Quyết định 05/2008/QĐ-UBND

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về việc giao Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công các công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do UBND tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND giao UBND cấp huyện cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công CT đường thủy nội địa Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND quản lý và cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2008/QĐ-UBND giao UBND cấp huyện cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công CT đường thủy nội địa Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA, BẾN KHÁCH NGANG SÔNG VÀ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;
Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;
Căn cứ Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công (Ủy ban nhân dân cấp huyện) cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công các công trình có liên quan đối với các tuyến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Gồm có: 33 tuyến cấp tỉnh quản lý, 55 tuyến cấp huyện quản lý (theo Bảng Danh mục các tuyến thủy nội địa đính kèm) và cac tuyến sông, kênh trên đia bàn cấp huyện chưa được công bô, nêu co nhu câu về mở bên thuy nội đia, bến khach ngang sông va thi công cac công trinh co liên quan đến đường thuy nôi đia.

Điều 2. Giao trách nhiệm

1. Sở Giao thông Vận tải triển khai Quyết định này; hướng dẫn phòng chức năng các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công về trình tự, thủ tục cấp phép bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và các công trình có liên quan đối với các tuyến giao thông đường thủy nội địa theo Quyết định này và kiểm tra việc thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Triển khai, tổ chức thực hiện cấp phép hoạt động các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công các công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa được phân cấp theo Quyết định này, trên địa bàn quản lý.

- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn giao thông và các giấy phép đã cấp đối với các tuyến thủy nội địa theo Quyết định này, đúng theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng


BẢNG DANH MỤC CÁC TUYẾN THỦY NỘI ĐỊA CẤP HUYỆN CẤP PHÉP
(Kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

TT

Tên sông, kênh

Lý trình và địa danh

Chiều dài (Km)

Phân theo cấp sông, kênh (km)

Ghi chú

Điểm đầu

Điểm cuối

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

CÁC TUYẾN SÔNG, KÊNH, RẠCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ (Gồm có 33 tuyến)

382,400

11,400

6,500

16,100

193,100

155,300

 

1

Kênh Nguyễn Văn Tiếp B

K. Nguyễn Văn Tiếp (X.Hậu Mỹ Bắc B – H.Cái Bè)

Ngã ba R Ruộng và R Mướp (X.Tân Hưng – H. Cái Bè)

20,000

0

0

0

20,000

0

 

2

Rạch Ruộng

K. Nguyễn Văn Tiếp B (Tân Hưng - Cái Bè)

Sông Cái Cối (X.Tân Thanh – H.Cái Bè)

4,500

0

0

0

4,500

0

 

3

Sông Cái Thia

Sông Cái Cối (X.Mỹ Lương – H.Cái Bè)

Rạch Mương Điều (X.Mỹ Lợi A – H.Cái Bè)

9,500

0

0

1,200

8,300

0

 

4

Kênh 5

Rạch Mương Điều (X.Mỹ Lợi A – H.Cái Bè)

Ngã Sáu (X.Mỹ Trung – H. Cái Bè)

9,600

0

0

0

9,600

0

 

5

Kênh 6 - Bằng Lăng (có Đoạn Rạch Ông Vẽ)

Sông Mỹ Thiện (X. Mỹ Đức Đông)

Kênh Hai Hạt (X.Hậu Mỹ Bắc B)

21,500

0

0

0

21,500

0

 

6

Sông Mỹ Thiện

Sông Cái Thia (X. Mỹ Đức Đông)

Kênh 28 (X. Thiện Trung)

14,000

0

0

0

0

14,000

 

7

Sông Trà Lọt (Có nhánh phụ ngã tư Thông Lưu)

Sông Tiền (X.Hòa Khánh – H.Cái Bè)

Kênh 7 (X.Hậu Mỹ Trinh – H.Cái Bè)

14,700

0

0

6,300

8,400

0

 

8

Kênh số 7

Sông Trà Lọt (X.Hậu Mỹ Trinh – H.Cái Bè)

K. Nguyễn Văn Tiếp (X.Hậu Mỹ Bắc B – H.Cái Bè)

11,600

0

0

0

11,600

0

 

9

Rạch Bà Đắc (có đoạn Kênh Mới)

Sông Cái Bè (X.Đông Hòa Hiệp – H. Cái Bè)

Kênh 8 (X.Hội Cư – H.Cái Bè)

6,600

0

0

0

4,000

2,600

 

10

Kênh 8

Kênh Mới (Xã Hội Cư )

Kênh 7 (Xã Hậu Mỹ Bắc A)

11,500

0

0

0

11,500

0

 

11

Kênh Đường Nước (Có đoạn sông Bà Tồn)

Sông Lưu (X.Mỹ Thành Nam- H.Cai Lậy)

Ngã năm (Kênh 10) (X.Phú Nhuận – H.Cai Lậy)

6,000

0

0

0

6,000

0

 

12

Kênh 10

Kênh Đường Nước (X.Phú Nhuận-H.Cai Lậy)

Kênh Hai Hạt (X.Thạnh Lộc-H.Cai Lậy)

14,500

0

0

0

14,500

0

 

13

Sông Lưu (Có nhánh sông Cái Bè)

Sông Cái Bè (Thị trấn - Cái Bè)

Rạch Bang Dầy (X.Phú Nhuận - Cai Lậy)

14,900

0

0

4,500

10,400

0

 

14

Sông Ba Rài

Thị trấn Cai Lậy

Cầu Kênh 12 (xã Mỹ Hạnh Trung)

6,300

0

0

1,600

4,700

0

 

15

Kênh 12

Sông Ba Rài (X.Mỹ Hạnh Trung – H.Cai Lậy)

Kênh Trương Văn Sanh (X.Mỹ Phước Tây – H.Cai Lậy)

9,200

0

0

0

9,200

0

 

16

Kênh Xáng

Sông Cũ (X.Mỹ Hạnh Trung – H.Cai Lậy)

Kênh Nguyễn V Tiếp (X.Mỹ Phước Tây – H.Cai Lậy)

4,000

0

0

0

4,000

0

 

17

Kênh Cũ (Sông Bà Bèo)

Sông Ba Rài (X.Mỹ Hạnh Trung – H.Cai Lậy)

Kênh Nguyễn V Tiếp (Thị trấn Mỹ Phước – H.Tân Phước)

8,000

0

0

0

8,000

0

 

18

Sông Trà Tân

Sông Năm Thôn (X.Long Trung – H.Cai Lậy)

Cầu Thầy Cai (ĐT 868) (X.Long Trung – H.Cai Lậy)

7,700

0

0

0

7,700

0

 

19

Kênh Mỹ Long - Bà Kỳ

K. Nguyễn Văn Tiếp (Thị trấn Mỹ Phước – H.Tân Phước)

Sông Mỹ Long (X.Mỹ Long – H. Cai Lậy)

14,500

0

0

0

0

14,500

 

20

Rạch Mù U

Sông Năm Thôn (X.Tam Bình – H.Cai Lậy)

Rạch Ông Vàng (cầu chữ Y) (X.Tam Bình – H.Cai Lậy)

3,500

0

0

0

0

3,500

 

21

Rạch Rau Răm

Sông Tiền (X.Phú Phong – H.Châu Thành)

Rạch Phú Phong (X.Phú Phong – H.Châu Thành)

3,000

0

0

0

3,000

0

 

22

Rạch Gầm

Sông Tiền (X.Kim Sơn – H.Châu Thành)

Rạch Bang Lợi (Ranh X.Bàn Long – H.Châu Thành)

11,500

0

0

2,500

9,000

0

 

23

Sông Bảo Định

Sông Tiền (Phường 1 - Mỹ Tho)

Rạch Bà Lý (X. Trung Hòa - Chợ Gạo)

20,600

0

0

0

5,000

15,600

 

24

Rạch Bến Chùa

Sông Bảo Định (X.Đạo Thạnh-TP Mỹ Tho)

Kênh Năng (X.Tam Hiệp-H.Châu Thành)

5,400

0

0

0

0

5,400

 

25

Kênh Năng (K. Chợ Bưng)

Rạch Bến Chùa (X.Tam Hiệp-H.Châu Thành)

K. Nguyễn Văn Tiếp (X. Hưng Thạnh – H.Tân Phước)

12,200

0

0

0

12,200

0

 

26

Kênh Lộ Mới

Kênh Nguyễn V Tiếp (TT. Mỹ Phước – H.Tân Phước)

Kênh Bắc Đông (X.Thạnh Mỹ - H.Tân Phước)

12,900

0

0

0

0

12,900

 

27

Kênh Bắc Đông

Ranh Đồng Tháp (X.Thạnh Hòa – H.Tân Phước)

Rạch Láng Cát (X.Phú Mỹ - H.Tân Phước)

20,500

0

0

0

0

20,500

Bờ phía Tiền Giang

28

Kênh Tràm Mù

Kênh 1 (X. Thạnh Hòa – H.Tân Phước)

Rạch Láng Cát (X.Phú Mỹ - H.Tân Phước)

22,200

0

0

0

0

22,200

 

29

Kênh Hai Hạt – Trương Văn Sanh

Kênh 6 - Bằng Lăng (X.Hậu Mỹ Bắc B – H.Cái Bè)

Rạch Láng Cát (X.Phú Mỹ - H.Tân Phước)

41,200

0

0

0

0

41,200

 

30

Rạch Gò Gừa

Sông Gò Công (X.Long Chánh - TX Gò Công)

Đập Gò Gừa (X. Thành Công-H. Gò Công Tây)

2,900

0

0

0

0

2,900

 

31

Nhánh cù lao Tân Phong

Sông Tiền (X.Tân Phong – H.Cái Bè)

Sông Tiền (X.Tân Phong – H.Cái Bè)

11,400

11,400

0

0

0

0

 

32

Nhánh Sông Cồn Tròn

Nhánh cù lao Tân Phong (X.Tân Phong – H.Cái Bè)

Nhánh cù lao Tân Phong (X.Tân Phong – H.Cái Bè)

2,500

0

2,500

0

0

0

 

33

Nhánh Sông Cồn Qui

Sông Tiền (X.Tân Thanh – H.Cái Bè)

Giáp ranh tỉnh Đồng Tháp (X.Tân Thanh – H.Cái Bè)

4,000

0

4,000

0

0

0

 

B

CÁC TUYẾN SÔNG, KÊNH, RẠCH CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (GỒM CÓ 55 TUYẾN) ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2006/QĐ-UBND NGÀY 03/10/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

328,170

0

0

29,540

189,850

108,780

 

Tổng cộng:

710,57

11,40

6,50

45,64

382,95

264,08

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực07/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2008/QĐ-UBND giao UBND cấp huyện cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công CT đường thủy nội địa Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2008/QĐ-UBND giao UBND cấp huyện cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công CT đường thủy nội địa Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Phòng
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực07/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2008/QĐ-UBND giao UBND cấp huyện cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công CT đường thủy nội địa Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2008/QĐ-UBND giao UBND cấp huyện cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công CT đường thủy nội địa Tiền Giang