Quyết định 27/2008/QĐ-UBND

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 21/2013/QĐ-UBND tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức đơn vị sự nghiệp công lập Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 16/06/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2008/QĐ-UBND quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2008/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03/02/1994, Quyết định số 131/TTg ngày 04/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

QUY ĐỊNH

THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hưởng lương từ ngân sách và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật (gọi chung là viên chức).

2. Lao động hợp đồng thực hiện một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

3. Cán bộ y tế cơ sở công tác tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định 58/QĐ-TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quy định này quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức, bao gồm: việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, thôi việc, điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, biệt phái, nâng lương, nâng ngạch, chuyển loại, chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưởng chế độ và đánh giá cán bộ, viên chức.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý cán bộ, viên chức

1. Công tác quản lý cán bộ, viên chức phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của cấp ủy Đảng; đồng thời có sự phân công, phân cấp rõ ràng giữa nội dung lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ quản lý của Nhà nước.

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo việc phối hợp quản lý theo ngành và theo địa phương.

 3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quản lý về công tác tổ chức và cán bộ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa các khâu của công tác cán bộ: quy hoạch, quản lý, sử dụng và đánh giá cán bộ, viên chức.

5. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, tiếp nhận, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thôi việc, nghỉ hưởng chế độ, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ký quyết định sau khi có ý kiến giới thiệu hoặc thống nhất bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy.

6. Việc bổ nhiệm Kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được thực hiện theo quy định phân cấp hiện hành.

Chương II

QUY HOẠCH, BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 4. Công tác quy hoạch cán bộ

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có trách nhiệm thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức của ngành, cấp mình theo quy trình xây dựng quy hoạch đã được hướng dẫn.

2. Định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá, rà soát, bổ sung quy hoạch lại đội ngũ cán bộ, viên chức để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và bố trí cán bộ cho phù hợp.

Điều 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền

1. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo đơn vị của Nhà nước gồm:

a) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang và Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

b) Cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành tỉnh, Trợ giúp viên trợ giúp pháp lý;

c) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Trung học chuyên nghiệp, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, Trường Trung cấp nghề; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông hệ công lập;

d) Kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

2. Quyết định thành lập và công nhận Hội đồng trường Đại học Tiền Giang, Cao đẳng Y tế, Trung học chuyên nghiệp, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, Trường Trung cấp nghề và các Trường Trung học phổ thông hệ công lập; Quyết định công nhận Hội đồng quản trị, Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Trung học chuyên nghiệp và Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông ngoài công lập. Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề tư thục và và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn.

Điều 6. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm

1. Đối với các chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

a) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức;

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến giới thiệu hoặc thống nhất bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Đối với các chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý:

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức để báo cáo Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến giới thiệu hoặc thống nhất bằng văn bản của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, cán bộ, viên chức giữ các chức vụ sau đây:

1. Cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành tỉnh (trừ Phó Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông hệ công lập);

2. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và các chức vụ tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

4. Thẩm định việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Trưởng khoa và các chức vụ tương đương ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành tỉnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công mà tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công quản lý, thì trước khi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo của đơn vị phải có sự thoả thuận bằng văn bản của cấp ủy huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công .

Điều 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có thẩm quyền (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

1. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức giữ các chức vụ sau:

a) Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường công lập bậc Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non và các cơ sở giáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý;

c) Kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

2. Quyết định thành lập và công nhận Hội đồng trường bậc Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non; Quyết định công nhận Hội đồng quản trị, Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non và các cơ sở giáo dục khác ngoài công lập trên địa bàn.

Điều 9. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức thuộc đơn vị quản lý giữ các chức vụ ngoài đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công.

Điều 10. Quy trình, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Chương III

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Điều 11. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức hàng năm, 5 năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, chọn lựa đối tượng cử đi đào tạo bảo đảm theo đúng quy hoạch cán bộ và các dự án, đề án đào tạo, bồi dưỡng viên chức đã được duyệt.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của ngành, địa phương mình, đảm bảo mục tiêu chuẩn hoá và chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới.

Điều 12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền

1. Quyết định cử cán bộ, viên chức đi đào tạo trình độ sau đại học.

2. Quyết định cử cán bộ, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu ở nước ngoài. .

3. Quyết định cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp và tương đương.

Điều 13. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định

1. Cử cán bộ, viên chức đi đào tạo dài hạn từ trình độ đại học trở xuống.

2. Cử cán bộ, viên chức dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính trở xuống; đào tạo ngoại ngữ, tin học do tỉnh tổ chức; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngoài tỉnh thời gian từ 01 tháng trở lên; ôn luyện dự tuyển sau đại học.

3. Nếu cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tinh quản lý đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngoài tỉnh có thời gian trên 01 tháng phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 14. Giám đốc sở, ngành tỉnh, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có thẩm quyền:

1. Quyết định cử cán bộ,viên chức đi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong tỉnh và tập huấn, bồi dưỡng ngoài tỉnh thời gian dưới 01 tháng.

2. Cho phép cán bộ, viên chức tự đi đào tạo dài hạn để nâng cao trình độ, nếu xét thấy hợp lý và cơ quan, đơn vị cũng như người tự đi đào tạo sắp xếp được kinh phí và thời gian không ảnh hưởng đến công tác.

Chương IV

TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

Điều 15. Tuyển dụng viên chức

Việc tuyển dụng viên chức thông qua xét tuyển và được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc, tuyển dụng viên chức phải theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ;

1. Căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chế được duyệt và nguồn tài chính của đơn vị, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được giao quyền tuyển dụng xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tiến hành tổ chức xét tuyển, báo cáo cấp trên trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức để theo dõi kiểm tra;

2. Công tác tuyển dụng viên chức phải thông qua Hội đồng thi tuyển hoặc Hội đồng xét tuyển (sau đây gọi chung là Hội đồng tuyển dụng) của cơ quan quản lý hoặc đơn vị sự nghiệp. Hội đồng tuyển dụng được thành lập theo cơ quan, đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức.

Điều 16. Thực hiện chế độ hợp đồng làm việc

1. Tất cả viên chức được tuyển dụng vào công tác ở các đơn vị sự nghiệp từ sau ngày 01/7/2003 trở đi, được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc;

2. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định hiện hành;

3. Cán bộ, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và viên chức được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng trước ngày 01/7/2003, hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thì không phải thực hiện chế độ hợp đồng làm việc.

Điều 17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền

1. Quản lý về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, viên chức trên địa bàn tỉnh;

2. Quyết định điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển, biệt phái, luân chuyển, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thôi việc, nghỉ hưởng chế độ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức theo phân cấp quản lý, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương.

3. Quyết định tiếp nhận phân công cán bộ sĩ quan Quân đội, Công an chuyển ngành có cấp hàm từ thiếu tá trở lên; cán bộ, công chức, viên chức ngành dọc Trung ương, ngoài tỉnh chuyển đến đã xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương;

4. Quyết định hủy bỏ hoặc yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hủy bỏ các quyết định của thủ trưởng sở, ngành tỉnh, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trái với quy định của pháp luật.

Điều 18. Giám đốc Sở Nội vụ có thẩm quyền

1. Tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trên địa bàn tỉnh và thực hiện báo cáo theo quy định;

2. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện quy trình về điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển, biệt phái, luân chuyển, nâng lương, nâng ngạch, chuyển loại, chuyển ngạch, thôi việc, nghỉ hưởng chế độ, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

3. Chủ trì, phối hợp với thủ trưởng sở, ngành tỉnh, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thực hiện các quy trình về điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển, biệt phái, luân chuyển, nâng lương, nâng ngạch, chuyển loại, chuyển ngạch, thôi việc, nghỉ hưởng chế độ, kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

4. Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương cho cán bộ, viên chức khi có quyết định công nhận kết quả thi nâng ngạch của Bộ, ngành tổ chức kỳ thi.

5. Thẩm định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ,viên chức;

6. Thẩm định và thỏa thuận với thủ trưởng sở, ngành tỉnh, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công quyết định bổ nhiệm vào ngạch (đối với cán bộ, viên chức được xét chuyển loại viên chức), chuyển ngạch cho cán bộ, viên chức ngạch chuyên viên (loại A) và tương đương;

7. Thẩm định việc xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với cán bộ, viên chức (đối tượng ngoài diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý);

8. Quyết định điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển, biệt phái cán bộ, viên chức (đối tượng ngoài diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý), bao gồm:

a) Điều động cán bộ, công chức từ các cơ quan, tổ chức khu vực hành chính; từ xã, phường, thị trấn về các đơn vị sự nghiệp huyện, tỉnh và ngược lại. Điều động, tiếp nhận cán bộ, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp nhà nước về cơ quan nhà nước;

b) Thuyên chuyển cán bộ, viên chức ra khỏi khu vực sự nghiệp, ra ngoài tỉnh;

c) Tiếp nhận cán bộ, sĩ quan quân đội, công an có cấp hàm từ đại úy trở xuống chuyển ngành, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh đến các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước công tác;

9. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức.

10. Thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định hủy bỏ hoặc ký văn bản yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hủy bỏ các quyết định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức của thủ trưởng sở, ngành tỉnh, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công trái quy định pháp luật.

Điều 19. Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có thẩm quyền:

1. Đối với cán bộ, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý:

a) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thôi việc, nghỉ hưởng chế độ, khen thưởng, kỷ luật;

b) Thực hiện các chế độ, chính sách hiện hành đối với cán bộ, viên chức.

2. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, tổ chức xét tuyển viên chức và quyết định công nhận kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng (đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên);

3. Quyết định nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưởng chế độ cho cán bộ, viên chức thuộc các chức danh do thủ trưởng sở ngành tỉnh, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công quyết định bổ nhiệm;

4. Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển, tiếp nhận và bố trí công tác cho cán bộ, viên chức trong phạm vi quản lý giữa các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh;

5. Quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức khi hết thời gian thử việc (hợp đồng làm việc lần đầu). Quyết định chuyển ngạch, chuyển loại cho cán bộ, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống;

6. Thẩm định việc giải quyết thôi việc, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng làm việc, nghỉ hưởng chế độ cho các đối tượng viên chức còn lại ở các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

7. Tổng hợp nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng, thi nâng ngạch viên chức hàng năm gởi về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi và báo cáo hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo thẩm quyền;

8. Theo dõi, kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong việc quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức theo đúng quy định của pháp luật;

9. Quyết định hủy bỏ hoặc yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc hủy bỏ các quyết định của đơn vị về quản lý, sử dụng biên chế, quỹ tiền lương và thu nhập của viên chức trái với quy định của pháp luật;

10. Tổng hợp, thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức do sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công quản lý, báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo thẩm quyền;

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc quản lý, sử dụng biên chế, tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

Điều 20. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp (trực thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện) do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên có thẩm quyền

1. Đối với cán bộ, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, Giám đốc sở, ngành tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công thực hiện theo khoản 1 Điều 19 của Quy định này.

2. Đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi đơn vị quản lý

a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của tỉnh về cán bộ, viên chức;

b) Xây dựng kế hoạch biên chế, kế hoạch tuyển dụng, nhu cầu nâng ngạch, chuyển ngạch báo cáo cơ quan chủ quản trực tiếp để tổng hợp báo về Sở Nội vụ. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trực tiếp về Sở nội vụ;

c) Tiếp nhận, ký hợp đồng làm việc với viên chức sau khi có Quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền; Sắp xếp, bố trí và sử dụng cán bộ, viên chức phải phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với ngạch viên chức và quy định của nhà nước về trách nhiệm công việc;

d) Ký hợp đồng lao động với từng đối tượng thực hiện một số loại công việc trong đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ;

đ) Nhận xét đánh giá, công nhận đạt yêu cầu trong thời gian thử việc để đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức;

e) Quyết định điều động, tiếp nhận, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc, nghỉ hưởng chế độ cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định nâng bậc lương đúng thời hạn, trước thời hạn trong cùng ngạch cho viên chức thuộc quyền quản lý theo điều kiện và tiêu chuẩn do pháp luật quy định sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền;

h) Tiếp nhận bố trí phân công cán bộ, viên chức khi được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái về đơn vị nhận công tác;

i) Thực hiện việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm và quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức theo quy định;

k) Thống kê báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức theo quy định;

l) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý.

Điều 21. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên có thẩm quyền:

1. Được thực hiện thẩm quyền theo quy định tại Điều 20 của Quy định này;

2. Được quyết định ký hợp đồng thuê, khoán công việc đối với những việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên;

 3. Trường hợp đơn vị đã tuyển đủ biên chế theo chỉ tiêu được giao, nhưng xuất phát từ nhu cầu công việc cần bổ sung nhân lực và đơn vị có đủ nguồn tài chính, thì đơn vị được quyền tuyển dụng thêm viên chức. Kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển thêm viên chức phải được thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công quyết định công nhận. Thời gian hợp đồng làm việc do thủ trưởng đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đối với số viên chức này; thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo cơ quan chủ quản về số lượng viên chức đã tuyển thêm để trình cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế quyết định bổ sung cho đơn vị vào năm sau.

Điều 22. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động có thẩm quyền

1. Được thực hiện thẩm quyền theo quy định tại Điều 20 của Quy định này;

2. Được thành lập Hội đồng tuyển dụng, tổ chức xét tuyển, tuyển dụng viên chức theo nhu cầu của đơn vị, bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành về tuyển dụng viên chức (sau khi được Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức);

3. Thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

4. Được quyết định hợp đồng thuê, khoán công việc đối với những việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

Điều 23. Cán bộ y tế cơ sở

1. Những cán bộ y tế cơ sở thuộc biên chế nhà nước thì được giữ nguyên. Số cán bộ này giảm đi (với bất kỳ lý do nào) thì không bổ sung thêm biên chế mà chỉ thực hiện hợp đồng lao động theo chỉ tiêu lao động hợp đồng sự nghiệp Y tế cấp xã, phường, thị trấn được giao hàng năm;

2. Việc tuyển dụng hợp đồng lao động, sử dụng và quản lý cán bộ y tế cơ sở được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 24. Các tổ chức như Ban Quản lý Dự án, Quản lý Chợ...và các tổ chức sự nghiệp khác của Nhà nước mà cơ quan có thẩm quyền không giao biên chế và tiền lương thì vận dụng theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên để thực hiện.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có trách nhiệm thi hành Quy định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực25/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2008/QĐ-UBND quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 27/2008/QĐ-UBND quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu27/2008/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
      Người kýTrần Thanh Trung
      Ngày ban hành15/07/2008
      Ngày hiệu lực25/07/2008
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2013
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 27/2008/QĐ-UBND quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2008/QĐ-UBND quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp