Quyết định 37/2005/QĐ-UBND

Quyết định 37/2005/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền tuyển, sử dụng và quản lý cán bộ, công, viên chức trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 37/2005/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền tuyển sử dụng quản lý cán bộ đã được thay thế bởi Quyết định 27/2008/QĐ-UBND quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2005/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền tuyển sử dụng quản lý cán bộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/2005/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, Công chức ngày 26/2/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức ngày 29/4/2003;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP 116/2003/NĐ-CP 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về việc quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức;

Căn cứ Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Để thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/7/1999 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về phân cấp quản lý cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh".

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 17/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp ký quyết định tiếp nhận, thuyên chuyển, bổ nhiệm, điều động, nghỉ hưu, cho thôi việc đối với công chức, viên chức nhà nước; Quyết định số 16/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp ký quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức nhà nước; Chỉ thị số 07/CT-UB ngày 21/5/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 162/QĐ-UB ngày 21/01/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp xét duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; cử cán bộ, công chức nhà nước đi học.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản – BTP;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể của tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ VP, P. VX-NC;
- Lưu: VT.
QĐ quy định thẩm quyền 26-5-2005/NV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2005
Ngày hiệu lực17/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2005/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền tuyển sử dụng quản lý cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2005/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền tuyển sử dụng quản lý cán bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Trung
        Ngày ban hành02/08/2005
        Ngày hiệu lực17/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2005/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền tuyển sử dụng quản lý cán bộ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2005/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền tuyển sử dụng quản lý cán bộ