệp có vốn nhà nước, trường hợp phát hiện vi phạm thực hiện thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước.

Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng, phân bổ dự toán chi đầu tư phải bảo đảm các nguồn thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đồng thời, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: Tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách... Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và đi công tác trong, ngoài nước. Tăng cường công tác quản lý trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và các phương tiện, trang thiết bị làm việc.

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế và khoán chi kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công; đưa chủ trương thực hành tiết kiệm thành trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị mà trước hết là người đứng đầu đơn vị. Đồng thời đề cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cấp ủy, công đoàn và các đoàn thể thanh niên, phụ nữ…, của thanh tra nhân dân trong từng cơ quan, đơn vị; kịp thời sơ kết, đánh giá các giải pháp đã thực hiện để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Khuyến khích tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh tăng cường sử dụng hình thức gửi thư điện tử công vụ trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan, hạn chế tối đa việc họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức hội nghị...

Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp tỉnh kiểm tra cấp dưới, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các đối tượng liên quan.

Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị và địa phương; trong đó thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng khoản mục chi ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách để triển khai thực hiện.

3. Tổ chức hực hiện:

3.1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình. Báo cáo kế hoạch triển khai về Sở Tài chính trước ngày 15/3/2017, để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 24/3/2017.

Đối với báo cáo năm, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có vốn nhà nước tổng hợp, báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/01 năm sau; Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính đúng thời gian quy định.

3.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời thống kê danh sách các đơn vị không thực hiện việc Báo cáo hoặc thực hiện chậm so với quy định.

3.3. Sở Nội vụ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo chỉ đạo tại Chỉ thị số: 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3.4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có vốn nhà nước, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tham gia tuyên truyền vận động và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2017
Ngày hiệu lực28/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành28/02/2017
        Ngày hiệu lực28/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn Bắc Kạn

           • 28/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực