Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện của tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch đã được thay thế bởi Quyết định 49/2013/QĐ-UBND trình tự thủ tục thời gian cơ chế một cửa liên thông Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2011/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2011/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 25 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH, HỘ KHẨU TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN THUỘC ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN CỦA TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
Căn cứ Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Thông tư số 158/2005/NĐ-CP">01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Thông tư số 107/2007/NĐ-CP">06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
Căn cứ Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công an ban hành quy trình đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú;
Căn cứ Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;
Căn cứ Nghị quyết số 169/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thu, nộp, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện của tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH, HỘ KHẨU TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN THUỘC ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN CỦA TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu

Cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu là cơ chế giải quyết các công việc của cá nhân liên quan đến hộ tịch, hộ khẩu thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Công an xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện của tỉnh từ hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện của tỉnh, gồm: đăng ký khai sinh cho trẻ em trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày trẻ em được sinh ra (đăng ký đúng hạn) và đăng ký thường trú cho trẻ em theo nơi đăng ký khai sinh, theo nguyện vọng của cha, mẹ trẻ em; đăng ký khai sinh cho trẻ em sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày trẻ em được sinh ra (đăng ký quá hạn) và đăng ký thường trú cho trẻ em theo nơi đăng ký khai sinh, theo nguyện vọng của cha, mẹ trẻ em; đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi và đăng ký thường trú; đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Công an xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện của tỉnh; cá nhân có trách nhiệm thực hiện trong quy trình một cửa liên thông; các cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu.

Điều 4. Quy trình chung về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu

1. Cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét hồ sơ của cá nhân như sau:

a) Trường hợp yêu cầu của cá nhân không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần bằng phiếu hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh;

c) Trường hợp hồ sơ của cá nhân đúng, đủ theo quy định thì tiếp nhận, ghi phiếu nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn giải quyết.

3. Công chức chuyên môn xử lý nghiệp vụ, trình người có thẩm quyền ký Giấy Khai sinh, Giấy Chứng tử… theo quy định.

4. Sau khi giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp xã; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ theo quy định đến Công an xã, thị trấn.

5. Công an xã, thị trấn tiếp tục giải quyết thủ tục về cư trú. Sau khi giải quyết thủ tục hành chính về cư trú xong; Công an xã, thị trấn chuyển kết quả về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để trả cho đương sự theo phiếu hẹn.

Chương II

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH, HỘ KHẨU THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Điều 5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày trẻ em được sinh ra (đăng ký đúng hạn) và đăng ký thường trú cho trẻ em theo nơi đăng ký khai sinh theo nguyện vọng của cha, mẹ trẻ em

1. Thẩm quyền:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

b) Trưởng Công an xã, thị trấn.

2. Hồ sơ 01 bộ, gồm:

a) Giấy chứng sinh (trường hợp sinh trong cơ sở y tế); hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng (trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế) hoặc giấy cam đoan về việc sinh là có thực (trong trường hợp không có người làm chứng);

b) Giấy thừa nhận con chung (trường hợp trẻ em sinh ra trước ngày cha, mẹ đăng ký kết hôn);

c) Bản sao Quyết định nhận cha, mẹ, con (trường hợp vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú có người nhận con);

d) Giấy cam kết chưa đăng ký khai sinh ở nước ngoài (trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài);

đ) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

e) Sổ hộ khẩu;

g) Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký; giấy tờ chứng minh nơi tạm trú của người mẹ (trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em tại nơi tạm trú của người mẹ); hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng của người cha hoặc người mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp có cả cha mẹ hoặc chỉ có cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài); Giấy Chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

3. Trình tự và thời gian giải quyết: không quá 04 ngày làm việc.

a) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu nhận hồ sơ, xong chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ký Giấy Khai sinh (trong ngày), sau đó chuyển kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp chuyển 01 bộ hồ sơ gồm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu và bản sao Giấy Khai sinh đến Công an xã, thị trấn (ngày hôm sau);

b) Công an xã, thị trấn giải quyết đăng ký thường trú: không quá 03 ngày làm việc;

c) Sau khi giải quyết xong việc đăng ký thường trú, Công an xã, thị trấn chuyển trả sổ hộ khẩu cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn và thu lệ phí đăng ký cư trú theo quy định.

Điều 6. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sau 60 ngày kể từ ngày trẻ em được sinh ra (đăng ký quá hạn) và đăng ký thường trú cho trẻ em theo nơi đăng ký khai sinh theo nguyện vọng của cha, mẹ trẻ em

1. Thẩm quyền:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

b) Trưởng Công an xã, thị trấn.

2. Hồ sơ 01 bộ, gồm:

a) Giấy Chứng sinh (trường hợp sinh trong cơ sở y tế); hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng (trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế) hoặc giấy cam đoan về việc sinh là có thực (trong trường hợp không có người làm chứng);

b) Giấy thừa nhận con chung (trường hợp trẻ em sinh ra trước ngày cha, mẹ đăng ký kết hôn);

c) Bản sao Quyết định nhận cha, mẹ, con (trường hợp vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú có người nhận con);

d) Giấy cam kết chưa đăng ký khai sinh ở nước ngoài (trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài);

đ) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

e) Sổ hộ khẩu;

g) Xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký; giấy tờ chứng minh nơi tạm trú của người mẹ (trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em tại nơi tạm trú của người mẹ); hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng của người cha hoặc người mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp có cả cha mẹ hoặc chỉ có cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài); Giấy Chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

3. Trình tự và thời gian giải quyết: không quá 04 ngày làm việc.

a) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu nhận hồ sơ, xong chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ký Giấy Khai sinh (trong ngày), sau đó chuyển kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp chuyển 01 bộ hồ sơ gồm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu và bản sao Giấy khai sinh đến Công an xã, thị trấn (ngày hôm sau);

b) Công an xã, thị trấn giải quyết đăng ký thường trú: không quá 03 ngày làm việc;

c) Sau khi giải quyết xong việc đăng ký thường trú, Công an xã, thị trấn chuyển trả Sổ hộ khẩu cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn và thu lệ phí đăng ký cư trú theo quy định.

Điều 7. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi và đăng ký thường trú

1. Thẩm quyền:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

b) Trưởng Công an xã, thị trấn.

2. Hồ sơ 01 bộ, gồm:

a) Biên bản trẻ em bị bỏ rơi và bằng chứng thông báo trên Đài Phát thanh hoặc Đài truyền thanh địa phương về việc tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ em 03 lần;

b) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

c) Sổ hộ khẩu của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc Sổ đăng ký hộ khẩu đối với tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ.

3. Trình tự và thời gian giải quyết: không quá 04 ngày làm việc.

a) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu nhận hồ sơ, xong chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ký Giấy khai sinh (trong ngày), sau đó chuyển kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp chuyển 01 bộ hồ sơ gồm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu và bản sao Giấy khai sinh đến Công an xã, thị trấn (ngày hôm sau);

b) Công an xã, thị trấn giải quyết đăng ký thường trú: không quá 03 ngày làm việc;

c) Sau khi giải quyết xong việc đăng ký thường trú, Công an xã, thị trấn chuyển trả Sổ hộ khẩu cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn và thu lệ phí đăng ký cư trú theo quy định.

Điều 8. Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

1. Thẩm quyền:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

b) Trưởng Công an xã, thị trấn.

2. Hồ sơ 01 bộ, gồm:

a) Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định;

b) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

c) Sổ hộ khẩu;

d) Xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân.

3. Trình tự và thời gian giải quyết: không quá 08 ngày làm việc.

a) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu nhận hồ sơ, xong chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ký Giấy Chứng tử (trong ngày), trường hợp đăng ký khai tử sau 15 ngày kể từ ngày chết, nếu cần xác minh thì thời gian không quá 05 ngày, sau đó chuyển kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp chuyển 01 bộ hồ sơ gồm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu và bản sao Giấy chứng tử đến Công an xã, thị trấn (ngày hôm sau);

b) Công an xã, thị trấn giải quyết xóa đăng ký thường trú: không quá 03 ngày làm việc;

c) Sau khi giải quyết xong việc xóa đăng ký thường trú, Công an xã, thị trấn chuyển trả Sổ hộ khẩu cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn.

Điều 9. Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

1. Thẩm quyền:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

b) Trưởng Công an xã, thị trấn.

2. Hồ sơ 01 bộ, gồm:

a) Tờ khai thay đổi hộ tịch (trường hợp thay đổi hộ tịch);

b) Tờ khai cải chính hộ tịch (trường hợp cải chính hộ tịch);

c) Tờ khai bổ sung hộ tịch (trường hợp bổ sung hộ tịch);

d) Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch;

đ) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

e) Sổ hộ khẩu;

g) Xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân và bản chính Giấy Khai sinh của người cần thay đổi hộ tịch, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch.

3. Trình tự và thời gian giải quyết: không quá 13 ngày làm việc.

a) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu nhận hồ sơ, xong chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý nghiệp vụ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ký Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch trong thời hạn 05 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời gian được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc; trường hợp bổ sung hộ tịch thì giải quyết ngay (trong ngày làm việc) sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, sau đó chuyển kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp chuyển 01 bộ hồ sơ gồm Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu và bản sao Quyết định về việc thay đổi hay cải chính, bổ sung hộ tịch đến Công an xã, thị trấn;

b) Công an xã, thị trấn giải quyết điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu: không quá 03 ngày làm việc;

c) Sau khi giải quyết xong việc thay đổi trong Sổ hộ khẩu, Công an xã, thị trấn chuyển trả Sổ hộ khẩu cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn để trả kết quả cho đương sự theo phiếu hẹn và thu lệ phí cư trú theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông theo Quy định này.

2. Niêm yết công khai Quy định này trên bảng niêm yết các thủ tục hành chính.

3. Tổ chức các hình thức thông báo, tuyên truyền rộng rãi Quy định này tại địa phương thông qua hệ thống Đài Truyền thanh, tờ rơi, áp phích, các cuộc họp tổ dân phố, thôn, chi bộ, mặt trận và các đoàn thể… để nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Điều 11. Trách nhiệm của Trưởng Công an xã, thị trấn

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Công an xã, thị trấn cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông theo Quy định này.

2. Cung cấp đầy đủ biểu mẫu, tờ khai cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để phục vụ nhân dân.

3. Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong quá trình giải quyết các thủ tục theo Quy định này.

Điều 12. Trách nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp

1. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực hộ tịch, lĩnh vực cư trú thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Công an xã, thị trấn.

2. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Công an xã, thị trấn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2011
Ngày hiệu lực 04/02/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/03/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2011/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Dương Minh Điều
Ngày ban hành 25/01/2011
Ngày hiệu lực 04/02/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/03/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2011/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2011/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch