Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Quyết định 24/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 24/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời trình tự thủ tục xuất cảnh đã được thay thế bởi Quyết định 43/2008/QĐ-UBND trình tự, thủ tục xuất cảnh và được áp dụng kể từ ngày 11/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời trình tự thủ tục xuất cảnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 24/2006/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 24 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XUẤT CẢNH CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 09/2000/TT-BCA(A18) ngày 07/6/2000 của Bộ Công an; Thông tư số 05/2000/NĐ-CP">04/2000/TT-BNG ngày 08/11/2000 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 22/2005/TTLB-BNG-BNV ngày 22/12/2005 của Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại ở địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời về trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC XUẤT CẢNH CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:24/2006/QĐ-UBND, ngày 24/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Trong thời gian qua, số lượt cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi nước ngoài tham dự hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác đầu tư, xúc tiến thương mại, tham quan, du lịch… có tăng nhiều so với trước đây. Để thống nhất về hồ sơ, thủ tục cũng như quy trình xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh xuất cảnh đi nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định tạm thời về hồ sơ, trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đi nước ngoài như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đối tượng được xét duyệt xuất cảnh đi nước ngoài:

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên, những người được cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài).

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác xuất cảnh ra nước ngoài về việc công hoặc việc riêng, ngoài việc thực hiện quy định này còn phải thực hiện theo quy định riêng của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Tiền Giang và quy chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức này.

2. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Tiền Giang được xuất cảnh về việc công hoặc việc riêng phải tuân thủ qui định sau:

Thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của nước sở tại.

Trong quan hệ giao tiếp với người nước ngoài phải tuyệt đối giữ bí mật quốc gia. Không làm phương hại đến lợi ích đất nước và an ninh quốc gia.

Không được mang tài liệu mật, tài liệu chưa được phép lưu hành của Đảng, Nhà nước ra nước ngoài nếu không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Chấp hành nghiêm chế độ bảo quản và sử dụng tài liệu mật, khi về nước phải giao nộp lại đầy đủ cho cơ quan quản lý.

Luôn đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với những hoạt động chia rẽ, lôi kéo, chống đối của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện và báo cáo với trưởng đoàn (nếu đi theo đoàn) hoặc thủ trưởng cơ quan đại diện của nước ta ở nước sở tại về những âm mưu, thủ đoạn mua chuộc, móc nối, khống chế của các thế lực thù địch.

Khi về nước phải báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian ở nước ngoài cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc báo cáo cho lãnh đạo cơ quan ký quyết định cử đi chậm nhất là 15 ngày sau khi về nước. Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài báo cáo đề xuất về những kinh nghiệm học hỏi, tích lũy được trong thời gian đi nước ngoài cũng như những giải pháp khả thi giúp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh. Nghiêm cấm việc mang tài liệu, các loại hàng hoá quốc cấm hoặc văn hoá phẩm đồi trụy về nước.

3. Quản lý cán bộ xuất cảnh đi nước ngoài và hộ chiếu:

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước, đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử hoặc chấp thuận cho cán bộ, công chức, nhân viên thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý xuất cảnh đi nước ngoài; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức trên sau khi về nước (nên giao bộ phận phụ trách nhân sự làm đầu mối quản lý hộ chiếu), đảm bảo hộ chiếu được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng quy định.

II. HỒ SƠ, THỦ TỤC XUẤT CẢNH:

1. Xuất cảnh về việc công: (dự hội nghị, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề, học tập trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư, khảo sát tìm hiểu thị trường, trang thiết bị,…):

 Hồ sơ thủ tục gồm có:

1.1. Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu cơ quan đơn vị sử dụng cán bộ, công chức là đơn vị trực thuộc). Cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường, thị trấn và các phòng, ban trực thuộc các huyện, thành phố, thị xã phải có ý kiến đề nghị chính thức bằng văn bản của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, Giáo dục – Đào tạo và các sở, ban, ngành khác của tỉnh phải có văn bản đề nghị của Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Y tế và các sở, ban, ngành chủ quản của tỉnh.

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước trực thuộc cấp nào, phải có văn bản đề nghị của cấp đó. Nếu không có cấp quản lý trực tiếp, thủ trưởng đơn vị có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, ngoài đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an Tiền Giang, phải gửi đính kèm văn bản chấp thuận cho đi nước ngoài của cơ quan quản lý cấp trên căn cứ quy chế quản lý cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan này (nếu có).

+ Đối với các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác ngoài quy định như nêu trên, phải có văn bản đề nghị của các tổ chức đó căn cứ theo quy chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức này.

Văn bản đề nghị phải đảm bảo đúng thể thức theo qui định và nội dung cần nêu rõ: họ tên, chức danh của người được cử hoặc chấp thuận cho đi nước ngoài, có phải là đảng viên hay không, mục đích đi nước ngoài, thời gian ở nước ngoài, nước đến, nguồn kinh phí cho chuyến đi. Nếu là công chức, viên chức phải ghi rõ mã, ngạch, loại, chức vụ của công chức, viên chức (cán bộ công chức do bầu cử thì ghi rõ thời hạn nhiệm kỳ được bầu, cán bộ công chức mới tuyển dụng thì ghi rõ thời hạn dự bị hay thử việc); nếu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ghi rõ cấp, hàm, chức vụ; nếu thuộc doanh nghiệp nhà nước phải ghi rõ chức danh quản lý và tên đầy đủ của đơn vị trực thuộc doanh nghiệp đó. Không sử dụng các từ có nội dung chức danh cán bộ công chức không rõ ràng như: cán bộ, phóng viên, biên tập viên, bác sĩ, họa sĩ, giảng viên, giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên, chẩn đoán viên, bảo tàng viên, kỹ sư…

1.2. Công văn, thư mời, giấy chiêu sinh, giấy triệu tập,... của cơ quan, tổ chức, đơn vị mời, đề nghị hoặc cử đi nước ngoài. Nếu văn bản bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt của tổ chức, cơ quan, đơn vị mời, đề nghị hoặc cử đi nước ngoài; hoặc bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có chức năng dịch thuật hoặc cơ quan đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về nội dung bản dịch.

Ngoài các văn bản đề nghị như đã nêu, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, phải có ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo Quy định riêng.

Hồ sơ đi nước ngoài về việc công được lập bởi tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng hay quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Xuất cảnh về việc riêng: (tham quan, du lịch, điều trị bệnh, thăm thân nhân,…):

Hồ sơ thủ tục gồm có:

2.1. Đơn xin đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức (nêu rõ họ tên, chức danh, đơn vị công tác, mục đích đi nước ngoài, nước đến, thời gian ở nước ngoài,…).

2.2. Văn bản chấp thuận của tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng hay trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và văn bản của cơ quan chủ quản (nếu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là đơn vị trực thuộc) như đã nêu ở Mục 1.1.

2.3. Các văn bản có liên quan đến việc xin đi nước ngoài: thư mời, thư bảo lãnh,... (nếu có) như nêu ở Mục 1.2.

Hồ sơ đi nước ngoài về việc riêng được lập bởi tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng hay trực tiếp quản lý hoặc bản thân cán bộ, công chức, viên chức đề nghị được xuất cảnh đi nước ngoài và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Cơ quan tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Phòng Hành chính Văn phòng UBND tỉnh.

4. Thời gian giải quyết hồ sơ đi nước ngoài về việc công và việc riêng:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định.

- Trường hợp cần có ý kiến xác minh của Công an Tiền Giang về việc xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị được nêu trên, thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định của cơ quan trực tiếp quản lý hoặc của bản thân cán bộ, công chức, viên chức.

5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu: xem phụ lục đính kèm.

III. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN:

1. Thẩm quyền quyết định cho đi nước ngoài:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc ủy quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về việc cử hoặc chấp thuận cho xuất cảnh đi nước ngoài về việc công hoặc việc riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên, những người được cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài) thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trách nhiệm các cơ quan tham mưu:

2.1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

- Thẩm định nội dung yêu cầu cử hoặc chấp thuận cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công hoặc việc riêng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức được cử hoặc chấp thuận cho đi nước ngoài liên hệ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước có thẩm quyền về việc cấp hộ chiếu, xin thị thực nhập cảnh và các vấn đề liên quan đến việc xuất cảnh.

- Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi nước ngoài về việc công hoặc việc riêng.

2.2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Cùng Văn phòng UBND tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh xuất cảnh đi nước ngoài.

- Quản lý và cấp phát kinh phí đi nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành của các bộ, ngành Trung ương.

2.3. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp cùng Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tiến hành xác minh, đề xuất về việc cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh đi nước ngoài về việc công và việc riêng khi có yêu cầu.

2.4. Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

Quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý khi cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài trở về đơn vị. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp hộ chiếu công vụ hoặc ngoại giao đã về hưu, phải nộp lại đơn vị chủ quản cất giữ theo qui định và không được sử dụng để đi nước ngoài nếu không có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Quy định tạm thời này được phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị Quân đội và Công an nhân dân, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước và các tổ chức khác thụôc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này và chịu trách nhiệm về các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quyền quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước vi phạm quy định này, căn cứ tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định hiện hành./.

 

PHỤ LỤC:

THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU TẠI CỤC LÃNH SỰ BỘ NGOẠI GIAO, SỞ NGOẠI VỤ TP. HCM, CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH BỘ CÔNG AN

(Lược trích từ các văn bản qui định của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an)

1. Tờ khai cấp hộ chiếu: (Tờ khai cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ theo mẫu quy định, có thể nhận miễn phí tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc Sở Ngoại vụ Tp. HCM hoặc Phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh; Tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu qui định của Bộ Công an, có thể nhận miễn phí tại Đội Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Tiền Giang) phải được chính đương sự kê khai đầy đủ, chính xác các mục theo yêu cầu và ký trực tiếp; ảnh tại tờ khai phải có dấu giáp lai của đơn vị quản lý nhân sự trực tiếp và tờ khai phải được cơ quan, đơn vị quản lý nhân sự trực tiếp (nơi đương sự đang công tác) xác nhận nội dung đã kê khai là đúng.

2. Ảnh để làm hộ chiếu: mới chụp trong vòng 01 năm, kích cỡ 4x6cm (người dưới 16 tuổi đi cùng hộ chiếu của bố mẹ hoặc người đỡ đầu thì ảnh cỡ 3x4cm; ảnh chụp trên phông nền màu sáng (trắng, ghi nhạt); đầu để trần, mắt nhìn thẳng, rõ vành tai, áo màu sẫm.

3. Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công hàm:

- Đối với đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao và công vụ, nộp hồ sơ tại Sở Ngoại vụ TP. HCM (Số 6, Alexandre de Rhodes, Q. I, Tp. HCM), bao gồm:

+ 01 Tờ khai xin cấp hộ chiếu đã điền đầy đủ theo qui định và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đương sự đang công tác;

+ Văn bản chấp thuận hoặc cử đi nước ngoài của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Thư mời đi nước ngoài nếu có;

+ 01 ảnh 4x6cm theo như qui định trên.

- Đối với đề nghị cấp công hàm, nộp hồ sơ tại Sở Ngoại vụ TP. HCM (Số 6, Alexandre de Rhodes, Q. I, Tp. HCM), bao gồm:

+ Văn bản chấp thuận hoặc cử đi nước ngoài của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Thư mời đi nước ngoài nếu có;

+ Hộ chiếu công vụ hoặc ngoại giao còn thời hạn sử dụng trên 06 tháng.

- Đối với đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, nộp hồ sơ tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an (Số 254, Nguyễn Trãi, Q. I, Tp. HCM), bao gồm:

+ 01 Tờ khai xin cấp hộ chiếu đã điền đầy đủ theo qui định và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đương sự đang công tác;

+ Văn bản chấp thuận hoặc cử đi nước ngoài của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Thư mời đi nước ngoài nếu có;

+ 04 ảnh 4x6cm theo như qui định trên.

Lưu ý: Các trường hợp đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ Tp. HCM, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người sẽ được cấp hộ chiếu kèm theo hồ sơ để đối chiếu họ tên, ngày sinh…cho đúng với hồ sơ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/2006
Ngày hiệu lực 03/06/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/12/2008
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời trình tự thủ tục xuất cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời trình tự thủ tục xuất cảnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Trần Thanh Trung
Ngày ban hành 24/05/2006
Ngày hiệu lực 03/06/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/12/2008
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 24/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời trình tự thủ tục xuất cảnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời trình tự thủ tục xuất cảnh