Quyết định 615/QĐ-UBND

Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 615/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 615/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (kèm theo danh mục văn bản).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2013 VÀ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

số 85/2006/NQ-HĐND
ngày 14/7/2006

Về thực hiện Chương trình xóa đói, giảm nghèo - việc làm của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

02

Nghị quyết

số 221/2009/NQ-HĐND
ngày 04/12/2009

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian

01/7/2013

03

Nghị quyết

số 240/2010/NQ-HĐND
ngày 23/7/2010

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh thay thế.

21/7/2013

04

Nghị quyết

số 29/2012/NQ-HĐND
ngày 05/7/2012

Về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015.

Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh thay thế.

21/7/2013

05

Quyết định

số 42/2002/QĐ-UB
ngày 11/11/2002

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh thay thế.

30/12/2013

06

Quyết định

số 10/2003/QĐ-UB
ngày 27/02/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh thay thế.

24/12/2013

07

Quyết định

số 31/2003/QĐ-UBND
ngày 12/5/2003

Ban hành Quy chế hoạt động của tổ tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 21/9/2010 thay thế Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 12/5/2003.

21/9/2010

08

Quyết định

số 33/2003/QĐ-UB
ngày 13/5/2003

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp và khu phố.

Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh thay thế.

16/12/2013

09

Quyết định

số 17/2004/QĐ-UB
ngày 07/4/2004

Về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh bãi bỏ.

31/12/2013

10

Quyết định

số 43/2004/QĐ-UB
ngày 11/8/2004

Về việc ban hành mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh thay thế.

03/7/2013

11

Quyết định

số 51/2005/QĐ-UBND
ngày 12/10/2010

Ban hành quy định xử lý các trường hợp công trình xây dựng và đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh thay thế.

25/11/2013

12

Quyết định

số 21/2006/QĐ-UBND
ngày 19/5/2006

Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện theo Quyết định số 43/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004 của UBND tỉnh.

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh thay thế.

03/7/2013

13

Quyết định

số 62/2006/QĐ-UBND
ngày 07/12/2006

Ban hành quy định lộ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh thay thế.

01/3/2013

14

Quyết định

số 38/2007/QĐ-UBND
ngày 04/7/2007

Ban hành quy định về các biện pháp tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh thay thế.

27/4/2013

15

Quyết định

số 39/2007/QĐ-UBND
ngày 22/10/2007

Ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thay thế.

30/12/2013

16

Quyết định

số 05/2008/QĐ-UBND
ngày 28/01/2008

Về việc giao UBND cấp huyện cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công các công trình có liên quan đến giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh thay thế.

28/3/2013

17

Quyết định

số 07/2008/QĐ-UBND
ngày 15/02/2008

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh thay thế.

28/12/2013

18

Quyết định

số 25/2008/QĐ-UBND
ngày 17/6/2008

Ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lực thời gian.

01/01/2013

19

Quyết định

số 27/2008/QĐ-UBND
ngày 15/7/2008

Ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh thay thế.

16/6/2013

20

Quyết định

số 32/2008/QĐ-UBND
ngày 18/8/2008

Ban hành quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản hàng hóa, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh thay thế.

02/11/2013

21

Quyết định

số 33/2008/QĐ-UBND
ngày 18/8/2008

Về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh thay thế.

19/3/2013

22

Quyết định

số 39/2008/QĐ-UBND
ngày 17/9/2008

Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh thay thế.

24/5/2013

23

Quyết định

số 05/2009/QĐ-UBND
ngày 31/3/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh.

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh thay thế.

16/6/2013

24

Quyết định

số 33/2009/QĐ-UBND
ngày 24/12/2009

Ban hành quy định về quản lý và khai thác mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh thay thế.

15/4/2013

25

Quyết định

số 35/2009/QĐ-UBND
ngày 30/12/2009

Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh thay thế.

23/5/2013

26

Quyết định

số 36/2009/QĐ-UBND
ngày 31/12/2009

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh thay thế.

04/6/2013

27

Quyết định

số 10/2010/QĐ-UBND
ngày 19/8/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh thay thế.

14/11/2013

28

Quyết định

số 18/2010/QĐ-UBND
ngày 15/10/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 27 của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh.

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh thay thế.

03/6/2013

29

Quyết định

số 03/2011/QĐ-UBND
ngày 25/01/2011

Ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu tại UBND xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện của tỉnh.

Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh thay thế.

26/12/2013

30

Quyết định

số 06/2011/QĐ-UBND
ngày 21/02/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh thay thế.

02/8/2013

31

Quyết định

số 12/2011/QĐ-UBND
ngày 08/4/2011

Ban hành quy định về phân công quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh thay thế.

20/4/2013

32

Quyết định

số 16/2011/QĐ-UBND
ngày 06/6/2011

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ.

29/11/2013

33

Quyết định

số 25/2011/QĐ-UBND
ngày 15/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh thay thế.

14/11/2013

34

Quyết định

số 26/2011/QĐ-UBND
ngày 19/9/2011

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh thay thế.

19/5/2013

35

Quyết định

số 03/2012/QĐ-UBND
ngày 29/02/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh.

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 thay thế.

30/12/2013

36

Quyết định

số 28/2012/QĐ-UBND
ngày 21/12/2012

Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh thay thế.

30/12/2013

37

Quyết định

số 06/2013/QĐ-UBND
ngày 19/3/2013

Về việc ban hành mức vận động, thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh thay thế.

02/8/2013

38

Quyết định

số 23/2013/QĐ-UBND
ngày 11/6/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh thay thế.

03/7/2013

39

Chỉ thị

số 25/2012/CT-UBND
ngày 17/9/2012

Về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực thời gian.

20/9/2013

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

Số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

Điều 1 Khoản 3

Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung.

22/12/2013

02

Nghị quyết

Số 113/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh về thu phí sử dụng cảng cá tại cảng cá Tiền Giang.

Mức thu tại Mục V, mục VI, mục VII Khoản 2 Điều 1

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh bãi bỏ.

21/7/2013

03

Nghị quyết

Số 236/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 1, Khoản 2, Điểm 2.

Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh sửa đổi.

21/7/2013

04

Nghị quyết

Số 263/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2011 - 2015.

Điều 1:

- Khoản 1:

+ Điểm b, gạch đầu dòng thứ 2.

+ Điểm d, gạch đầu dòng thứ 1, dấu cộng thứ 2.

- Khoản 2, Điểm 2.3, tiết a, gạch đầu dòng thứ 1, dấu cộng thứ 1.

Do Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 sửa đổi, bổ sung.

24/12/2012

05

Nghị quyết

Số 264/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

Điều 1:

- Mục I:

+ Khoản 1:

. Điểm a, gạch đầu dòng thứ 1.

. Điểm b

+ Khoản 2, Điểm 2.2, tiết a.

- Mục VIII, Khoản 3, gạch đầu dòng thứ 2

- Mục XII, Điểm b.

- Do Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 sửa đổi, bổ sung.

 

- Do Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 sửa đổi tại Mục VI, Điều 1.

25/12/2011

 

 

 

 

24/12/2012

06

Nghị quyết

Số 268/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Điều 1:

+ Khoản 1, Điểm b

+ Khoản 2, Điểm c.

+ Khoản 3

Nghị quyết số 68/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh sửa đổi

22/12/2013

07

Nghị quyết

Số 12/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2012.

Toàn bộ Nghị quyết. Trừ quy định tại gạch đầu dòng thứ 1, thứ 2, thứ 3 của Mục VI, Điều 1, cụ thể:

- Sự nghiệp giáo dục cấp tỉnh, huyện: chi con người tính đủ theo biên chế: cơ cấu chi con người 80% (thay đổi phương thức chi công việc tính định mức theo lớp ở các cấp học mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại Nghị quyết số 264/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Bổ sung định mức chi sự nghiệp đào tạo, tập huấn ngắn hạn cấp huyện năm 2012 tăng 50 triệu đồng/huyện/năm so với năm 2011.

- Bổ sung định mức chi sự nghiệp môi trường cấp huyện năm 2012 tăng 10% so với năm 2011.

Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của tỉnh Tiền Giang.

22/12/2013

08

Quyết định

Số 34/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh về xác định các địa điểm cấm và khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Danh mục các địa điểm cấm và khu vực cấm.

Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

04/8/2013

09

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 6, 7; Điều 12 Khoản 8; Điều 13 Khoản 3; Điều 14 Khoản 2 ; Điều 15 Khoản 2.

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

21/6/2013

10

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

- Điều 1, Khoản 2, Điểm c.

- Điều 6.

- Quy định về việc lấy ý kiến các sở, ngành, cơ quan liên quan về dự thảo phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các Điều 7, 19, 20, 21, 22, 24;

- Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 17; Điều 19; Điều 20; Điều 22; Điều 24.

Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

04/7/2013

11

Quyết định

Số 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Thay thế các nội dung quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm được quy định tại Chương I, Chương II đến Chương V và Chương X.

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của UBND tỉnh thay thế.

14/6/2013

12

Quyết định

Số 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Thay thế nội dung quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi thủy sản được quy định tại Chương I, Chương VI đến Chương IX và Chương X.

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh thay thế.

29/6/2013

13

Quyết định

Số 25/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Điều 3:

+ Khoản 1, Điểm c, d.

+ Khoản 3, Điểm d

- Điều 4, Khoản 1

Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

09/6/2013

14

Quyết định

Số 34/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Điều 2, Khoản 2, Điểm a.

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh sửa đổi.

02/7/2013

15

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh quy định chế độ phụ cấp, hỗ trợ kiêm nhiệm, trợ cấp cho một số chức danh ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Điều 2.

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh sửa đổi.

19/5/2013

16

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Điều 3:

- Khoản 1, Điểm a.

- Khoản 2, Điểm a.

Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh sửa đổi.

28/6/2013

17

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tuyến Đường tỉnh 871 được quy định tại số thứ tự 13 và Đường tỉnh 873B được quy định tại số thứ tự 16 của Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh.

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh điều chỉnh.

11/7/2013

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

Số 42/1999/NQ-HĐND
ngày 21/7/1999

Về việc thu phí gom rác.

Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh thay thế.

24/12/2012

02

Nghị quyết

Số 32/2004/NQ-HĐND
ngày 09/9/2004

Về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh thay thế.

15/7/2012

03

Nghị quyết

Số 132/2007/NQ-HĐND
ngày 18/7/2007

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh thay thế.

15/7/2012

04

Nghị quyết

Số 252/2010/NQ-HĐND
ngày 27/10/2010

Quy định mức trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã không đủ chuẩn.

Hết hiệu lực về thời gian.

01/01/2012

05

Nghị quyết

Số 265/2010/NQ-HĐND
ngày 17/12/2010

Về dự toán và phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011.

Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Tiền Giang.

24/12/2012

06

Nghị quyết

Số 11/2011/NQ-HĐND
ngày 15/12/2011

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2012.

Hết hiệu lực về thời gian.

01/01/2013

07

Nghị quyết

Số 13/2011/NQ-HĐND
ngày 15/12/2011

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 của tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lực về thời gian.

01/01/2013

08

Quyết định

Số 20/1999/QĐ-UB
ngày 28/8/1999

Ban hành quy định việc nộp lưu tài liệu của các cơ quan vào Trung tâm thông tin và lưu trữ

Quyết định số 04/2000/QĐ-UB ngày 25/01/2000 của UBND tỉnh thay thế.

25/01/2000

09

Quyết định

Số 09/1999/QĐ-UB
ngày 24/5/1999

Về việc ban hành quy định tạm thời về quan hệ tiếp xúc của công chức, viên chức nhà nước tỉnh Tiền giang với cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh thay thế.

26/11/2012

10

Quyết định

Số 43/2002/QĐ-UB
ngày 12/11/2002

Về việc ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 của UBND tỉnh thay thế.

06/8/2010

11

Quyết định

Số 65/2004/QĐ-UB
ngày 15/12/2004

Về việc thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh thay thế.

13/12/2012

12

Quyết định

Số 15/2005/QĐ-UBND
ngày 06/4/2005

Về việc quy định đối với các phương tiện xe gắn máy kéo lôi, xe ba gác máy, xe máy cày, xe máy kéo, xe mô tô ba bánh, xe lam khi tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh thay thế.

17/5/2012

13

Quyết định

Số 38/2005/QĐ-UBND
ngày 02/8/2005

Ban hành quy định lộ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh thay thế.

27/9/2012

14

Quyết định

Số 19/2007/QĐ-UBND
ngày 11/5/2007

Ban hành quy chế chuyển giao bảo quản, tổ chức, bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của UBND tỉnh thay thế.

16/6/2011

15

Quyết định

Số 43/2007/QĐ-UBND
ngày 15/11/2007

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh thay thế.

27/9/2012

16

Quyết định

Số 01/2008/QĐ-UBND
ngày 04/01/2008

Ban hành danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh thay thế.

25/8/2012

17

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND
ngày 23/5/2008

Ban hành quy định về việc xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh thay thế.

09/6/2012

18

Quyết định

Số 20/2008/QĐ-UBND
ngày 27/5/2008

Ban hành quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh.

Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh thay thế.

24/5/2012

19

Quyết định

Số 29/2008/QĐ-UBND
ngày 11/8/2008

Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh thay thế.

03/3/2011

20

Quyết định

Số 01/2009/QĐ-UBND
ngày 20/01/2009

Ban hành quy chế quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh thay thế.

23/7/2012

21

Quyết định

Số 22/2010/QĐ-UBND
ngày 08/12/2010

Quy định mức trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn không đủ chuẩn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lực về thời gian.

01/01/2012

22

Quyết định

Số 46/2011/QĐ-UBND
ngày 22/12/2011

Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2012.

Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh thay thế.

31/12/2012

23

Chỉ thị

Số 23/2002/CT-UB
ngày 14/11/2002

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác văn thư.

Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND ngày 17/5/2012 tỉnh thay thế.

27/5/2012

24

Chỉ thị

Số 30/2006/CT-UBND
ngày 17/11/2006

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực thời gian.

01/01/2011

25

Chỉ thị

Số 13/2007/CT-UBND
ngày 13/4/2007

Về việc xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực thời gian.

01/01/2011

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

Số 140/2007/NQ-HĐND ngày 14/9/2007 của HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển thể dục, thể thao xã, phường, thị trấn tỉnh Tiền Giang đến năm 2010.

Toàn bộ Nghị quyết, trừ Điểm b Khoản 4 Điều 1.

Hết hiệu lực về thời gian.

01/01/2011

02

Nghị quyết

Số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 1:

+ Khoản 2, Điểm a

+ Khoản 3, Điểm a

Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

24/12/2012

03

Quyết định

Số 39/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Điều 1; Điều 7; Điều 8.

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

10/3/2012

04

Quyết định

Số 44/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Điều 1.

- Điều 3, Khoản 5.

- Điều 4.

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung.

09/7/2010

05

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Điều 4, Khoản 2, Điểm a.

- Điều 6, Khoản 6.

 

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi.

21/5/2012

06

Quyết định

Số 36/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 27, Khoản 1, Điểm a.

 

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

25/10/2010

07

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 6, Khoản 2 .

Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh sửa đổi.

11/11/2010

08

Quyết định

Số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về ưu đãi đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 7:

+ Khoản 2, Điểm a, đoạn 1.

+ Khoản 2, Điểm b, c

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung.

19/8/2012

 

09

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang.

Điều 5, Khoản 1.

Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

03/12/2011

10

Quyết định

Số 28/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Điều 2, Khoản 1.

- Điều 3.

- Điều 6.

- Điều 7, Khoản 2, Điểm d.

- Điều 12, Khoản 1.

Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung.

17/6/2012

11

Quyết định

Số 37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thay thế mẫu Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 12/ĐK) được quy định tại Khoản 2, Điều 16 và Khoản 2 Điều 17 bằng mẫu đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN); Thay thế mẫu Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 01/ĐK-GCN) được quy định tại Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 bằng mẫu số 02/ĐK-GCN; Điểm b Khoản 2 Điều 15.

Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

02/9/2012

12

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang.

- Điều 2, Khoản 4.

- Điều 4, Khoản 1.

- Điều 9, Khoản 1, Điểm a

- Điều 13, Khoản 3.

- Điều 15:

+ Khoản 1, Điểm c, đ, e.

+ Khoản 2, Điểm c.

+ Khoản 3, Điểm b, c.

+ Tiêu đề Khoản 4.

- Điều 19, gạch đầu dòng cuối cùng.

- Điều 21.

- Điều 22, Khoản 4.

- Điều 23, Khoản 2, gạch đầu dòng thứ 2.

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

23/12/2012

13

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Bỏ Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp.

- Điều 4.

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

30/12/2012

14

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về hỗ trợ thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh chữ số ở Điểm c Khoản 2 Điều 5 (từ Điều 5 thành Điều 4)

Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh điều chỉnh.

22/10/2012

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 615/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 615/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/03/2014
Ngày hiệu lực 21/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 615/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 615/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 615/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 615/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Trần Kim Mai
Ngày ban hành 21/03/2014
Ngày hiệu lực 21/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 615/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 615/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang

  • 21/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực