Quyết định 2597/QĐ-UBND

Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành đến nay hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Tiền Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2597/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 24 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NAY HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 56 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành đến nay hết hiệu lực thi hành, gồm: 31 Quyết định, 25 Chỉ thị (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND cấp H;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, (D)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2597 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

I. Quyết định:

01

Quyết định số 255/QĐ-UB ngày 14/02/1995 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh thay thế.

02

Quyết định số 27/2000/QĐ-UB ngày 10/10/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy định thu và sử dụng tiền chi phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của UBND tỉnh thay thế.

03

Quyết định số 67/2001/QĐ-UB ngày 19/12/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động trong khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/6/2008 của UBND tỉnh thay thế.

04

Quyết định số 10/2002/QĐ-UB ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh về việc thu và sử dụng học phí của trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Tiền Giang.

Không còn đối tượng điều chỉnh.

05

Quyết định số 38/2002/QĐ-UB ngày 31/10/2002 của UBND tỉnh ban hành quy chế về quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND tỉnh thay thế.

06

Quyết định số 52/2002/QĐ-UB ngày 30/12/2002 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử Tiền Giang cơ sở dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lực về thời gian.

07

Quyết định số 53/2002/QĐ-UB ngày 30/12/2002 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lực về thời gian.

08

Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 13/01/2003 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ và môi trường tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lực về thời gian.

09

Quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 22/4/2003 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án xây dựng tổ chức quản lý khai thác cơ sở dữ liệu về hoạt động văn hoá nghệ thuật tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lực về thời gian.

10

Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 10/02/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh.

Quyết định số 38/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 của UBND tỉnh thay thế.

11

Quyết định số 05/2005/QĐ-UBND ngày 07/02/2005 của UBND tỉnh ban hành quy định về đầu tư nuôi cá bè trên sông Tiền.

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh thay thế.

12

Quyết định số 09/2005/QĐ-UBND ngày 23/3/2005 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Bảng chi tiết quy định về hành lang bảo vệ đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 10/02/2004.

Quyết định số 38/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 của UBND tỉnh thay thế.

13

Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND ngày 30/5/2005 của UBND tỉnh về việc nâng mức thu học phí hệ Trung học chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang.

Không còn đối tượng điều chỉnh.

14

Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh thay thế.

15

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 30/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 cuả UBND tỉnh thay thế.

16

Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 12/4/2006 của UBND tỉnh về ban hành quy định về trách nhiệm trong việc quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh thay thế.

17

Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh thay thế.

18

Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 14/6/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh thay thế.

19

Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 của UBND tỉnh thay thế.

20

Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh thay thế.

21

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời đầu tư nuôi thuỷ sản đăng quầng ven sông Tiền trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh thay thế.

22

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh thay thế.

23

Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh về việc xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2007.

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh thay thế.

24

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tiền Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh thay thế.

25

Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh thay thế.

26

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh thay thế.

27

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định đầu tư nuôi cá bè trên sông Tiền ban hành kèm theo Quyết định số 05/2005/QĐ-UBND ngày 07/2/2005 của UBND tỉnh.

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh thay thế.

28

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh.

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh thay thế.

29

Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung (về giá đất ở trên địa bàn huyện Chợ Gạo) của quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh.

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh thay thế.

30

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh thay thế.

31

Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập lại Ban Chỉ đạo quy hoạch mạng lưới báo chí in trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực do hoàn thành nhiệm vụ.

II. Chỉ thị:

01

Chỉ thị số 19/CT-UB ngày 23/9/1996 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hết hiệu lực thi hành.

02

Chỉ thị số 02/2000/CT-UB ngày 28/01/2000 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hết hiệu lực thi hành.

03

Chỉ thị số 05/2002/CT-UB ngày 12/3/2002 của UBND tỉnh về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Hết hiệu lực thi hành.

04

Chỉ thị số 19/2003/CT-UB ngày 24/12/2003 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò và khai thác khoáng sản cát, sỏi sông trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực thi hành.

05

Chỉ thị số 07/2004/CT-UB ngày 09/4/2004 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn hiện nay.

Hết hiệu lực thi hành.

06

Chỉ thị số 17/2004/CT-UB ngày 05/8/2004 của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

Hết hiệu lực thi hành.

07

Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 08/3/2006 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

08

Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND ngày 11/9/2006 của UBND tỉnh về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú năm 2007 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

09

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 17/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian.

10

Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 25/5/2007 của Chủ tịch UBND về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2007 và chuẩn bị cho năm học 2007-2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

11

Chỉ thị số 07/CT-UBND áp dụng biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú Tiền Giang">23/2007/CT-UBND ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

12

Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 02/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

13

Chỉ thị số 07/CT-UBND nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2007-2008 Tiền Giang">30/2007/CT-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo năm học 2007-2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

14

Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 25/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức sơ kết 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989-03/3/2009).

Hết hiệu lực về thời gian.

15

Chỉ thị số 38/2007/CT-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

16

Chỉ thị số 93/2007/UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

17

Chỉ thị số 40/CT-UBND ngày 28/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên Đán Mậu Tý năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

18

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua – khen thưởng năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

19

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

20

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng điện năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

21

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

22

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2008 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

23

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian.

24

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2008-2011 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

25

Chỉ thỉ số 21/2008/CT-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng năm 2009 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian.

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2597/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2597/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/07/2009
Ngày hiệu lực 24/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2597/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Tiền Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2597/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Phan Văn Hà
Ngày ban hành 24/07/2009
Ngày hiệu lực 24/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Tiền Giang

  • 24/07/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/07/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực