Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 về tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI Cần Thơ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trong những năm gần đây, môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố Cần Thơ dần được cải thiện theo hướng thông thoáng, năng động và minh bạch. Hoạt động thu hút đầu tư đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng, đến cuối năm 2015 trên địa bàn có 388 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký 85.350 tỷ đồng, cùng với trên 15.300 doanh nghiệp thuộc các loại hình, tổng vốn đăng ký kinh doanh trên 95.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, các dự án đầu tư đã góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trở thành nguồn vốn bổ sung cho tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần tăng năng lực sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tăng xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, đóng góp quan trọng vào ngân sách thành phố. Thu hút đầu tư trong những năm qua có tác động lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tác động đến tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư thời gian vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cụ thể: Quy mô thu hút vốn đầu tư còn rất thấp so với nhu cầu phát triển, nhất là các dự án FDI chiếm tỷ lệ nhỏ cả về số lượng dự án và vốn đăng ký; tỷ lệ lắp đầy tại các khu công nghiệp chưa đạt yêu cầu; hạ tầng giao thông tuy có phát triển song chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển; còn thiếu quỹ đất sạch, chính sách ưu đãi chưa thật sự hấp dẫn nhà đầu tư; công tác quy hoạch còn nhiều bất cập, thiếu tính liên kết vùng, liên kết ngành hàng, hiệu quả tương hỗ thấp.

Để tăng cường cải thiện môi trường thu hút đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, xem cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Tăng cường đối thoại, giao lưu trực tuyến; tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đầu tư kinh doanh, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng…; tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Cần Thơ.

2. Tập trung triển khai cụ thể, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp được nêu tại Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố về đánh giá tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ về hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ổn định sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp.

3. Quan tâm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện 24 nhiệm vụ và 52 nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chủ đề năm 2016 “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”.

4. Giám đốc sở, các Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội thành phố, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ và Chủ tịch UBND quận, huyện ưu tiên bố trí lịch làm việc vào thứ Hai hàng tuần tại cơ quan để tiếp xúc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cũng như tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

5. Triển khai công tác hậu kiểm đối với các doanh nghiệp, kiên quyết không để xảy ra các vấn đề về chuyển giá, ô nhiễm môi trường, chuyển giao công nghệ, gian lận thương mại. Tăng cường giám sát hoạt động đầu tư, rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai, triển khai không đảm bảo tiến độ đã cam kết để có biện pháp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoặc đề xuất xử lý theo quy định.

6. Tham mưu UBND thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực về thuế, đất đai, xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề, sử dụng lao động,… đối với các lĩnh vực ưu tiên phát triển, thân thiện với môi trường.

7. Tăng cường công tác lập, thẩm định, công bố, triển khai thực hiện và quản lý các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực làm cơ sở định hướng, thu hút đầu tư, nhất là các ngành Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương... đặc biệt là tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư có năng lực.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành liên quan và UBND quận, huyện thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong khảo sát địa điểm, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư; thực hiện các giải pháp giảm tối đa những chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

b) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trọng tâm là lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận dễ dàng với chính sách, chủ trương của thành phố; tăng cường cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3 và từng bước triển khai áp dụng ở mức độ 4, thực hiện liên thông trên phần mềm một cửa điện tử, góp phần nâng cao chỉ số PCI thành phố trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

c) Tham mưu UBND thành phố trình Chính phủ thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối 2016 - 2020 của thành phố làm căn cứ lập, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp quận, huyện phục vụ công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tập trung đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu, tạo điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử và tin học hóa trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành và UBND quận, huyện tham mưu UBND thành phố ban hành danh mục các dự án xúc tiến đầu tư làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư vào thành phố, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày ngày 26 tháng 01 năm 2016 về triển khai thực hiện Chủ đề năm 2016.

c) Khẩn trương tham mưu UBND thành phố thành lập Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND quận, huyện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố để làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, nghĩa trang,…

11. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai hiệu quả Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ; tham mưu UBND thành phố ban hành chính sách khuyết khích thu hút các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ logistics, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại điện tử.

12. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tăng cường tuyên truyền, phổ biến các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thành phố đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện, quan tâm tuyên truyền về cơ chế, chính sách đất đai, cải cách hành chính, hệ thống giáo dục, y tế, các lợi thế về hạ tầng giao thông, dịch vụ, các tiện ích khác trên địa bàn thành phố.

13. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

b) Đề nghị các cấp ủy Đảng, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn viên, hội viên,… tích cực hưởng ứng, phối hợp tuyên truyền thực hiện hiệu quả các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

c) Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan liên quan có những kiến nghị đề xuất về các giải pháp có tính khả thi cao đối với công tác cải thiện môi trường đầu tư thành phố Cần Thơ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2016
Ngày hiệu lực21/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI Cần Thơ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI Cần Thơ 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành21/03/2016
        Ngày hiệu lực21/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI Cần Thơ 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI Cần Thơ 2016

           • 21/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực