Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện biện pháp quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện biện pháp quản lý rừng đất lâm nghiệp Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỪNG, QUẢN LÝ ĐẤT LÂM NGHIỆP VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Trong những năm qua thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh); các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và đã đạt được kết quả nhất định; tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật và cháy rừng.

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rừng, đất lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật một cách hiệu quả; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng; quản lý chặt chẽ việc trồng rừng mới để phòng ngừa tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND cấp xã trên địa bàn tổ chức truy quét, ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, nhất là các khu rừng tự nhiên gần khu dân cư, khu vực tiếp giáp giữa rừng của người dân với rừng của các tổ chức.

- Thành lập Ban chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý vi phạm về phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng Ban. Thành lập đoàn công tác liên ngành gồm Hạt Kiểm lâm, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tư Pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn có rừng và các đơn vị chủ rừng tổng kiểm tra, rà soát thống kê toàn bộ diện tích rừng bị pháđất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép từ trước tới nay. Tổ chức điều tra, lập hsơ các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, tự chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái quy định của pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định.

- Thu hồi diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp đã lấn chiếm trái phép, chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch giao lại cho người dân tại địa phương để phát triển rừng theo quy định của pháp luậti với những diện tích rừng và đất lâm nghiệp đang tạm giao cho UBND cấp xã quản lý). Trả lại cho đơn vị chủ rừng (đối với trường hợp rừng và đất lâm nghiệp nhà nước đã giao cho các tổ chức quản lý bảo vệ).

- Rà soát diện tích rừng trồng và đất trống quy hoạch phát triển lâm nghiệp hiện do UBND cấp xã đang tạm quản lý, tổ chức giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật để người dân có đất hợp pháp sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

- Chỉ đạo UBND cấp xã và các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư rà soát, xây dựng phương án PCCCR đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường thực hiện các biện pháp PCCCR, bố trí lực lượng canh trực đối với khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Những ngày nắng nóng cao điểm dễ xảy ra cháy rừng nghiêm cấm đốt lửa trong rừng, ven rừng và dừng xử lý thực bì bằng lửa để hạn chế cháy rừng.

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng thực hiện tốt quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng, PCCCR. Có kế hoạch đảm bảo lực lượng, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị và hậu cần, sẵn sàng phối hợp ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và chữa cháy rừng kịp thời, không để cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm:

- Tham mưu chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR theo quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; kiểm tra đôn đốc và phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương tăng cường quản lý bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ chặt, phá rừng trái phép, vi phạm các quy định về PCCCR; đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị pháđất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép từ trước tới nay trên địa bàn. Lập hồ sơ vi phạm đối với các hành vi phá rừng và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc trồng rừng, khai thác rừng trồng và truy xuất nguồn gốc gỗ, thực hiện tốt hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp theo quy định và cắm mốc ranh giới 3 loại rừng ngoài thực địa để quản lý theo quy chế ban hành tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2019.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất lâm nghiệp; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ các hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch giao đất, cho thuê đất và phối hợp với với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên diện tích bị lấn chiếm trái phép sau khi đã xử lý và thu hồi.

- Bàn giao đất ngoài thực địa và phối hợp với các đơn vị chủ rừng hoàn thiện việc cắm mốc ranh giới lâm phận của các đơn vị.

4. Công an tỉnh:

Điều tra các vụ phá rừng, cháy rừng gây hậu quả nghiêm trọng và xử lý dứt điểm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an thực hiện tốt quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng và PCCCR. Xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ tham gia chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

6. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo vệ rừng, PCCCR cho các địa phương, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và PCCCR theo quy định.

7. Các Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại, Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản có liên quan. Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững làm cơ sở triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng theo quy định.

- Rà soát, xây dựng, bổ sung phương án PCCCR phù hợp với thực tế. Tăng cường vệ sinh rừng, tu bổ các công trình PCCCR; chủ động lực lượng, dụng cụ chữa cháy rừng của đơn vị. Bố trí người canh trực đối với khu vực rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa khô để phát hiện sớm các đám cháy và tổ chức chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra trong lâm phận. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác PCCCR.

- Tăng cường tuần tra, quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ chặt, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trong lâm phận được giao quản lý.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, tranh chấp đất đai trong lâm phận được giao theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách lâm nghiệp (đặc biệt là khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, liên kết sản xuất lâm nghiệp) tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn để hạn chế việc lấn chiếm, tranh chấp đất lâm nghiệp xảy ra.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN & PTNT;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;

- Công ty TNHH MTV
LCN: Long Đại, Bắc QB;
- Vườn Quốc gia
PN-KB, Các BQL RPH;
- UBND các huyện, thành phố
,thị xã;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2019
Ngày hiệu lực19/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện biện pháp quản lý rừng đất lâm nghiệp Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện biện pháp quản lý rừng đất lâm nghiệp Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành19/03/2019
        Ngày hiệu lực19/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện biện pháp quản lý rừng đất lâm nghiệp Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện biện pháp quản lý rừng đất lâm nghiệp Quảng Bình

           • 19/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực