Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND về thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện năm 2008 do Tỉnh Tiền Giang ban hành

Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện năm 2008 Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện năm 2008 Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN NĂM 2008

Trong năm 2007, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm 8,54 triệu kWh điện, đạt yêu cầu kế hoạch; giá trị lượng điện tiết kiệm đã góp phần nâng cao hiệu quả chung cho xã hội, lượng điện tiết kiệm đã được kịp thời điều độ đáp ứng cho các khu vực còn thiếu điện.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2007 và tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện; Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010. Đồng thời với việc cần tăng cường nguồn điện thương phẩm cho địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thỏa thuận năm 2008 trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm 10,04 triệu kWh điện để góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu thiết yếu của nhân dân, đảm bảo cấp điện trong mùa khô năm 2008 cho cả nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với cơ quan có thụ hưởng ngân sách nhà nước:

Tiếp tục duy trì và tăng cường các biện pháp tiết kiệm sử dụng điện trong năm 2008, chỉ tiêu chung là phải tiết kiệm ít nhất 10% mức tiêu thụ điện so với nhu cầu sử dụng điện của từng cơ quan, bằng cách sử dụng các thiết bị điện một cách hợp lý, có hiệu quả; tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, thay thế dần các thiết bị sử dụng điện cũ bằng các thiết bị mới tiết kiệm điện hơn. Căn cứ kết quả tiết kiệm điện năm 2007 tại đơn vị, thủ trưởng các ngành, các cấp tiếp tục duy trì và rà soát quy chế sử dụng điện để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị mình.

2. Đối với các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng:

Tiếp tục thực hiện việc cắt giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng, đồng thời với việc đảm bảo phục vụ cho công tác an toàn giao thông và trật tự công cộng; điều chỉnh thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng hợp lý; áp dụng thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất chiếu sáng về đêm; thay thế dần các loại đèn chiếu sáng hiện đang sử dụng bằng loại đèn tiết kiệm điện năng.

3. Đối với các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình:

Sử dụng đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khác một cách hợp lý và có hiệu quả, tắt các thiết bị và đèn chiếu sáng không cần thiết; thay thế dần các loại đèn chiếu sáng, các thiết bị điện đang sử dụng bằng loại đèn, thiết bị tiết kiệm điện. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải có kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện 2% so với nhu cầu điện tại đơn vị; tổ chức hợp lý hóa quá trình sản xuất, tuân thủ biểu đồ phụ tải đã đăng ký; thực hiện nghiêm Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích mua sắm, sử dụng thêm các nguồn điện dự phòng trong thời gian cao điểm sử dụng điện.

4. Giao Điện lực Tiền Giang:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý các trường hợp không thực hiện tiết kiệm điện; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện. Tăng cường công tác quản lý, bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống dưới 8%, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn.

- Theo dõi chặt chẽ biểu đồ phụ tải của khách hàng sử dụng điện lớn; làm việc với từng khách hàng sử dụng điện trọng điểm và có thỏa thuận thực hiện tiết kiệm 2% kWh điện trong năm 2008.

- Không cắt điện để tiết kiệm điện. Trường hợp có sự cố thiếu hụt nguồn điện hoặc cắt điện để sửa chữa, bảo trì thường xuyên phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Điện lực và ưu tiên cung cấp điện cho các cơ quan, khách hàng quan trọng được xác định tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 18/01/2006, Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ưu tiên cấp điện khi thiếu hụt nguồn điện.

5. Giao trách nhiệm Sở Công nghiệp:

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tiết kiệm trong sử dụng điện, từng bước nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân và toàn xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Điện lực Tiền Giang phân bổ chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng khu vực và từng địa phương;

- Tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh định kỳ theo quy định;

- Căn cứ kết quả thực hiện năm 2007 và năm 2008, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm điện vào cuối năm 2008. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt chủ trương tiết kiệm điện;

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để phục vụ cho công tác kiểm tra về tiết kiệm trong sử dụng điện.

6. Giao Sở Tài chính:

- Kiểm tra, so sánh tiền sử dụng điện hàng quý, năm tại các cơ quan, đơn vị có thụ hưởng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và nhắc nhở thực hiện, xem đây là một nội dung thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị;

- Cung cấp số liệu về tiền sử dụng điện tại các cơ quan, đơn vị khi có đề nghị của Sở Công nghiệp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra về tiết kiệm trong sử dụng điện.

7. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công:

- Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này trên địa bàn phụ trách; tham gia với Sở Công nghiệp, Điện lực tỉnh trong kiểm tra việc thực hiện ở từng đối tượng sử dụng điện; xử lý hoặc đề xuất xử lý các đối tượng cố tình không thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, các biện pháp thực hành tiết kiệm điện trên các đài truyền thanh cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và các tổ chức có sử dụng điện trên địa bàn thông suốt, thực hiện;

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, so sánh tiền sử dụng điện hàng quý, năm của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước trên địa bàn quản lý và nhắc nhở thực hiện, xem đây là chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị;

- Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện về Sở Công nghiệp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Giao Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đề nghị Báo Ấp Bắc:

Phối hợp với Sở Công nghiệp, Điện lực Tiền Giang thường xuyên tuyên truyền về tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp để mọi người thông suốt, thực hiện.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể các cấp phối hợp với ngành chức năng tỉnh và chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị này có hiệu quả và giám sát quá trình thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Công nghiệp theo dõi quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để chỉ đạo./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện năm 2008 Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện năm 2008 Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Phòng
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực28/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện năm 2008 Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện năm 2008 Tiền Giang